ZÃA LÁ SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ bee guu Zãa lɛ́ tɛ́kpa Yesudeↄgu aaↄ naa Yesu Kilisiwa sĩana, aai yãkɛ a zɛ́wa wàↄ yekↄ̃zi ń Lua gbãao. A ònɛ́ lↄ aa gi yãdanɛ bɛ̃̀ɛ pↄ́ ì kpánɛ́ wà Lua yã́ kũa súsui.
Lápi daalɛkĩi (1.1-4) Zãa nà yã́ pↄ́ álɛ yáwaɛ: Sema Yesudeↄ aaↄ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ ń Mae Luao ń aà Nɛ́ Yesu Kilisio. A gbɛ̀amá aa zɛ ń Lua zĩna pↄ́ aa wɛsì Yesu Kilisilɛ mɛ́ aa swãdↄ̀ aà yãdanɛiↄ seeladekɛo, aaiↄ ku gupua guu, asa Luaá gupuaɛ. Bee yã́i, sema aaↄ yekↄ̃zi (1.5-2.17). Bee gbɛa à lɛkã̀ Kilisi ibɛɛↄ mↄa yã́wa, ɛɛde pↄ́ aaì mɛ Yesuá Kilisi no (2.18-29). Bee gbɛa à yã́ pↄ́ ì to wà Lua nɛ́ sĩandeↄ dↄ̃ ò: Yã́zɛdekɛa, yeakↄ̃i, Yesu Kilisi náaikɛa (3.1-24). À yã́ pↄ́ ì to wà sĩana dↄ̃kↄ̃ɛ ń ɛɛo ò (4.1-6), ↄ̃ à ɛ̀a sù yeakↄ̃zi yã́wa. Dɛa Lua gbɛ̃́ ũá yeakↄ̃i yã́ɛ, asa Lua ìↄ yeńziɛ (4.1-21). Lápi láakĩi à luanaaikɛa pↄ́ ì ń ká zĩbleawa yã'ò (5.1-21).
Lápi ì dɛa Yesude sĩande ũ yã́ bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ. Ì Yesudeↄ gba làasoo maa kɛ́ aa e bↄ yãdanɛ ɛɛde pↄ́ ì ń sↄ̃ bleↄ guu, aai Yesu Kilisi náaikɛ ń yeakↄ̃zio.
1
Yã́ wɛ̃nide
Gbɛ̃́ pↄ́ kú za asĩnizĩ* Zãa 1.1 wa aà yãmà, wa aà è ń wɛ́o, wa aà gwà, wa ↄkã̀wà, Yã́ wɛ̃nidepi bao wálɛ kpáɛ́. Wɛ̃nidepi bↄ̀ gupuau, wa aà è, aà seeladeↄn wá ũ. Wɛ̃nidepi ku yãa Mae Lua kĩ́iɛ, ↄ̃ à bↄ̀wá. Zãa 1.14 Aà bao wálɛ kpáɛ́. Yã́ pↄ́ wá mà wá è ↄ̃ wálɛ oɛ́, kɛ́ ápiↄ á lɛ́ e àↄ doũwanↄ, asa wá lɛ́ doũ ń Mae Luaoɛ ń aà Nɛ́ Yesu Kilisipio. Zãa 17.3 Wálɛ yã́ɛ beeↄ oɛ́ kɛ́ wá pↄna e pɛɛwáɛ.
Luaá gupuaɛ
Bao pↄ́ wá màwà wálɛ kpáɛ́n kɛ: Luaá gupuaɛ, gusia ku aà kĩ́io, baa yↄↄ. Tó wa mɛ̀ wá lɛ́ doũaànↄɛ mɛ́ wá kú gusiau, ɛɛ wálɛ tó, wálɛ zĩkɛ sĩanawao. Tó wá kú gupuau lá Lua ku gupuauwa sↄ̃, ↄ̃ wá lɛ́ aↄ doũ, aà Nɛ́ Yesu au ì wá duuna píi wolowá.
Tó wa mɛ̀ wá duuna vĩo, wálɛ wázĩa sãsãɛ, wá sĩana vĩo. Tó wa wá duunaↄ ò Luaɛ, Lua dee náai vĩ, ì yãkɛ a zɛ́wa, a wá duunapiↄ kɛ̃́wá, a yãvãi wolowá píi.§ Soũ 32.5 10 Tó wa mɛ̀ wi duunakɛo, wa Lua dìlɛ ɛɛde ũɛ, wá aà yã́ kũao.

*1:1 Zãa 1.1

1:2 Zãa 1.14

1:3 Zãa 17.3

§1:9 Soũ 32.5