LÀASOODE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Sɛa za lápi dↄ̀ↄ sɛ̃́iawa lápi kɛ̃na lɛ́ azĩa yã́ bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ lá á ↄ̃nↄ, ãma lápi ↄ̃nↄ yã́ↄ doũ ń Yáasi lá pↄ́oo. Aà ↄ̃nↄ doũ ń fɛlɛkaa pↄ́oo. Aà kua dṹnia guu à yã́ pↄ́ á kɛ̀ↄ ń yã́ pↄ́ a leↄ gwà, ↄ̃ a è nama dɛ lán suawaɛ, mɛ́ gbɛ̃nazĩna ì dɛ̃ɛka, kɛ́ à e namable yã́iɛ, ↄ̃ ìↄ bↄ pã mↄ̀ↄmↄↄ. À làasookɛ̀ azĩawa tó kua dṹniau dↄ̀ↄ vĩ, ge tó a bɛɛɛ vĩ. Ì to gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lápi kyokɛↄ yã́ doũpiↄ wàaipa. Lá a ku Yobu lá guuwa, yãwea àao. Làasoode ń a ↄ̃nↄkɛo à bílikɛ̀ gbɛ̃nazĩna kuana yã́wa. Ɔ̃ à lɛdàwá wà zĩkɛ maamaa wà pↄnakɛ ń pↄ́ pↄ́ Lua wá gbáↄ e wá wɛ̃ni lɛ́u.
Làasoode yã́ dasiↄ bↄ̀ yã́ↄ kpɛɛ, ì gbɛ̃́ kãdɛ. À zɛ̀ò kɛ́ dɛ̃ɛ pↄ́ wì ká ń pↄna pↄ́ wì e dṹnia guuoá yãpãɛ. Ɛ̀waasokɛ, ↄdekɛ, àizɛɛdekɛ, zĩkɛa, ↄ̃nↄkũa, yãkɛa a zɛ́wa, a dìlɛ yã́piiá pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ. Lá gbɛ̃nazĩnaↄ ìↄ ku ga lɛ́zĩ mɛ́ yã́zɛsai ku, bee tò nama líↄ kuo. Wìliↄ yã́ pↄ́ Lua lɛ́ yá ń dṹniao dↄ̃o, ↄ̃ bee tò wá gbɛ̃nazĩna zia gbá dↄ̃o. Yã́piↄ ì to wà làasookɛ zɛ́ pↄ́ maa wà sɛↄwa.
Bibeli láↄ ì wá wɛ̃ni mi ↄlↄwɛ̃ɛ. A maa wà lápiↄ kyokɛ, wí e dↄ̃, wí bↄ seakɛa ń pↄyaao guu. A maa wà làasookɛ wá kua dṹniauwaɛ, wí zĩkɛ yã́ pↄ́ wa kɛ̃̀ Bibeliuwa, wí e Lua náaikɛ a zɛ́wa. Wɛdↄa Luazi mɛ́ a tó wá kua dṹniau àↄ dɛ gugiiyaa ũo.
1
Yã́pii pãɛ
Làasoode Davidi nɛ́, Yelusalɛũ kía yã́n kɛ:
Mámɛmaa Làasoode ma mɛ̀:
Yãpã búubuu,
yãpã búubuu, yã́pii pãɛ.
Bↄ́ ài gbɛ̃nazĩna ì e dṹniau
taasi pↄ́ àlɛ kɛ a zĩ píi guuwai?
Kpàiↄ ì gɛ̃, Wueↄ ì su,
ń beeo dṹnia ìↄ ku gↄↄpiiɛ.
Ĩatɛ̃ ì bilɛ ì gɛ̃ kpɛ́u,
ì wã à ɛa gɛ́ gu pↄ́ a bↄu.
Ĩana ì na gɛↄmidↄkĩi oi,
ì liaa su gugbãntoo oi,
ìↄ liaaliaa à gɛ́ le à su la.
Swa píi í ìↄ ka ísiauɛ,
kási ísia lí pao,
ípiↄ i ɛa su swapiↄ miwa.
Pↄ́pii ì ń kpasa,
kpasapi yã́ gɛ̃̀ oaa.
Gugwaa lí mↄ́ wɛ́wao,
yãmaa lí swã́ pao.
Yã́ pↄ́ kú yãa mɛ́ a ɛa àↄ ku lↄ,
yã́ pↄ́ wa kɛ̀ yãa ↄ̃ wa ɛa kɛ lↄ.
A dafue ku dṹniauo.
10 Pↄe ku kɛ́ wà mɛ:
Pↄ́ dafue gwaa?
Aawo! À dↄ̀aa kú wá ãa za zi kↄ̀.
11 Gbɛ̃́ káauↄ yã́ líↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo.
Baa gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ ku ziaↄ,
an yã́ a dↄ gbɛ̃egu gbɛzão.
12 Ma làasoode ma kɛ Isailiↄ kía ũ Yelusalɛũ. 13 Ma mɛkpà yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau píi tàasikaawa, má yↄ̀ɛ ↄ̃nↄ'ↄ̃nↄ, má è Lua zĩ pãsĩ dà gbɛ̃nazĩnaↄnɛ aa kɛ. 14 Ma yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau è píi, a píiá pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ.
15 Pↄ́ fĩaa pooa vĩo,
wìli e pↄ́ pↄ́ kɛ̃̀sã nào ń a kĩniↄo.
16 Ɔ̃ má ò ma nↄ̀sɛu ma mɛ̀: Gwa! Ma ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kpalablè Yelusalɛũ ma ãaↄla píi, ma ↄ̃nↄ ń ma dↄ̃ao wɛbↄ̀ maamaaɛ.* 1Kia 5.9-11, 10.23-24 17 Ɔ̃ ma mɛkpà ↄ̃nↄ asii dↄ̃awa mà sↄũkɛ ń mìsaiyão asii dↄ̃, ↄ̃ má è beeá gugiiyaaɛ lↄ.
18 Asa ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ ì mↄ́ ń pↄyaa zↄ̃ↄoɛ,
mɛ́ wì yã'ↄ̃ma e ń dↄ̃a lɛ́uɛ.

*1:16 1Kia 5.9-11, 10.23-24