PIƐƐ LÁ SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Piɛɛ láɛ bee kɛ̃̀ za Loma Yesude pↄ́ aa fãaaa wà tà bùsu pↄ́ wì mɛ tia Tuukii bùsuuↄnɛɛ. Gãli pↄ́ aa ku a guuↄ dɛ gãli pↄ́ Pↄlu ń aà ìwaↄ dàalɛdaalɛↄ ũ. Yↄ̃a pãsĩ ń lé an Yesudekɛ yã́i, ↄ̃ wàlɛ ĩadamá. Piɛɛ tò an laai tà Yesu Kilisiwa, à mɛ̀ an baa ku Kilisi taasikɛa guu.
Fↄkpaama ń Lua sáaukpaao gbɛa, Piɛɛ lá Lua ń suabà dↄ̀ńgu, ↄ̃ aa tãmaa pↄ́ lí ń nɛo vĩ Yesu Kilisi gaa ń aà vuao sabai (1.3-12). À ń gbá laai aaↄ itɛ̃kɛ, aa tó ń kua aↄ adoa naa Yesu Kilisiwa (1.13-2.10). À Yesu ↄlɛsɛ̀ à yãdàonɛ́ à mɛ̀ à kũ̀ aaↄ náai vĩ ń yãkɛaↄ guu, atɛ̃sa kua yↄ̃a guu. À lɛdàmá an kua dṹnia guu, à mɛ̀ aa misiilɛ gbãadeↄnɛ, zĩkɛnaↄ misiilɛ ń diiↄnɛ, nↄɛↄ misiilɛ ń zã́ↄnɛ, Yesudeↄ píi iↄ yekↄ̃zi (2.11-4.19). Lɛɛ 5 guu à lɛdà Yesude gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa ń ɛ̀waasoↄ ń luanaaikɛnaↄ píi, à mɛ̀ aa zɛ gbãa kua yã'ĩa guu, aa Lua lɛgbɛ̃anɛ́ papaa dã́. Lápi làa ń fↄkpaamáo.
À kũ̀ láɛ bee kyokɛnaↄ wɛtã luanaaikɛa guu, baa tó aalɛ taasi kpeletaa bui kɛ, kɛ́ an kua e Lua tↄbↄ, i zɛ'ↄlↄ Yesusaideↄnɛ yã́i. Tó luanaaikɛnsaiↄ yãmaa pↄ́ aalɛ kɛↄ è, aa Lua sáaukpa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ (2.12).
1
Tãmaa pↄ́ lí ń nɛ́o
Mámɛmaa Yesu Kilisi zĩna Piɛɛ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ nibↄↄ ũ dṹniaɛ bee guu aa fãaaa bùsuɛ beeuↄnɛ: Pↄ̃ntu, Galati, Kapadosi, Azi ń Bitinio. Mae Lua dↄ̀aa á dↄ̃, ↄ̃ à á sɛ́, a gↄ̃ aà pↄ́ ũ ń aà Nisĩna gbãao, kɛ́ à misiilɛ Yesu Kilisiɛ, aà au i á gbãsĩ wolo.* Lev 17.11, Ɛbɛ 9.22 Lua gbɛ̃kɛ ń aafiao kã́fĩɛ́.
Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Aà sùuu zↄ̃ↄ guu à wá í dafu ń Yesu Kilisi fɛlɛ bↄa gau gbãao, ↄ̃ wá tãmaa pↄ́ lí ń nɛ́o vĩ, asa gba pↄ́ dilɛaɛ́ luabɛpi lí ↄ̃̀ↄkpao, ìli gbãsĩkpao, a maa lí láao. Lua sↄu mà à á suaba a náai pↄ́ álɛ kɛ yã́i, ↄ̃ àlɛ á dↄ̃́a ń a gbãao e à gɛ bↄò gↄↄgbɛzãzĩ. Álɛ pↄnakɛ ń yã́pio, baa kɛ́ álɛ taasikɛ gĩa yↄↄ yã'ĩa bui dasi yã́i. Lá wì vua maa dↄ̃ tɛ́ guu, màa yã'ĩapiↄ lɛ́ á luanaaikɛa yↄ̃, asa á luanaaikɛapi bɛɛɛ vĩ dɛ vua pↄ́ a gawi ì láaa maamaaɛ. Tó a bↄ maa, Lua a á sáaukpa Yesu Kilisi mↄgↄↄzĩ, a á kpɛla ń gawio. Baa kɛ́ i aà eo, á yeaàzi. Baa kɛ́ i wɛsiaàlɛ gĩao, Zãa 20.29 álɛ aà náaikɛ, ↄ̃ álɛ pↄna zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀ oaa kɛ, kɛ́ álɛ á luanaaikɛa gbɛ'e á suabaa ũ yã́i.
