2
Màa Lua musu ń zĩ́lɛo kɛ̀ ń ń pↄ́ↄ píi. E a gↄↄ soplade zĩ́ àↄ ká, zĩ pↄ́ àlɛ kɛpi làa. A gↄↄ sopladepi zĩ́ ↄ̃ à kã́mabò ń zĩ pↄ́ á kɛ̀o.* Ɛbɛ 4.4 Ɔ̃ à báaadà gↄↄ sopladepiu a dìlɛ a pↄ́ ũ, kɛ́ zĩbeezĩ à kã́mabò ń zĩ pↄ́ á kɛ̀o píi yã́i. Bↄa 20.11
Edɛni lu
Musu ń zĩ́lɛo kɛa yã́n kɛ: Gↄↄ pↄ́ Dii Lua zĩ́lɛ ń musuo kɛ̀, bua pↄe i bↄlɛ tↄↄlɛwa yãao, baa sɛ̃, asa Dii Lua i to lou mào, mɛ́ gbɛ̃e ku à tↄↄlɛ zĩkɛo. Sua mɛ́ ì kpa dṹniau, ↄ̃ ì mↄ̀sɛpisi tↄↄlɛwa píi.
Dii Lua gↄ̃ɛ ikàsa ń bùsutio. Kɛ́ à ĩ́an wɛ̃nide pɛ̀ aà níu, ↄ̃ gↄ̃ɛpi gↄ̃̀ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ ũ. 1Kln 15.45 Dii Lua lu kɛ̀kɛ gukpɛ oi gu pↄ́ wì mɛ Edɛni, ↄ̃ à gↄ̃ɛ pↄ́ á kɛ̀pi dàu we. Dii Lua tò lí bui píi bↄ̀lɛ tↄↄlɛ. Lípiↄ kɛfɛũ, mɛ́ an bɛ blea na. Lí wɛ̃nide§ Zia 2.7, 22.2, 14 ku lupi guo, mɛ́ lí pↄ́ ì dↄ̃a maa ń a vãio inɛ́ kú we lↄ.
10 Swa ku Edɛni, ìↄ mↄ̀sɛpisi lupiwa. Bↄa we à gↄ̃nakɛ̃̀ síiↄ̃. 11 A sɛ̃́ia tↄ́n Pisↄ̃, ↄ̃mɛ liaa Avila bùsui píi. Vua ku bùsupiu, 12 mɛ́ vuapi kɛfɛũ. Zↄ̃go'ↄ kú we lↄ ń gbɛ̀ bɛɛɛde pↄ́ wì mɛ onisio. 13 Swapi gↄ̃na plaade tↄ́n Giↄ̃, a liaa Kusi bùsui píi. 14 A gↄ̃na àaↄ̃de tↄ́n Tigilisi, a dↄ̀ↄ tà Asili bùsu gukpɛ oi. Swapi gↄ̃na síiↄ̃de tↄ́n Uflata.
15 Dii Lua gↄ̃ɛpi dìlɛ Edɛni lupi guu, aàↄ a zĩkɛ, iↄ gwa. 16 Ɔ̃ à yãdìlɛɛ̀ à mɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ lupi lí píi bɛ ble, 17 ãma ńsu lí pↄ́ ì dↄ̃a maa ń a vãio inɛ́ bɛ bleo, asa tó ń blè, n gaɛ.
18 Dii Lua mɛ̀: Gↄ̃ɛ kua ado maao. Má dↄnlɛde kɛɛ̀ aà gbɛ̃do ũɛ. 19 Ɔ̃ à bùsu sɛ̀ à nↄ̀bↄↄ kɛ̀ò píi ń bãↄ píi, ↄ̃ à mↄ̀ńnↄ gↄ̃ɛ kĩ́i, kɛ́ à e lá a tↄ́kpanɛ́. Tↄ́ pↄ́ gↄ̃ɛpi kpà pↄ́ wɛ̃nidepiↄnɛ píi gↄ̃̀ ń tↄ́ ũ. 20 Gↄ̃ɛpi tↄkpà pↄtuoↄnɛ píi ń bãↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ píi, ãma i dↄnlɛde e ń guu a gbɛ̃do ũo. 21 Ɔ̃ Dii Lua tò gↄ̃ɛpi gɛ̃̀ ń io. Kɛ́ àlɛ i'o, ↄ̃ à aà gbã̀tɛ̃ɛwa mɛ̀ndo bↄ̀, ↄ̃ à aà mɛ tàta a gbɛu. 22 Ɔ̃ à gↄ̃ɛpi gbã̀tɛ̃ɛwa pↄ́ á bↄ̀pi lìlɛ nↄɛ ũ, ↄ̃ à gɛ̀aànↄ aà kĩ́i. 23 Ɔ̃ gↄ̃ɛpi mɛ̀:
Gbɛ̃́ɛ bee sa,
aà wá bↄ̀ ma wá guuɛ,
mɛ́ aà mɛ bↄ̀ ma mɛ guuɛ.
Wàli oɛ̀ nↄɛ,
kɛ́ wà aà bↄ̀ gↄ̃ɛ guu yã́i.
24 Ayãmɛto gↄ̃ɛ ì go a de ń a daowa, ì na a nawa, ↄ̃ aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa.* Mat 19.5, 1Kln 6.16, Ɛfɛ 5.31 25 Gↄ̃ɛ ń a nao ku puizi an pla ḿpii, kási wí lí ń kũo.

*2:2 Ɛbɛ 4.4

2:3 Bↄa 20.11

2:7 1Kln 15.45

§2:9 Zia 2.7, 22.2, 14

*2:24 Mat 19.5, 1Kln 6.16, Ɛfɛ 5.31