DANIƐLI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Daniɛli lá yã́ dàalɛ Yuda ɛ̀waaso gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ yã́waɛ. Aa ku gbɛ̃́ pↄ́ kí Nɛbukanɛza ń naaa à tàńnↄ a bùsuuↄ guuɛ. Kɛ́ aa gↄ̃̀ gbãadeↄ ũ we, aa gì wà Lua náai vĩɛ. Lɛɛ 1 e 6 lɛ́ Daniɛli ń a gbɛ̃eↄ zĩblea yã'o. Yã́ beeↄ guu ↄ̃ Daniɛli zua nↄ̀ↄkusiↄ tòou yã́ kuu.
Lɛɛ 7 e 12 dɛ wɛ́pungu pↄ́ Daniɛli è gɛ̃n síiↄ̃ↄ yã́ ũɛ. Wɛ́pungupi ea guu Dii ↄ̀lↄ Daniɛliɛ buipãleↄ gbãable Yudaↄwa e kpala láasai pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i àↄ gɛ́ bↄi gupuau.
Lápi yã́ↄ dɛ lán Zia yã́ láwaɛ. Lápi lɛ́ tɛ́kpa luanaaikɛnaↄgu aa ãiakɛ wàↄ Lua náai vĩ e an wɛ̃ni lɛ́wa, baa ń taasi píio ń ĩadama píio. Zɛa gbãa yã́ↄ mɛ́ kú lápiↄ guu píi.
1
Daniɛli gↄ̃a Babɛli kía ìwa ũ
Yudaↄ kí Yoakiũ* 2Kia 24.1 kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu, Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ koezↄ̃̀ Yelusalɛũzi. Ɔ̃ Dii kí Yoakiũ nàɛ̀ aà ↄzĩ ń Lua kpɛ́ pↄeↄ, ↄ̃ à tàò Babiloni bùsuu, a kàlɛ a tã́akpɛ làasiu. 2Kia 20.17-18, Isa 39.6-7
Ɔ̃ kíapi ò a bɛ ziia Asepenazaɛ aà mↄ́ ń Isaili ɛ̀waasona pↄ́ aa dɛ kía ge gbãade bui ũↄ, gↄ̃ kɛfɛna sãasai pↄ́ an ↄ̃nↄ kà aa yã́pii dada aaↄ wɛzɛ̃ vĩↄ, gbɛ̃́ pↄ́ an dↄ̃a ì kã́fĩ àa, mɛ́ an gↄ̃i kà aa zĩkɛ kibɛↄ. Ziiapi mɛ́ a Babiloni yã́ dadanɛ́ ń a kyóo. Kía dìlɛ wà blɛ pↄ́ i ble lá gu lɛ́ dↄ linɛ́ ń vɛ̃ɛ pↄ́ i mio, wi yãdadanɛ́ e wɛ̃̀ àaↄ̃, bee gbɛa aai zĩkɛɛ. Yuda buieↄ kú ń guu, Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliao. Ziiapi ń tↄ́ lìlɛnɛ́. À tↄkpà Daniɛliɛ Bɛlasaa, Anania sↄ̃ Sadaki, Misaɛli sↄ̃ Mɛsaki, Azalia sↄ̃ Abɛdinɛgoo.
Daniɛli zɛ̀ò a sↄ̃u kɛ́ á kía blɛ ble Bↄa 34.15 ge á aà vɛ̃ɛ mi à gbãlɛo, ↄ̃ à zɛ́ gbɛ̀a ziiawa à blɛpi to we. Lua tò ziiapi gbɛ̃kɛkɛ̀ Daniɛliɛ, à aà wɛ̃nagwà, 10 ↄ̃ a òɛ̀: Má a dii ma kía vĩa vĩ, asa aàpi mɛ́ á pↄblea ń á imiao dìlɛ. Tó à su è n oosisia dɛ ń sáadeeↄla sↄ̃ bɛ? Ńyↄ̃ tó yã́pi wi ma musu kía aɛɛ. 11 Ziiapi gwana dìlɛ aà laaidↄ Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliaowa, ↄ̃ Daniɛli òɛ̀: 12 Yↄ̃ wápiↄ n zↄ̀blenaↄwa gↄↄ kwi ǹ gwa. Nìliↄ dò sau kpáwá ń íwatɛ̃o, 13 ní wá lɛɛũ ń ɛ̀waaso pↄ́ aalɛ blɛ doũ ble ń kíaoↄ, ní kɛwɛ̃ɛ lá ń èwa. 14 À wènɛ́ yã́ beei, ↄ̃ à ń tó we e gↄↄ kwi.
15 Kɛ́ gↄↄ kwipi pà, à ń gwá a è aa aafia, aa mɛkpà dɛ ɛ̀waaso kĩni pↄ́ lɛ́ blɛ doũ ble ń kíaoↄla. 16 Ɔ̃ an gwanapi i kía blɛ ń aà vɛ̃ɛo kpámá lↄo, sema dò sau. 17 Lua ɛ̀waaso gbɛ̃ↄn síiↄ̃piↄ gbà dↄ̃a ń wɛzɛ̃o. Aa kyó ń ↄ̃nↄo dↄ̃ píi. Daniɛli sↄ̃ a wɛ́pungu'ea ń nanapoloao dↄ̃.
18 Kɛ́ wɛ̃̀ àaↄ̃ pↄ́ kí Nɛbukanɛza dìlɛ wà yãdada ɛ̀waasopiↄnɛ lɛ́ kà, ↄ̃ ziiapi gɛ̀ńnↄ aà kĩ́i. 19 Kɛ́ kía faaibòńnↄ, ↄ̃ a è Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliao sáa vĩ ń guuo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà ìwaↄ ũ. 20 Kía yãlàlamá ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao píi musu, ↄ̃ a è aa dɛ̀ màsokɛnaↄ ń wɛzɛ̃na pↄ́ kú a bùsu guuↄla píi lɛɛ kwi. 21 Daniɛli ku we e Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu.

*1:1 2Kia 24.1

1:2 2Kia 20.17-18, Isa 39.6-7

1:8 Bↄa 34.15