GALATIƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Galati bùsu gbɛ̃eↄ Yesu baona mà wa sì Pↄlu wɛ̃́lɛgɛa gɛ̃n plaade ń a àaↄ̃deo guuɛ (Zĩn 16.6, 18.23). Ãma waasokɛn pãleↄ gɛ̀ we lↄ, ↄ̃ aa dàda gbɛ̃́ↄnɛ aa mɛ̀, sema Yesude pↄ́ aa dɛ Yudaↄ ũↄ misiilɛ Mↄizi ikoyãɛ, aai tↄ̃zↄ̃. Pↄlu kĩ́i yãdanɛ bee bↄ̀ Yesu Kilisi yã́ kpɛɛ, àlɛ Galati bùsu Yesudeↄ da zↄbleu. Kɛ́ a mà gbɛ̃́piↄ lɛ́ swã́sɛ yã́pizi, ↄ̃ à láɛ bee kɛ̃̀nɛ́.
Kɛ́ Pↄlu ye a gbɛ̃́ↄ ɛa laaidↄ baona zɛ́ mɛ̀ndonawa, ↄ̃ à yãdàdanɛ́ à mɛ̀:
À azĩa yã́ bↄↄlɛkɛ̀nɛ́, aà nↄ̀sɛlilɛa ń lɛdoũ pↄ́ wa kɛ̀ ń kↄ̃o ń Yelusalɛũ dↄaanaↄ ikoyãpi musu ń a kↄ̃yãmasai ń Piɛɛo yã́pi musuo. Pↄlu a zĩnakɛyã bↄↄlɛkɛ̀nɛ́, à kpàlɛ à sìwà kɛ́ a zĩnakɛpi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ (1-2).
À gbãa'è Luabaakuańnↄ káau yã́ↄwa, ↄ̃ à mɛ̀ gbɛ̃e a e bↄ maa Mↄizi ikoyã maà sabaio, sema Yesu Kilisi náaikɛa (3-4).
À tɛkpàńgu aa wɛtã wàↄ ńzĩa vĩ ń Lua Nisĩna dↄaaanɛ́o, asa Nisĩnapi ì yãmaaↄ inɛ́ dasi, a sɛ̃́ia mɛ́ yeakↄ̃zi ũ (5-6).
À kũ̀ Yesu gãli píi ń Yesudeↄ píi swã́sɛ Pↄlu yã́pizi, aai sí ń nↄ̀sɛmɛndoo kɛ́ aa e bↄ zↄblea bui píiu.
1
Baona pãle kuo
1-2 Ma Lua zĩna Pↄlu ń ma Yesude dee pↄ́ wá sãnuↄ píi wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Yesude pↄ́ aa ku Galati bùsuuↄnɛ.* Zĩn 16.6 Ma zĩnakɛ i bↄ gbɛ̃nazĩna kĩ́io, gbɛ̃nazĩna mɛ́ i a lɛdↄɛkɛo, Yesu Kilisi ń Mae Lua pↄ́ aà bↄ̀ gauo mɛ́ ma zĩ. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. Kilisipi gì a wɛ̃nii Lua wá Mae pↄeãwa, à wá duuna kɛ̃̀wá, kɛ́ à e wá bↄ dṹnia tia vãiɛ beeu. Lua mɛ́ gawi vĩ gↄↄpii! Ãmi.
Kɛ́ álɛ bↄ Lua pↄ́ á sisi a gbɛ̃kɛ guu kpɛ màa gↄ̃̀ↄ, álɛ zɛ ń bao koleao, yã́pi dìa maamaaɛ. Baona pãle kuo. Gbɛ̃́ pↄ́ ye Kilisi baopi lilɛↄ lɛ́ á liaaɛ. Baa tó wápiↄ ge malaikae bↄ̀ luabɛ à baona pↄ́ i kpaaĩ ń pↄ́ pↄ́ wá òɛ́oo waasokpàɛ́, Lua láaikɛwà. Wá òɛ́ yãa mɛ́ málɛ oɛ́ lↄ, tó gbɛ̃e baona pↄ́ i kpaaĩ ń pↄ́ pↄ́ á màoo waasokpàɛ́, Lua láaikɛwà.
10 Málɛ sáau wɛɛlɛ gbɛ̃nazĩnawa yã̀, ge Luaɛ? Málɛ wɛɛlɛ ma yã́ ká gbɛ̃nazĩnagu yã̀? Tó gbɛ̃nazĩna má ye à káńgu e tia, dↄ̃ Kilisi zↄ̀blenan ma ũo.
Yesu Pↄlu sɛa a zĩna ũ
11 Ma gbɛ̃́ↄ, má ye à dↄ̃ kɛ́ baona pↄ́ mi kpáɛ́ i bↄ gbɛ̃nazĩna kĩ́io. 12 Mi ma gbɛ̃nazĩna kĩ́io, gbɛ̃e mɛ́ i damɛɛo, Yesu Kilisi mɛ́ bↄ̀ mↄ̀oa.
13 Á mà lá má kú yãa Yudaↄ zɛ́u. Ma Yesudeↄ wɛtã̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo pãsĩpãsĩ, má wɛ̀ɛlɛ mà ń midɛ. Zĩn 8.3 14 Ma Yudaↄ zɛ́pi yã́ kũ̀ ↄplapla dɛ ma sáaↄla dasi, ma ãia dɛńla wá deziↄ fɛlɛkaayãpi guu. 15 Ãma Lua ma dilɛ a pↄ́ ũ za ma da nↄ̀sɛu. Isa 49.1 Kɛ́ aà ma sísia a gbɛ̃kɛ guu gↄↄ kàɛ̀, 16 ↄ̃ à a Nɛ́ gbàɛa,§ Zĩn 9.3-6 kɛ́ mà aà baona kpá buipãleↄnɛ. Mi gɛ́ kpálɛi gbɛ̃e gɛ̃zĩo, 17 mi gɛ́ Yelusalɛũ gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ zĩnaↄ ũ ma ãaↄ kĩ́io, ma gɛ Laalubuↄ bùsuu gↄ̃̀ↄɛ, ↄ̃ ma ɛa ta Damasi.
18 Wɛ̃̀ àaↄ̃ gbɛa ↄ̃ ma gɛ Yelusalɛũ, kɛ́ wà kↄ̃ dↄ̃ ń Piɛɛo, ↄ̃ ma kɛaànↄ gↄↄ gɛ̃o.* Zĩn 9.26-30 19 Mi zĩna pãle eo, sema Dii dãuna Zaaki bàasio. 20 Yã́ pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́pi, má sì ń Luao, ɛɛ málɛ tóo. 21 Bee gbɛa ma gɛ Sili bùsuu ń Silisi bùsuo. 22 Gↄↄ bee Yesude pↄ́ kú Yudeↄ i wɛsimalɛo, 23 ãma aa su mà wà mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń wɛtã yãa mɛ́ lɛ́ zɛ́ pↄ́ á wɛ̀ɛlɛ kaalɛpi waasokpa tiasa, 24 ↄ̃ aa Lua tↄbↄ̀ ma yã́ musu.

*1:1-2 Zĩn 16.6

1:13 Zĩn 8.3

1:15 Isa 49.1

§1:16 Zĩn 9.3-6

*1:18 Zĩn 9.26-30