ƐFƐSƐDEƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Lua zĩna Pↄlu wɛ̃́lɛgɛa gɛ̃̀n àaↄ̃de guu à kɛ̀ Ɛfɛsɛ wɛ̃̀ àaↄ̃ɛ (Zĩn 19.1-20.1). Pↄlu dɛa dakpɛuna ũ guu ↄ̃ à láɛ bee kɛ̃̀u Ɛfɛsɛdeↄnɛ (3.1, 4.1) Yã́ pↄ́ àlɛ danɛ́ dɛ yã́ pↄ́ Lua a zɛkàlɛnɛ́ kɛ́ aaↄ tɛi gↄↄpii ũɛ, kɛ́ a pↄ́pii kãaa an mide Kilisiɛ, pↄ́ pↄ́ kú musu ń tↄↄlɛo píi (1.10).
Láɛ bee daalɛkĩi (1.3-3.21) yã́ pↄ́ Lua kɛ̀wɛ̃ɛ Yesu Kilisi sabai bↄↄlɛkɛ̀, ↄ̃ à lɛdoũ pↄ́ wá vĩ naa Kilisiwa yã́ bↄↄlɛkɛ̀, à mɛ̀ Lua Yuda Yesudeↄ ń buipãle Yesudeↄ kɛ̀ a gbɛ̃́ↄ ũ mɛdoũdeↄ ũ. Bee gbɛa (4.1-6.20) Pↄlu ònɛ́ aa ãiakɛ wàↄ ku mɛ̀ndoũdeↄ ũ naa Yesu Kilisiwa Yesu gãli guu, uaↄ guu, zĩkɛkĩiↄ ń Yesusaideↄ guuo.
Pↄlu Yesudeↄ gↄ̃a mɛdoũ lɛ̀ɛũ ń yã́ mɛ̀n àaↄ̃o: Yesudeↄ dɛ lán mɛwa mɛ́ Kilisi dɛ mɛpi mi ũ, Yesudeↄ dɛ lán Lua kpɛ́wa mɛ́ Kilisi dɛ a ɛ̃daalɛgbɛ ũ. Yesudeↄ dɛ nↄ pↄ́ Yesu sɛ̀ ũ. Beewa wá è Yesudeↄ lɛdoũkɛa bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, tó wá aà náai vĩ mɛ́ wá naawà.
1
Gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀wɛ̃ɛ naa Kilisiwa guu
Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zĩna lá Lua yeiwa, ma láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Kilisi Yesu náaikɛ Ɛfɛsɛↄnɛ.* Zĩn 18.19-21, 19.1 Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Wá naa Kilisiwa musu Lua báaa píi dàwágu wá nisĩnau. Wá naawà guu à wá sɛ́ dṹniakalɛa ãa, kɛ́ wá kua àↄ adoaɛ̀ sãasai. Aà yeawázi guu à dↄ̀aa wá dílɛ a nɛ́ↄ ũ ń Yesu Kilisi gbãao, lá àlɛ yá a pↄeã guuwa, kɛ́ à tↄbↄ a gbɛ̃kɛ gawide pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ a Yenzidepi guu yã́i. Wá naawà guu wa bↄ aà au sabai. À wá tàaeↄ kɛ̃̀wá Kls 1.14 a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ à kɛ̀ zài guu. Ɔ̃nↄ píi ń wɛzɛ̃ píio guu a tò wà a pↄeã asii dↄ̃̀, lá à zɛ̀ò à kɛ Kilisi sabaiwa. 10 Tó aà pↄeãpi kɛgↄↄ kà, a pↄ́pii kãaa an mide Kilisiɛ, pↄ́ pↄ́ kú musu ń tↄↄlɛo píi.
11 Lua pↄ́ ì yã́pii kɛ lá à zɛ̀ò a pↄeã guuwa dↄ̀aa wá dílɛ lá álɛ yáwa, à wá sɛ́ a pↄ́ ũ wá naa Kilisiwa guu, 12 kɛ́ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá wɛ́ dↄ Kilisizi káauↄ, wàↄ dɛ aà tↄbↄnaↄ ũ. 13 Ápiↄ sↄ̃ a sĩana yãmà, a bao pↄ́ a á suabapi sì. Á naawà guu Lua a seela kɛ̀wá a Nisĩna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ ũ. 14 A dɛ gba pↄ́ Lua dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ e àↄ gɛ́ a gbɛ̃́ↄ boi ũ, kɛ́ aa aà tↄbↄ yã́i.
Pↄlu wabikɛa Ɛfɛsɛdeↄnɛ
15 Ayãmɛto za gↄↄ pↄ́ ma á Dii Yesu náaikɛa mà ń á yea Lua gbɛ̃́ↄ píizio, 16 mili kã́mabo ń Lua sáaukpaa á yã́ musuoo. Á yã́ ìↄ dↄmagu wabi pↄ́ mi kɛ Luawa guu. 17 Mi wabikɛ Mae Gawide, wá Dii Yesu Kilisi Luawa, aà á gba ↄ̃nↄ, i á wɛ́ kɛ̃́ɛ́ ń a Nisĩna gbãao, kɛ́ à e à a dↄ̃ wásawasa. 18 Mi wabikɛwà aà á nↄ̀sɛ wɛ̃ɛ́, kɛ́ à e zia'ea yã́ pↄ́ à á káwà dↄ̃. À gba zↄ̃ↄ gawidepi dìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ 19 ń a gbãa zↄ̃ↄ bↄnsaɛ pↄ́ lɛ́ zĩkɛ wá gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ a náaikɛↄ guuo. Iko gbãapi zĩkɛ̀ Kilisi guu 20 gↄↄ pↄ́ Lua aà bↄ̀ gau à aà zↄ̃̀lɛ musu a ↄplaai. Soũ 110.1 21 We Kilisi dɛu kpalablenaↄ ń ikodeↄ ń gbãadeↄ ń diiↄla píi ń tↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄ píi.§ Kls 1.16 I kɛ dṹnia tiaɛ bee ado no, ń a pↄ́ pↄ́ a mↄòɛ lↄ. 22 Lua tò pↄ́pii mikpàwà,* Soũ 8.7 ↄ̃ à aà dìlɛ yã́pii mide ũ Yesudeↄnɛ. Kls 1.18 23 Aamɛ Kilisi mɛ ũ, aa dɛ Kilisi pↄ́ ì gupii pa pɛɛa ũ.

*1:1 Zĩn 18.19-21, 19.1

1:7 Kls 1.14

1:20 Soũ 110.1

§1:21 Kls 1.16

*1:22 Soũ 8.7

1:22 Kls 1.18