EZEKIƐLI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Yelusalɛũ Lua kpɛ́ sa'ona Ezekiɛli ku Isaili pↄ́ wà tàńnↄ̀ Babiloniↄ guuɛ e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 597, Nɛbukanɛza lɛ́lɛa Yelusalɛũwa sɛ̃́ia gbɛa. A wɛ̃̀ síiↄ̃ gbɛa Lua aà sìsi aà kɛ ãnabi ũ. Kua zↄbleu Ezekiɛli lɛ́ lɛda Yuda pↄ́ wà tàńnↄ Babiloniↄwa ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gↄ̃̀ Yelusalɛũↄ lↄ. Kɛ́ wà Yelusalɛũ ń Lua kpɛ́o kàalɛ wɛ̃̀ 587 guu, ↄ̃ à ń nↄ̀sɛ nìninɛ́, a ònɛ́ aa wɛdↄ Luazi.
Ezekiɛli wɛ́pungu'è dasi, bee gbɛa à yã́ↄ kɛ̀kɛ seelaↄ ũ, aà yãkɛapiↄ aà yãdanɛ sĩanapìliwànɛ́. Dɛa sa'ona ũ guu à gbãakpà Lua kpɛ́ dↄa yã́wa maamaaɛ, ń beeo à mɛ̀ Lua kú ń a gbɛ̃́ↄ, baa Babiloni bùsuu, i kɛ kpɛ́pi ↄ̃ Lua kuu adoo (11.16). Baade yãkɛaↄ dɛ azĩa yã́ ũɛ (18), i kɛ gbɛ̃pãle yã́ no, ↄ̃ à baade gↄ̃a gbɛ̃́ dafu ũ yã'ò à kpàlɛ à sìwà. À mɛ̀ lↄ Lua a a Nisĩna da Isailiↄgu, aai vu (37) aai ɛa tá ń bùsuu (11.14-20, 36.1-38).
1
Dii azĩa ↄlↄa Ezekiɛliɛ
Ma wɛ̃̀ baakwide guu, a mↄ síiↄ̃de gↄↄ sↄode zĩ́, má kú ń zĩ̀zↄↄ swa pↄ́ wì mɛ Kebaa saɛ, ↄ̃ luabɛ wɛ̃̀aa,* Zia 19.11 ↄ̃ ma Lua è wɛ́pungu'ea guu. Kí Yɛkↄnia gↄ̃a zĩ̀zↄ ũ 2Kia 24.10-16 wɛ̃̀ sↄode guu ↄ̃ Dii yã'ò mapi sa'ona Ezekiɛli, Buzi nɛ́ɛ Babiloni bùsuu we. We Dii gbãa mↄ̀ua.
Kɛ́ ma wɛzù, ↄ̃ má è zàa'ĩana lɛ́ fɛlɛ gugbãntoo oi. Lou sa sìsi, àlɛ pílɛ, àlɛ tɛkɛ púuu. Tɛ́ pↄ́ kú a guoguo dɛ lán mↄ̀ tɛ̃a bóiboiwa. Pↄ́ kú tɛ́pi guu, a dɛ lán pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄwa, Zia 4.6 an taa bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawa, ãma an baade oa síiↄ̃siiↄ̃ mɛ́ aa gã̀sĩa vĩ síiↄ̃siiↄ̃. An gbáↄ súsu, an gbálaↄ dɛ lán zù swɛwa, àlɛ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ yↄↄawa. Aa gbɛ̃nazĩna ↄↄ vĩ ń gã̀sĩaↄ zíɛ. An oa síiↄ̃ ń ń gã̀sĩa síiↄ̃o dↄdↄ aɛ ń kpɛo, gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo, an gã̀sĩapiↄ lɛ́ kã́kↄ̃wa. Gu pↄ́ aalɛ gɛ́u, aali lɛ́ liaao, aaì gɛ́ ń aɛ màa gↄ̃̀ↄɛ.
10 Lá an oapiↄ dɛn kɛ: An baade gbɛ̃nazĩna oa vĩ, mɛ́ aa nↄ̀ↄmusu oa vĩ ↄplaa oi, zu oa ↄzɛɛ oi, mɛ́ aa kúu oa vĩ lↄ ń kpɛ oi.§ Zia 4.7 11 Màa an oaↄ dɛ. An baade gã̀sĩa pooa musu plapla, aalɛ kã́kↄ̃wa, a pla pↄ́ gↄ̃̀ↄ naańzi. 12 An baade ì gɛ́ a aɛdↄawaɛ súsu. Gu pↄ́ an nisĩna tàu, we aaì gɛ́u, mɛ́ gu pↄ́ aalɛ gɛ́u píi, aali lɛ́ liaao. 13 Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ kɛkɛá dɛ lán tɛyↄ̃ ge sɛ̃tɛwaɛ. Tɛ́pi gupua zↄ̃ↄ, ìↄ táa'o pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ zãnguo. Lou lɛ́ pílɛpilɛ tɛ́pi guu.* Zia 4.5 14 Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ wãa lán loupilɛawa, aaìↄ gɛ́, aaìↄ su.
