KƆLƆSIDEƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Kↄlↄsi dɛ Tuukii bùsu wɛ̃́lɛ mɛ̀ndo ũɛ. A ku Ɛfɛsɛ gukpɛ oi kiloo ↄ̀aa do taawa. Pↄlu ìwa Kↄlↄsi gbɛ̃́ Ɛpafa mɛ́ gɛ̀ ń baona yã́o we sɛ̃́ia (1.7, 4.12).
Pↄlu dɛ dakpɛuna ũ (4.3, 10, 18) Loma, ↄ̃ Ɛpafa mↄ̀ a òɛ̀ Kↄlↄsideↄ lɛ́ swãdↄ yã́ dↄ̀ↄsaizi. Waasokɛnaeↄ lɛ́ e tó gbɛ̃́ ye Lua dↄ̃, i a suaba, sema wà kúlɛ pↄ́ↄnɛ, wi tↄ̃zↄ̃, wi blɛeↄ tɛ̃́. Bao ĩ́i bee maà gbɛa gↄ̃̀ↄ Pↄlu lakɛ̃̀ Kↄlↄsi Yesudeↄnɛ à mɛ̀ Yesu Kilisi náaikɛa mɛ́ ì gbɛ̃́ suaba ado. À lápi dì Tisiki ń Onɛziũoɛ.
Fↄkpaamá ń Lua sáaukpaao gbɛa (1.1-14) Pↄlu Kilisi kíakɛ ↄ̀lↄwɛ̃ɛ. A dɛ pↄ́piia, baa nisĩn gbãaↄ, ↄ̃mɛ a gãli mi ũ (1.15-2.3). Bee gbɛa Pↄlu ń gbá laai ɛɛyã pↄ́ aa kũaↄ yã́ musu (2.4-25). À yãdànɛ́ wɛ̃ni dafu pↄ́ wá vĩ naa Yesu Kilisiwa musu, Yesudeↄ kua ń kↄ̃o yã́, uadeↄ kua ń kↄ̃o yã́ ń wá kua Yesudesaideↄ guu yã́o (3.1-4.6).
Lá midɛkĩi Pↄlu fↄkpà gbɛ̃́ↄwa (4.7-18).
Ãnabi ɛgɛnaↄ ì mↄ́ ń yã́ↄ dasi. Ampii aaì to Yesudeↄ pãalɛ zɛ́ maaɛ, aali Yesu náaikɛ a zɛ́wao. Bee yã́ mɛ́ tò Kↄlↄsideↄ lá gbãakpà Kilisi dɛa pↄ́piila yã́wa. Ɔ̃mɛ ì Ibiisi ba polo gbɛ̃́wa à aà bↄ zↄbleu ado.
1
Sáaukpaa ń wabikɛao
Mámɛmaa Kilisi Yesu zĩna Pↄlu lá Lua yeiwa ń wá gbɛ̃́ Timↄteeo, wa láɛ bee kɛ̃̀ wá gbɛ̃́ náaide pↄ́ an kua adoa naa Kilisiwa Kↄlↄsiↄnɛ. Lua wá Mae gbɛ̃kɛkɛɛ́, i á gba aafia.
Gↄↄpii wá wabikɛa guu wiↄ Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa, asa wa á Kilisi Yesu náaikɛa bao mà ń á yea wá gbɛ̃́ↄzio píi, kɛ́ á wɛ́ dↄ pↄ́ pↄ́ dilɛaɛ́ luabɛi yã́i. A yã́ sĩande mà yãa baona pↄ́ wa kpàɛ́ guu. Baonapi lɛ́ nɛ'i, àlɛ ↄta dṹnia guu píi, lá a kɛ̀ á guu za gↄↄ pↄ́ á mà mɛ́ á Lua gbɛ̃kɛ sã́asã dↄ̃wa. Ɛpafa wá zĩkɛndee yenzide mɛ́ yã́pi dàɛ́ wá gɛ̃ɛ ũ. Kilisi zĩkɛnnáaideɛ, ↄ̃mɛ yeakↄ̃i pↄ́ Lua Nisĩna á káwà òwɛ̃ɛ.
