ƐZALA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Pɛɛsiↄ kí Kilusi Yudaↄ gbà zɛ́ aa gɛ́ Dii kpɛ́ kɛkɛ dↄi Yelusalɛũ (1). Gbɛ̃́ pↄ́ wà tàńnↄ yãa Babiloniↄ ɛ̀a lɛ́ tá ń bɛ (2). Yã́ sɛ̃́ia pↄ́ aa kɛ̀ an ɛa sua guu mɛ́ Lua gbagbakĩi kɛkɛ boa ũ, kɛ́ wàli e wàↄ sa'owà lán yãawa (3). Ãma Lua kpɛ́ kɛkɛ dↄa yã́ musu buipãleↄ íbɛlɛsɛ̀ńnↄ, ↄ̃ aa lɛ́kpãsãkɛ̀ Pɛɛsi gbãadeↄnɛ, kɛ́ wà e dↄ̃ tó aa ń gbá zɛ́ wà kpɛ́pi dↄ sĩanaɛ (4-6).
Bee gbɛa Pɛɛsiↄ kí Aatasasa sa'ona Ɛzala zĩ̀ we, ↄ̃ à lousisiyã vù Yelusalɛũ, a tò Yudaↄ nↄ̀sɛlìlɛ aa Lua yã́ kũ̀ ↄplapla. (7-10).
Ɛzala lá gbãakpà luanaaikɛa yã́waɛ ń kua gbãsĩsaio. Sa'ona Ɛzala wↄ́ↄ vĩ, ↄ̃ á kↄaikɛ̀ a tò gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛlìlɛ wà gↄ̃̀ luayãmanaↄ ũ. Ɛzala gↄↄ ↄ̃ Yudaↄ kɛ̀kɛ wà lousisiyã kũ̀ ↄplapla. Wɛ̃ↄ gɛ̃̀ dasi, a gbɛa ↄ̃ wà Yesu Kilisi ì.
1
Kilusi Isailiↄ gbaɛa
Pɛɛsiↄ kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu Dii tɛkpàaàgu, kɛ́ yã́ pↄ́ a dà Zelemiiɛ a ò e kɛ yã́i.* Zel 25.11, 29.10 Ɔ̃ Kilusi kpàwakɛ̀ a bùsuu píi, ↄ̃ à gbàsa kɛ̃̀ láu à mɛ̀: Yã́ pↄ́ ma Kilusi, Pɛɛsiↄ kía má òn kɛ: Dii Lua Musude tò dṹnia kpala píi gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ, ↄ̃ a dìlɛmɛɛ mà kpɛdↄɛ Yelusalɛũ, Yuda bùsuu. Isa 44.28 Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ aà gbɛ̃́ ũ á guu, Lua kuaànↄ, i ta Yelusalɛũ, Yuda bùsuu, i kpɛdↄ Dii Isailiↄ Lua pↄ́ dɛ Dii ũ Yelusalɛũɛ we. An gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀piↄ saɛdeↄ dↄńlɛ ń ã́nusuo ń vuao ń àizɛɛↄ ń pↄtuoↄ ń Lua kpɛ́ pↄ́ aalɛ gɛ́ dↄi Yelusalɛũ gbaↄ.
Ɔ̃ Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ uabeleↄ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua tɛkpàńguↄ fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ Dii kpɛ́ dↄi Yelusalɛũ. An saɛdeↄ ↄdàmá, aa ń gbá ã́nusu pↄ́ↄ ń vua pↄ́ↄ ń àizɛɛↄ ń pↄtuoↄ ń pↄ́ ↄdeↄ ń Dii kpɛ́ gbaↄ píi. Ɔ̃ Pɛɛsiↄ kí Kilusi bↄ̀ ń Dii kpɛ́ pↄ́ pↄ́ Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ yãa Yelusalɛũ a kàlɛ a tã́a kpɛ́uↄ. A ò a ↄ'ulɛna Miledaɛ aà pↄ́piↄ nao aà kpa Yudaↄ kí Sesebazaawa, ↄ̃ a kɛ̀ màa. Pↄ́piↄ dasin kɛ: Vua ta baakwi, ã́nusu ta ↄ̀aa sↄo, tapɛlɛnti baakwi mɛ̀ndosai, 10 vua imibↄ baakwi, ã́nusu imibↄ ↄ̀aa pla ń kwio, ta buipãle ↄ̀aa sↄo. 11 Vua ń ã́nusu taↄ fɛ̀lɛ píi ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo ń ↄ̀aa plao (5.400). Kɛ́ zĩ̀zↄpiↄ bↄ̀lɛ Babɛli aa sù Yelusalɛũ, ↄ̃ Sesebazaa mↄ̀ ń pↄ́piↄ píi.

*1:1 Zel 25.11, 29.10

1:2 Isa 44.28