BƆA
Mↄizi lá plaade
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Mámɛmaa Dii á Lua, ma á bↄ́ zↄbleu Egipi (20.2). Dↄ̀ↄ bee mɛ́ lápi tↄbↄkĩi ũ, àlɛ yã́ pↄ́ kú a guu owɛ̃ɛ. Lua mɛ́ a gbɛ̃́ↄ bona ũ. Dↄ̀ↄ doũpi mɛ́ dɛ Lua ikoyã mɛ̀n kwiↄ mide ũ. Lua Isailiↄ bò kɛ́ a yeńzi, ↄ̃ a dìlɛnɛ́ aaↄ yeazi sↄ̃, aaiↄ misiilɛɛ, aaiↄ a ikoyãↄ kũa.
Imina mɛ́ mↄ̀ ń Isailiↄ taa Egipio. Kɛ́ a wɛ̃ gɛ̃̀gɛ̃, aa dasi kũ̀, ↄ̃ Egipi kía Falaↄ̃ↄ ń dá zↄzĩu (Daa 45.17-20, 47.11). An taasi pↄ́ aalɛ kɛ yã́ i sã Luaguo, ↄ̃ à gbɛ̃́ sɛ̀ ń guu, wì mɛ Mↄizi, aàↄ dɛ ń dↄaana ũ. Lua azĩa ↄ̀lↄ Mↄiziɛ à mɛ̀ a tↄ́n Dii. À dabudabuↄ kɛ̀ à a gbãa ↄ̀lↄ Egipiↄnɛ, ↄ̃ aa Isailiↄ gbàɛ (1.1-15.21). À dↄ̀aanɛ́ à ↄlìańzi Sinai gbáau (15.22-18.17). Lua Isailiↄ sɛ̀ a gbɛ̃́ↄ ũ, ↄ̃ à a bàakuańnↄ yãdànɛ́ Sinai gbɛpↄlɛu, à a ikoyãↄ dìlɛnɛ́ (19.1-24).
Gↄↄ pↄ́ Lua lɛ́ kpaaũkpɛdↄa ↄlↄ Mↄiziɛ (25-31), Isailiↄ zugaaena pì ń vuao aa dìlɛ ń dii pↄ́ ń bↄ́lɛ Egipi ũ. Yã́ bee Lua pↄ fɛ̃̀ ↄ̃ à yãyìamá (32-34). Bↄa lápi láakĩi wà Dii kpaaũkpɛpi dↄa yã'ò, we Lua ìↄ kpaaũuńnↄ (35-40).
Gbɛ̃́, ńlɛ zↄble kpelewan lò, lápi lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ lá Lua ì gbɛ̃́ↄ bo sĩana aa gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ, kɛ́ aaↄ naanↄ, aaiↄ na ń kↄ̃o.
1
Ĩadaa Isailiↄwa Egipi
Isaili pↄ́ aa tà Egipi ń ń mae Yakↄbuoↄ,* Daa 46.3-7 baade ń a bɛ gbɛ̃́ↄ tↄ́n kɛ: Lubɛni, Simɛↄ, Levii, Yuda, Isakaa, Zabulↄni, Bɛ̃yãmɛɛ, Dã, Nɛfatali, Gada, Asɛɛ. Yakↄbu buipiↄ píi gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiɛ. Yosɛfu gbɛ̃́ bee sↄ̃ a ku Egipi yãa kↄ̀ɛ. Ɔ̃ Yosɛfu gà ń a vĩ̀iↄ ń a gↄↄ gbɛ̃́ↄ píi. Isailiↄ nɛ'ì aa kↄ̃̀ aa kã̀fĩ aa dasikũ̀ maamaa, aa lì bùsupia.
Kí dafu pↄ́ Yosɛfu dↄ̃o kpalablè Egipi, Zĩn 7.17-18 ↄ̃ a ò a gbɛ̃́ↄnɛ: À Isailiↄ gwa, aa dasikũ̀ aa lìwála. 10 Wà gɛ́ ↄ̃nↄkɛinɛ́ kɛ́ aasu kã́fĩo yã́i. Tó zĩ sù fɛ̀lɛ, aa na wá ibɛɛↄwa, aa zĩkawanↄɛ, aai bↄlɛ wá bùsuu.
11 Ɔ̃ wà gbɛ̃́ↄ dìlɛnɛ́ ń diiↄ ũ, aa ń wɛtã ń zĩ gbãao. Beewa ↄ̃ aa Pitoũ ń Lamɛsɛo kàlɛ Falaↄ̃ↄɛ aà blɛwɛkakĩiↄ ũ. 12 Kási lá wàlɛ ĩadamá lɛ́u, màa aaìↄ kã́fĩ, aaìↄ ligua, ↄ̃ gili gɛ̃̀ Egipiↄgu ń yã́i. 13 Ɔ̃ wà ń dá zↄzĩ pãsĩu, 14 wà ń pↄ yà, wà gĩbozĩ gbãa dànɛ́ ń bilikibↄao ń buazĩ píio. Wà zĩpiↄ dànɛ́ píi pãsĩpãsĩɛ.
15 Ɔ̃ Egipiↄ kía Ɛbɛlu nↄɛ nɛ'inaↄ sìsi, ado tↄ́n Sifila, ado Pua. 16 A ònɛ́: Tó a nɛ'ì Ɛbɛlu nↄɛↄnɛ sa, tó gↄ̃ɛɛ, à aà dɛ. Tó nↄɛɛ sↄ̃, à aà tó. 17 Ãma nↄɛpiↄ Lua vĩa vĩ, ↄ̃ aai yã́ pↄ́ a ònɛ́ kɛo, aalɛ nɛgↄ̃ɛↄ tó. 18 Ɔ̃ kíapi ń sisi à ń lá à mɛ̀: Àkɛa á kɛ̀ màa a nɛgↄ̃ɛↄ tòi? 19 Aa wèwà aa mɛ̀: Ɛbɛlu nↄɛↄ dɛ lán Egipi nↄɛↄwao, aa wãa, aaì nɛ'i e wàↄ gɛ́ mↄ́iɛ. 20 Màa Isailiↄ lɛ́ kã́fĩ, aalɛ dasikũ. Ɔ̃ Lua maakɛ̀ nↄɛ nɛ'inapiↄnɛ, 21 à ń gbá nɛ́ↄ, kɛ́ aa a vĩa vĩ yã́i. 22 Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ yãdìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ píi à mɛ̀: À Ɛbɛlu nɛ́tɛ̃na pↄ́ dɛ nɛgↄ̃ɛ ũↄ ka Niili íu píi, ãma à nɛnↄɛↄ tó. Zĩn 7.19

*1:1 Daa 46.3-7

1:8 Zĩn 7.17-18

1:22 Zĩn 7.19