A yã́i tò za gↄↄ pↄ́ wa á bao mà, wiↄ wabikɛɛ́ Luawa láasai, aà to à a pↄeã dↄ̃ wásawasa, aà Nisĩna i á gba ↄ̃nↄ ń wɛzɛ̃o píi, 10 kɛ́ àↄ ku lá Dii yeiwa, á yã́ píi i kaaàgu. Beewa á yãmaa píi kɛa àↄ ↄta, á Lua dↄ̃a iↄ kã́fĩ, 11 íↄ gbãa yã́pii guu aà gbãa gawide lɛ́u, kɛ́ à yã́pii fↄ̃ ń mɛnao ń pↄnao, 12 í Mae Lua sáaukpa, asa à wá ká baa pↄ́ a dìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ a gupuauwa. 13 À wá bↄ́ gusia ikou, à wá kpá a Nɛ́ mɛ̀ndona yenzide kpalau. 14 Aà sabai wa gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ, wá duuna kɛ̃̀wá.* Ɛfɛ 1.7
Kilisi dɛa pↄ́piia
15 Kilisiá Lua pↄ́ wìli e ń wɛ́oo taaɛ,
ↄ̃mɛ yoa ũ Lua pↄkɛaↄ guu píi.
16 À pↄ́pii kɛ̀ musu ń tↄↄlɛo,
pↄ́ pↄ́ wì eↄ ń pↄ́ pↄ́ wìli eoↄ,
kpalablenaↄ ge diiↄ
ge gbãadeↄ ge ikodeↄn nò.
Pↄ́pii bↄ̀ aà kĩ́iɛ,
mɛ́ aa ku aà pↄ́ ũɛ. Ɛfɛ 1.21
17 A ku pↄ́pii ãa,
pↄ́pii kú aà sabaiɛ.
18 Ɔ̃mɛ a gãlide pↄ́ dɛ aà mɛ ũↄ mi ũ.
Ɔ̃mɛ dàalɛna ũ, gàbↄ sɛ̃́ia ũ,
kɛ́ aà gↄ̃ pↄ́pii dↄaana ũ. Ɛfɛ 1.22-23
19 Asa à kà Luagu,
ↄ̃ a tò a kɛa píi pɛ̀ɛwà.
20 A tò pↄ́pii kɛanↄ na aà sabai,
pↄ́ pↄ́ kú tↄↄlɛↄ ge musuↄn nò.
Aà au pↄ́ bↄ̀lɛ lipãakↄ̃awa
mɛ́ mↄ̀ ń aafiapio.
21 Ápiↄ sↄ̃ á kɛ̃a Luawa yãa. Aà ibɛɛↄn á ũ á làasoo ń á vãikɛaↄ yã́i, 22 ↄ̃ Lua tò a kɛanↄ na Kilisi gaa a gbɛ̃nazĩnkɛ mɛ guu yã́i sa, kɛ́ à á kpán'aɛkɛ gbãsĩsai, sãasai, tàaesai, 23 tó á zɛa gbãa á luanaaikɛa guu deesai gíũgiũ, mɛ́ i kɛ̃ zia'ea yã́ pↄ́ á kũa baona pↄ́ á mà guuwao. Wà baonapi kpà gbɛ̃́ pↄ́ Lua kɛ̀ zĩ́lɛ laↄnɛ píiɛ, mɛ́ mapi ma Pↄlu ma gↄ̃ a kpana ũ.
Pↄlu zĩkɛa Yesudeↄnɛ
24 Tiasa málɛ pↄnakɛ ń taasi pↄ́ málɛ kɛ á yã́io. Ĩa pↄ́ wa dà Kilisiwa, málɛ a pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ ma ma mɛwa mà bↄlɛi aà gãlide pↄ́ dɛ aà mɛ ũↄ yã́i. 25 Lua zĩdàmɛɛ, ↄ̃ ma gↄ̃ gãlidepiↄ dↄnlɛde ũ. Ma aà yã'òɛ́, à pɛ̀ɛwá. 26 Asiiyã pↄ́ ulɛa gbɛ̃́ↄnɛ za asĩnizĩ zadↄ̃ Lua i dṹnia kálɛo ↄ̃mɛ bↄ̀ Lua gbɛ̃́ↄnɛ gupuau sa. 27 Lua ye aa dↄ̃ lá asiiyãpi gbia zↄ̃ↄ á buipãleↄnɛ. Asiipin kɛ: Kilisi kú á guu, ↄ̃ á wɛ́ dↄ gawii. 28 Aà yã́ waaso wi kɛ gbɛ̃́piiɛ, wi lɛdaomá, wi yãdaò gbɛ̃́piiɛ ń ↄ̃nↄ píio, kɛ́ wà gbɛ̃́pii kpán'aɛkɛ naa Kilisiwa wásawasa. 29 A yã́i tò mi zĩkɛ, mi dɛ̃ɛka ń aà gbãa pↄ́ lɛ́ zĩkɛ ma guu maamaao.

*1:14 Ɛfɛ 1.7

1:16 Ɛfɛ 1.21

1:18 Ɛfɛ 1.22-23