PIƐƐ LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Piɛɛ láɛ bee kɛ̃̀ Yesu náaikɛnaↄnɛ ḿpii (1.1). Aà yã́zĩnda mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ an yã́ lí kↄ̃sɛ ń Yesu baonaoo ɛɛboa ũ. An yãdanɛↄ ì mↄ́ ń yãyaaaoɛ. Tó gbɛ̃́ ye kɛ̃́má, sema aà azĩa kpa Lua dↄ̃a sĩandewa ń Yesu Kilisi yã́o lá gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìaàlɛↄ òwa.
Fↄkpaamá gbɛa (1.1-2) a dìdi Yesudekɛyãↄwa ń dɛa náaideↄ ũ Luaɛ lá gbɛ̃́ pↄ́ aa wɛsì Diilɛↄ òwa (1.3-21). Bee gbɛa à waasokɛn ɛgɛnaↄ yãkɛaↄ ń ń kuao bɛ̃̀ɛbò maamaa (2.1-22). À ń yãdanɛ taa ò lɛɛ àaↄ̃ guu, à mɛ̀ aaìↄ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Kilisi mↄa dãↄ laanikɛɛ, aaì mɛ Kilisi a ɛa mↄ lↄo. Piɛɛ mɛ̀ tó Kilisi mↄa lɛ́ gɛ̃gɛ̃, Lua mɛnakɛa yã́iɛ, asa a ye dasi zɛ'e aa Yesu náaikɛ.
Waasonkɛn ɛgɛnaↄ lí kɛ̃́sã dṹniau gueio. Piɛɛ lá plaade yãdanɛá tia yã́ɛ lↄ, àlɛ tɛ́kpa luanaaikɛnaↄgu aa gɛ́ aɛ Dii dↄ̃a guu, kɛ́ aasu zã zɛ́wao yã́i.
1
Sĩanakpaa sísia pↄ́ Lua wá sisiwa
Mámɛmaa Lua zĩna Simↄↄ Piɛɛ, Yesu Kilisi zↄ̀blena, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gbɛ̃́ pↄ́ wá Lua wá Suabana Yesu Kilisi ń gbá zɛ́ aa a náaikɛ̀ láwáwa a maakɛ yã́iↄnɛ. Gbɛ̃kɛ ń aafiao pɛɛwá Lua ń wá Dii Yesuo dↄ̃a guu.
Lua wá sɛ́ wàↄ ku a gawi ń a maakɛo guuɛ, a tò wà a dↄ̃, ↄ̃ aà luakɛgbãa wá gbá pↄ́ pↄ́ dɛ wàↄ vĩ, wá kua i kpaaĩ ń aà yã́o. Beewa à yãzↄ̃ↄ bɛɛɛde pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ kɛ̀wɛ̃ɛ, kɛ́ a yã́i wà bↄ dṹnia dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ ì ń ↄ̃̀ↄkpa guu, wíↄ Lua dàa vĩ. Yã́ bee yã́i à ãiakɛ maamaa, à Lua náaikɛ maakɛa guu, í yãmaakɛ Lua yãdↄ̃a guu, íↄ Lua yã́ dↄ̃ ázĩa kũa dↄ̃ guu, íↄ ázĩa kũa dↄ̃ mɛna guu, íↄ mɛna vĩ naa Luawa guu, íↄ naa Luawa kↄ̃gbɛ̃kɛ guu, íↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o ń yeakↄ̃io. Asa tó á yã́ beeↄ kũa mɛ́ aalɛ kã́fĩɛ́, áↄ ku pã wá Dii Yesu Kilisi dↄ̃a kã́fĩaɛ́ saio. Gbɛ̃́ pↄ́ yã́ beeↄ kũa sↄ̃o, à a wɛ́ kũ̀aa à gↄ̃̀ vĩ̀a ũɛ. Kɛ́ Lua duuna pↄ́ a kɛ̀ yãaↄ kɛ̃̀wà, à sã̀aàguɛ. 10 Ayãmɛto ma gbɛ̃́ↄ, à ãiakɛ à gbãakpa sísia pↄ́ Lua á sisi à á sɛ́wa. Tó álɛ yã́ beeↄ kɛ, á fu bauo. 11 Beewa wa gbãakpaázi maamaa, íↄ kú ń wá Dii wá Suabana Yesu Kilisio aà kpala pↄ́ lí láao guu.
12 Ayãmɛto baa kɛ́ á yã́ beeↄ dↄ̃, mɛ́ á zɛdↄa sĩana pↄ́ á kũa guu, máↄ yã́piↄ dↄáguɛ. 13 Gↄↄ pↄ́ má kú ma sↄ guu, málɛ e a maa màↄ tɛ́kpaágu yã́piↄ dↄaágu guuɛ. 14 Má dↄ̃ kɛ́ ma bↄa ma sↄu gↄↄ a ka tia, lá wá Dii Yesu Kilisi dↄ̀aa òmɛɛwa. 15 Má ãiakɛ, kɛ́ yã́piↄ e àↄ dↄágu gↄↄpii ma gaa gbɛaɛ.
Sĩanakpaa ãnabiↄ yã́wa
16 Kɛ́ wa wá Dii Yesu Kilisi mↄa ń gbãao òɛ́, i kɛ wá tɛ́ fĩ pↄ́ wa dà ń kↄ̃niozi no. Wa wɛsì aà zↄ̃ↄkɛlɛɛ, 17 gↄↄ pↄ́ Mae Lua aà kpɛlà à aà tↄbↄ̀. À Zↄ̃ↄde Gawide lↄↄ mà à mɛ̀ a Nɛ́ mɛ̀ndona yenziden aà ũ, aà yã́ ì kaagu. 18 Wa lↄↄ pↄ́ bↄ̀ luabɛpi mà gↄↄ pↄ́ wá kuaànↄ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu.* Mat 17.1-5 19 Bee yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò sĩanapìliwànɛ́. A maa à laaidↄ yã́piwa filia pↄ́ lɛ́ guduuduu pu ũɛ e gudↄlɛia saana àↄ gɛ́ bilɛi á sↄ̃u, gu i dↄɛ́. 20 Àↄ dↄ̃ gĩa kɛ́ gbɛ̃e lí fↄ̃ yã́ pↄ́ ãnabi kɛ̃̀ láu bↄↄlɛkɛ̀ ń azĩaoo. 21 Ãnabiↄ yãe lí bↄ gbɛ̃nazĩna pↄeã guuo, aa Lua yã'ò lá aà Nisĩna dↄ̀aanɛ́waɛ.

*1:18 Mat 17.1-5