15 Kɛ́ málɛ pↄ́ bɛ̃́ɛ oa síiↄ̃depiↄ e màa, ma wuluu è an baade saɛ tↄↄlɛ. 16 Wuluupiↄ ń ń pↄ́ↄ lɛ́ tɛkɛ lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa, mɛ́ an síiↄ̃ píi aa doũɛ. Wuluupiↄ kɛa taan kɛ: Ampii aa wuluu vĩ mɛ̀n plapla pãpãakↄ̃a. 17 Tó aalɛ táa'o, aaì gɛ́ aɛ ń kpɛo, gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo liaasaiɛ. 18 An wuluupiↄ lɛsĩ, ì to vĩa ń kṹ, mɛ́ wɛ́ fĩfĩwà à lìai. Zia 4.8 19 Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ lɛ́ táa'o, wuluupiↄ ìↄ bɛ ń saɛɛ. Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ fɛ̀lɛ tↄↄlɛ aalɛ gɛ́ musu, wuluupiↄ ì fɛlɛ musu sↄ̃ɛ. 20 Gu pↄ́ an nisĩna tàu, we aaì gɛ́u, an wuluuↄ i fɛlɛ gɛ́ńnↄ sãnuɛ, asa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ nisĩna kú ń wuluuↄ guuɛ. 21 Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ lɛ́ táa'o, an wuluuↄ ìↄ táa'oɛ. Tó aa zɛaɛ, aaìↄ zɛa sↄ̃ɛ. Tó aa fɛ̀lɛ tↄↄlɛwa, wuluupiↄ ì fɛlɛńnↄ sãnuɛ, asa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ nisĩna kú ń wuluuↄ guuɛ.
22 Bàluma kpálɛa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ mia e musu, àlɛ tɛkɛ wásawasa lán díiwa. Zia 4.6 23 Bàlumapi zíɛ an gã̀sĩaↄ pooa, aalɛ kã́kↄ̃wa, an baade gã̀sĩa mɛ̀n plaplaↄ naańzi. 24 Kɛ́ aalɛ táa'o, ma ń gã̀sĩapiↄ kĩ́a mà lán izↄ̃ↄsuka kↄ̃fĩwa,§ Zia 1.15, 19.6 lán Gbãapiide lↄↄwa, lán zĩgↄ̃ↄ zↄawa. Kɛ́ aa zɛ̀, ↄ̃ aa ń gã̀sĩaↄ nàaa. 25 Kɛ́ aa zɛa an gã̀sĩaↄ naaaa màa, ma lↄↄ mà ń mia za bàluma musu. 26 Pↄe kú ń mia bàlumapi musu we lán kiblekila pↄ́ wa kɛ̀ ń safiiowa,* Eze 10.1, Zia 4.2-3 mɛ́ ma gbɛ̃e è zↄ̃lɛa kìlapiu musu we lán gbɛ̃nazĩnawa. 27 Má è, zↄ̃a aàpi lɛ́u e musu a dɛ lán mↄ̀ tɛ̃a bóiboi Eze 8.2, Zia 1.15 pↄ́ lɛ́ pipi lán tɛ́wawa, mɛ́ zĩ́lɛ oi dɛ lán tɛ́wa. Gupua gbãa liaaaàzi. 28 Gupuapi bↄ̀ lán nàali pↄ́ bↄ̀ gↄↄ pↄ́ lou lɛ́ mawa. Dii gawi kɛkɛá pↄ́ má èn we. Kɛ́ má è, ma wulɛ ma gbɛɛu gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ ma lↄↄ mà, àlɛ yã'omɛɛ.

*1:1 Zia 19.11

1:2 2Kia 24.10-16

1:5 Zia 4.6

§1:10 Zia 4.7

*1:13 Zia 4.5

1:18 Zia 4.8

1:22 Zia 4.6

§1:24 Zia 1.15, 19.6

*1:26 Eze 10.1, Zia 4.2-3

1:27 Eze 8.2, Zia 1.15