2
Dii Ɛlia sɛ suaò a kĩ́i
Lá Dii Ɛlia sɛ̀ ń zàao à sùò a kĩ́in kɛ: Kɛ́ Ɛlia ń Ɛlizio bↄ̀ Giligali, aa bɛ zɛ́u. Ɔ̃ Ɛlia ò Ɛliziɛ: Zɛ laaↄ! Dii ma zĩ Bɛtɛliɛ. Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Ń Dii kuao ń n kuao má kɛ̃mao. Kɛ́ aalɛ gɛ́ Bɛtɛli, ↄ̃ ãnabiↄ gãlide pↄ́ kú Bɛtɛliↄ bↄ̀ mↄ̀ Ɛlizi là aa mɛ̀: Asa ń dↄ̃ kɛ́ Dii lɛ́ n dii sima gbão lò? A wèmá à mɛ̀: Má dↄ̃. À nílɛ! Ɔ̃ Ɛlia ò Ɛliziɛ: Zɛ laaↄ! Dii ma zĩ Yelikoɛ. A wèwà à mɛ̀: Ń Dii kuao ń n kuao má kɛ̃mao. Ɔ̃ aa gɛ̀ Yeliko. Ãnabiↄ gãlide pↄ́ kú Yelikoↄ bↄ̀ mↄ̀ Ɛlizi là aa mɛ̀: Asa ń dↄ̃ kɛ́ Dii lɛ́ n dii sima gbão lò? A wèmá à mɛ̀: Má dↄ̃ɛ bɛ! À nílɛ! Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Zɛ laaↄ! Dii ma zĩ Yuudɛ̃iɛ. A wèwà à mɛ̀: Ń Dii kuao ń n kuao má kɛ̃mao.
Ɔ̃ aa tɛkↄ̃i, ãnabi gbɛ̃ↄn blakwiↄ tɛ́ńzi. Kɛ́ gbɛ̃ↄn plapiↄ zɛ̀ Yuudɛ̃ baa, ↄ̃ ãnabipiↄ zɛ̀ kãaa. Ɔ̃ Ɛlia a ulada bↄ kpàaũ à í lɛ̀ò, ↄ̃ ípi zↄ̃̀ɛ za baala e baale, à gↄ̃̀ gugii ũ, ↄ̃ gbɛ̃ↄn plapiↄ bùawà. Kɛ́ aa bùa, Ɛlia Ɛlizi là à mɛ̀: Bↄ́ ń ye mà kɛnɛ e Lua àↄ gɛ́ ma síimai? Ɛlizi wèwà à mɛ̀: To n ãnabikɛgbãa pↄ́ ń vĩ gↄ̃mɛɛ e lɛɛ pla.* Iko 21.17 10 Ɔ̃ Ɛlia òɛ̀: Yã́ pↄ́ ń gbɛ̀api zĩ'ũ. Gↄↄ pↄ́ Lua lɛ́ ma sima, tó n ma e, a gↄ̃nɛɛ. Tó ni ma e sↄ̃o, ńyↄ̃ eo. 11 Kɛ́ aalɛ yã́pi o, aalɛ gɛ́ màa, ↄ̃ sↄ̃́go tɛde ń sↄ̃́ tɛdeↄ ń kɛ̃́kↄ̃wa, ↄ̃ Ɛlia tà musu ń zàao. 12 Kɛ́ Ɛlizi è, à wiilɛ̀ à mɛ̀: Baa! Baa! N ka Isailiↄ zĩkasↄ̃goↄ ń a sↄ̃deↄwa. 2Kia 13.14 I aà e lↄo, ↄ̃ à a pↄkasaↄ ga pàa. 13 À Ɛlia ulada pↄ́ wòlowà à kwɛ̀ sɛ̀lɛ, ↄ̃ à ɛ̀a gɛ̀ zɛ̀ Yuudɛ̃ baa. 14 À í lɛ̀ ń Ɛlia ulada pↄ́ á kũapio à mɛ̀: Dii Ɛlia Lua ku máɛ? Kɛ́ à í lɛ̀ò màa, ↄ̃ à zↄ̃̀ɛ za baala e baale, ↄ̃ à bùa.
15 Ãnabiↄ gãlide pↄ́ bↄ̀ Yelikoↄ lɛ́ gwa, ↄ̃ aa mɛ̀: Ɛlia ãnabikɛgbãa gↄ̃̀ Ɛliziɛ. Ɔ̃ aa mↄ̀ dàaàlɛ aa kùlɛɛ̀ 16 aa mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wá gↄ̃sa gbãa gbɛ̃ↄn blakwiↄ vĩ. Aa gɛ́ n dii wɛɛlɛi. Wìliↄ dↄ̃o tó Dii Nisĩna aà sɛ zù gbɛ̀sĩsĩe musu ge guzulɛeuɛ. Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Ásu ń zĩo. 17 Aa nàɛwà e à kɛ̀ɛ̀ gɛɛkpanwɛia yã́ ũ, ↄ̃ à mɛ̀: À ń zĩ. Ɔ̃ aa gbɛ̃ↄn blakwipiↄ gbàɛ, aa kpálɛkɛ̀ Ɛliazi gↄↄ àaↄ̃, aai bↄwào. 18 Kɛ́ aa ɛ̀a sù, aa Ɛlizi lè Yeliko, ↄ̃ a ònɛ́: Mi oɛ́ ásu gɛoo lé?
Ɛlizi dabudabu sɛ̃́iaↄ
19 Wɛ̃́lɛpideↄ ò Ɛliziɛ: Gwa dii! Wá wɛ̃́lɛ kálɛa maa lá ń èwa. A í mɛ́ nao, a tↄↄlɛ lí pↄe kɛo. 20 Ɔ̃ à mɛ̀: À wisika ta dafuu à mↄomɛɛ. Ɔ̃ wà mↄ̀oɛ̀. 21 À gɛ̀ nibↄnai, ↄ̃ à wisipi kàu à mɛ̀: Dii mɛ̀ a ípi yↄ̀ↄkɛ̀. Ípi a mↄ́ ń gaga ge tↄↄlɛ pↄekɛsaio lↄo. Bↄa 15.22-26 22 Ɔ̃ ípi maakũ̀ e ń a gbão lá Ɛlizi òwa.
23 Kɛ́ Ɛlizi bↄ̀ we, àlɛ gɛ́ Bɛtɛli. Gↄↄ pↄ́ a bɛ zɛ́u, ↄ̃ ɛ̀waasonaeↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛ guu, aa aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ aa òɛ̀: Migbaa, ǹyↄ̃ gɛ́! Migbaa, ǹyↄ̃ gɛ́! 24 À lìli wɛbìimá, à ń ká ń Dii tↄ́o. Ɔ̃ wàiↄ bↄ̀lɛ líkpɛu mɛ̀n pla, aa nɛ́ gbɛ̃ↄn bla ń plaopiↄ zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ. 25 Kɛ́ Ɛlizi bↄ̀ we, à gɛ̀ Kaamɛli, ↄ̃ à ɛ̀a tà Samali.

*2:9 Iko 21.17

2:12 2Kia 13.14

2:21 Bↄa 15.22-26