TƐSALONIDEƆ LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Pↄlu yã́ pↄ́ á ò Tɛsalonideↄ lá sɛ̃́ia guu ò la lↄ, à Kilisi mↄa ń gawi zↄ̃ↄo ònɛ́. Yã́pi lɛ́ ĩada Tɛsalonideↄwa. An gbɛ̃eↄ lɛ́ e gↄↄpi kà kↄ̀ɛ (2.2), ↄ̃ an gbɛ̃eↄ lɛ́ gí zĩkɛi, ↄ̃ aa gↄ̃̀ ń gbɛ̃́ↄnɛ aso ũ, asa aalɛ e gↄↄ gbɛzãpi kà kãikãi (3.6-12). Láɛ bee lɛ́ ń da zɛ́wa an làasoo kpaanla kɛapi yã́ musu.
Pↄlu nà Lua sáaukpaawa Tɛsaloni Yesudeↄ yeakↄ̃i yã́ musu, ↄ̃ à wabikɛ̀ Diiwa aà ń gba gbãa zĩ pↄ́ a nànɛ́ ń ↄzĩ yã́ musu (1.1-12). Ɔ̃ à Kilisi mↄa yã'ònɛ́. Bee a kɛo e gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛɛ̀ luayãdansai à gɛ mↄò. Tó aà gbãa dɛ̀dɛ, a to dṹnia gbɛ̃́pii bↄ Lua yã́ kpɛ, aai íbɛlɛsɛ ń Yesudeↄ (2.1-12). Vãi ↄdaa zãa yã́ musu, sema Yesudeↄ zɛ gbãa luanaaikɛa guu (2.13-3.5). A gbɛa Pↄlu lɛkã̀ gbɛ̃pãↄ yã́wa, kɛ́ aasu wàↄ dɛ gbɛ̃eɛ aso ũo (3.6-15). Lápi midɛkĩi à báaadàńgu, à fↄkpàmá (3.16-18).
Yãdilɛaɛ bee lɛ́ wá gba laai: Gbɛ̃́ pↄ́ ye pↄe woaio a pↄbleo (3.10). Wá Yesudekɛ guu wásuli pãkpa yã́ pↄ́ kũ̀ wà kɛzio.
1
Yã́kpalɛkɛa Kilisi mↄgↄↄzĩ
Ma Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Tɛsaloni* Zĩn 17.1 Yesude pↄ́ aa ku Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio guuↄnɛ. Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
Wá gbɛ̃́ↄ, a maa wàↄ Lua sáaukpa á yã́ musu gↄↄpiiɛ, lá a maawa, asa á luanaaikɛa lɛ́ zↄ̃ↄkũ maamaa, mɛ́ á yeakↄ̃i lɛ́ kã́fĩ. A yã́i tò wi ĩ́anadã á yã́ musu Lua gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaaↄ guu, lá i ĩadama ń taasi píio fↄ̃ ń mɛnao ń luanaaikɛao. Lua ì yã́gↄ̃gↄ̃ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́waɛ. Taasi pↄ́ álɛ kɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́i lɛ́ ↄlↄnɛ́ kɛ́ a ka à gɛ̃u. Lua ì yãkɛ a zɛ́waɛ. A gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á wɛtãↄ wɛtã, i á gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ á wɛtãↄ gba ĩ́ampakĩi ń wápiↄ. Tó Dii Yesu bↄ̀ luabɛ, a mↄ́ ń a malaika gbãaↄ ń tɛ́vuao, a mↄakaò luadↄ̃nsai pↄ́ aai wá Dii Yesupi bao sioↄwa. Isa 66.15-16 Kaalɛ láasai ↄ̃ Lua a fĩaboonɛ́. Aaↄ ku zã̀ ń Diio ń aà gbãa gawideo. 10 Tó à mↄ̀ gↄↄpi zĩ́, a tↄbↄ a gbɛ̃́ↄ yã́ musu, aà náaikɛnapiↄ i aà maabo ḿpii. Áↄ kú ń guu, asa a yã́ pↄ́ wá òɛ́ sìɛ.
11 Ayãmɛto wiↄ wabikɛɛ́ wá Luawa gↄↄpii, aà tó á kua ka gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisi à ń sɛ́ↄ kuawa, i yãmaa pↄ́ a zɛ ń a kɛaↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛ aà náaikɛa guuↄ píi papaɛ́ ń a gbãao, 12 Dii Yesu tↄ́ i bↄ á musu, á tↄ́ i bↄ aà musu wá Lua ń Dii Yesu Kilisipio gbɛ̃kɛkɛaɛ́ yã́i.

*1:1 Zĩn 17.1

1:8 Isa 66.15-16