10 Ãnabiↄ dↄ̀aa gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua a kɛɛ́ yã'ò, aa suabaapi yã́ gwà aa a tàasikà. 11 Kilisi Nisĩna kú ń guu, à dↄ̀aa taasi pↄ́ Kilisipi a kɛ ònɛ́ ń gawi pↄ́ a e a gbɛao, ↄ̃ aa wɛ̀ɛlɛ wà yã́pi zɛ́ dↄ̃ ń a kɛgↄↄo. Luk 24.25-26 12 Ɔ̃ Lua tò aa dↄ̃̀ kɛ́ yã́ pↄ́ aalɛ opi dɛ ń gↄↄ pↄ́ ũo, á pↄ́ɛ. Tiasa baonakpanaↄ yã́pi òɛ́ ń Lua Nisĩna pↄ́ Luapi aà zĩ̀ à bↄ̀ luabɛ gbãao. Baa malaikaↄ ì dɛ̃ɛka yã́pi dↄ̃ai.
Wá kua àↄ adoa
13 Ayãmɛto à á làasoo vu iu, íↄ ázĩa kũa dↄ̃, á wɛ́ iↄ dↄ gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua a kɛɛ́ Yesu Kilisi mↄgↄↄzĩzi seasai. 14 Lá á dɛ Lua Nɛ́ pↄ́ lɛ́ aà yãmaↄ ũ, ásu to dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ á vĩ yãa á wɛ́siagↄↄ dↄaaɛ́o. 15 Lua kua adoaɛ. Lá à á sisi à á sɛ́, á kua líↄ adoa á yãkɛa píi guu màa sↄ̃. 16 Asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀:
Á kua líↄ adoa,
asa ma kua adoaɛ.§ Lev 19.2
17 Lá Lua ì yã́kpalɛkɛ ń baadeo a yãkɛawa ń wɛgwasai, tó álɛ aà sisi Mae, à vĩakɛɛ̀ á nibↄkɛ guu la. 18 Á dↄ̃ lá Lua á bↄ́ kua gii pↄ́ dɛ á fɛlɛkaa ũ guu. Lua i á bo ń pↄ́ pↄ́ a gawi ì láao no, vua ge ã́nusu, 19 à á bó ń Kilisi pↄ́ dɛ sã sãasai gbãsĩsai ũ au gawideoɛ.* Zãa 1.29, Ɛbɛ 9.14 20 Lua dↄ̀aa aà dìlɛ zadↄ̃ i dṹnia kálɛo, ↄ̃ à bↄ̀ɛ́aànↄ gupuau gↄↄ gbɛzãɛ beeↄzĩ. 21 Aà yã́ musu ↄ̃ álɛ Lua náaikɛ. Lua aà bↄ̀ gau à gawi kpàwà, kɛ́ à e a náaikɛ, á wɛ́ iↄ dↄazi.
22 Lá misiilɛa sĩanaɛ á gbãsĩ wòlo, ↄ̃ á gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o mↄafilisai, àↄ yekↄ̃i ń nↄ̀sɛmɛndoo. 23 Lua á í dafu ń a yã́ wɛ̃nide pↄ́ ìↄ ku gbãaoɛ. Yã́pi dɛ pↄbui pↄ́ ì ga ũo, pↄbui pↄ́ lí gaoɛ.
24 Gbɛ̃́pii dɛ lán sɛ̃waɛ,
an gawi píi dɛ lán sɛ̃vuwaɛ.
Sɛ̃ ì gaga, a vú ì kwɛ́,
25 ãma Dii yã́ ìↄ ku gↄↄpiiɛ. Isa 40.6-8
Yã́pi mɛ́ dɛ baona pↄ́ wa kpàɛ́ ũ.

*1:2 Lev 17.11, Ɛbɛ 9.22

1:8 Zãa 20.29

1:11 Luk 24.25-26

§1:16 Lev 19.2

*1:19 Zãa 1.29, Ɛbɛ 9.14

1:25 Isa 40.6-8