TƐSALONIDEƆ LÁ SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Tɛsaloniá Masedoni bùsu wɛ̃́lɛdaɛ. A ku Gɛlɛsi bùsu saɛ, Lomadeↄ mɛ́ iko vĩwà. Pↄlu wɛ̃́lɛgɛa plaade guu à gɛ̀ Filipi gĩaɛ, a gbɛ̀a Tɛsaloni. We à gãli dàalɛu, ãma i gↄↄplakɛ weo, asa Yudaↄ bↄ̀ aà kpɛ. Wà nàɛwà aà bↄ Tɛsaloni. Kɛ́ à bↄ̀ we à tà Belee (Zĩn 17.1-10). Gbɛzã gↄↄ pↄ́ a ku Kↄlɛni, ↄ̃ aà ìwa Timↄtee mↄ̀ aà lè we, à Tɛsalonideↄ yã́ sɛ̀lɛ sìuɛ̀. Ɔ̃ Pↄlu a lá sɛ̃́iaɛ bee kɛ̃̀ Tɛsalonideↄnɛ.
Bao pↄ́ Pↄlu mà Tɛsaloni Yesudeↄ yã́ musu aà pↄ kɛ̀ na. À Lua sáaukpà Tɛsaloni Yesudeↄ yãkɛa pↄ́ lɛ́ gbɛ̃́ↄ da zɛ́wa yã́ musu. Aà zĩkɛa we yã'oanɛ́ gbɛa à mɛ̀ á ɛa mↄ wɛ́kpalɛńzi (1.1-3.13). À lɛdàmá aa zɛ gbãa Dii guu, aa wɛtã wàↄ gɛ́ aɛ ń Yesu yã́o (4.13-5.11). A midɛkĩi à lɛdàumá à fↄkpàmá lↄ. (5.12-28).
Pↄlu gↄↄgbɛzãzĩ yã́ↄ bↄↄlɛkɛ̀ lↄ. A òwɛ̃ɛ wà gupu gbɛ̃́ↄnɛ, wàↄ dↄ̃ kɛ́ zĩewa wáↄ kú ń Diio gↄↄpii (4.17).
1
Tɛsalonideↄ zɛ'ↄlↄanɛ́
Má Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Tɛsaloni* Zĩn 17.1 Yesude pↄ́ aa na Mae Lua ń Dii Yesu Kilisiowaↄnɛ. Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́, i á gba aafia.
Wá wabikɛa guu á yã́ ìↄ dↄwágu gↄↄpii, wíↄ Lua sáaukpa á baade píi yã́ musu. Kɛ́ i zĩkɛ á luanaaikɛawa, mɛ́ á yea gbɛ̃́iá yã'oa ń lɛ́o yã́ no, mɛ́ á wɛdↄ wá Dii Yesu Kilisizi seasai yã́i, a yã́ ìↄ dↄwágu Lua wá Mae kùɛ. Wá gbɛ̃́ Lua yenzideↄ, wá dↄ̃ kɛ́ Lua á sɛ́, asa kɛ́ wa baonakpàɛ́, wi mↄ́ ń yã'oao adoo, wa mↄ ń Lua Nisĩna gbãaoɛ, yã́pi wá kũa gbãa maamaaɛ. Á dↄ̃ lá wá kuò á guu á aafia yã́i, ↄ̃ a gↄ̃ wápiↄ ń Diio dàdanaↄ ũ. Taasi zↄ̃ↄ guu a yã́pi sì ń pↄna pↄ́ Lua Nisĩna dàáguo, Zĩn 17.5-9 ↄ̃ a zɛ'ↄ̀lↄ Yesude pↄ́ kú Masedoni bùsuuↄnɛ ń Gɛlɛsi bùsuo píi. Dii yã́ bↄ̀ á kĩ́i, i zɛ Masedoni ń Gɛlɛsio adoo, á Yesu náaikɛa yã́ lìgua píi, a baokpaa vĩ lↄo. Wàlɛ o lá wa zɛ'è á kĩ́i, lá a bↄ dii ɛgɛnaↄ yã́u a zɛ̀ ń Luao, ↄ̃ álɛ zↄble Lua bɛ̃́ɛ sĩandepiɛ, 10 álɛ aà Nɛ́ Yesu pↄ́ à aà bↄ̀ gau dã e aà bↄ luabɛ, i mↄ wá sí pↄkũma pↄ́ Lua a bↄbↄmáwa.

*1:1 Zĩn 17.1

1:6 Zĩn 17.5-9