OZEE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Amↄsi gaa gbɛa wɛ̃̀ kwi taawa Ozee gↄ̃̀ Lua lɛdↄɛkɛna ũ Isaili bùsuu e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 750. À gↄ̃̀ wɛ̃̀ baakwi e gↄↄ pↄ́ Asiliↄ Samali sì, ↄ̃ Isaili kpala mìdɛ wɛ̃̀ 721 guu.
Gↄↄ bee (2Kia 14.23-17.23 gwa), Isaili bùsu ↄ̃̀ↄkpaa. Kí Yeloboaũ plaade kpalablea gbɛa Asiliↄ gbãa lɛ́ dɛdɛɛ. Kↄ̃bↄbↄa kpalau mɛ́ lɛ́ Samali dɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa zɛ̀ ń yãkpaanlaↄ ↄ̃ wàlɛ kpá kpalau. Yã́zɛsai pↄ́ Amↄsi a yã'ò lɛ́ kãfĩ. Luanaaikɛnaↄ sↄ̃, yã'ĩa ń lé maamaa, asa Kanaa bùsu tã́agbagbaa lɛ́ gɛ̃kĩi e ń gbãaoɛ.
Yã'ĩapi taa Ozee lè nↄsɛa guu. Yã'ĩa pↄ́ aà lè báasɛ̃ dↄ̀ↄ guupi bↄ̀ yã̀ pↄ́ Lua wã̀wã a gbɛ̃́ↄ náaisai yã́ musu guuɛ. Lua ye aa wɛdↄ gbã́gbãai, i gbasa àↄ yeńzi (14.2-10). Ozee mɛ̀ gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛ ↄ̃ Lua yei (6.6) lá Yesu ò a baona waasokɛa guuwa (Mat 9.13, 12.7).
Ãnabi Ozee lá yã́ zɛ́kalɛan kɛ:
Lɛɛ 1-3 Ozee kua ń a nao yã́
Lɛɛ 4.1-9.9 Isailiↄ kua yã́ ń lá an yã́pi dɛ Luaɛo
Lɛɛ 9.10-14.1 Lua gbɛ̃́ↄ náaisaikɛ zĩ́nabↄkĩi
Lɛɛ 14.2-10 Lua yea Isailiↄzi mɛ́ a zĩble an náaisaikɛwa
1
Ozee nↄ ń a nɛ́ↄ
Yudaↄ kíaↄ Uzia* 2Kia 14.21 ń Yotaũo 2Kia 15.32 ń Aazao 2Kia 16.1 ń Ezekiao§ 2Kia 18.1 ń Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ* 2Kia 14.23 Isailiↄ kíao kpalablegↄↄ, Dii yã'ò Beeli nɛ́ Ozeewɛ. Kɛ́ Dii nà yã'oa Ozeeɛwa, a òɛ̀: Gɛ ǹ nↄɛ dↄ́ɛ'ĩide sɛ nↄ ũ, ní gĩnasↄↄnɛↄ si lↄ, asa bùsuɛbeedeↄ ma to we, aalɛ gbãsĩkɛ maamaaɛ. Ɔ̃ à gɛ̀ Diblaiũ nɛ́ Gomɛɛ sɛ̀ nↄ ũ. Ɔ̃ à nↄsìaànↄ, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. Dii ò Ozeeɛ: Tↄ́kpaɛ̀ Yezɛlɛɛ, asa má tó gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ Yezɛlɛɛↄ 2Kia 10.11 yã́ wí Yehu bɛdeↄ musuɛ tia, mí Isailiↄ kpala midɛ. Gↄↄ bee má Isailiↄ sá ɛ́'ɛ Yezɛlɛɛ guzulɛu.
Gomɛɛ nↄsì lↄ, à nɛ'ì nↄɛ ũ, ↄ̃ Dii ò Ozeeɛ: Tↄ́kpaɛ̀ Wɛ́gwaakuo, asa má Isailiↄ wɛgwa lↄo, má sùuukɛńnↄ lↄo. Ãma má Yudaↄ wɛgwa, mí ń suaba. Ma Dii an Lua, mámɛ má ń suaba, i kɛ ń sáo ge ń fɛ̃ndao ge ń zĩo ge ń sↄ̃́ↄ ge ń sↄ̃deↄ no. Kɛ́ à Wɛ́gwaakuo kɛ̃̀ yↄ̃́wa, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ lↄ. Dii mɛ̀: Tↄ́kpaɛ̀ Magbɛ̃ↄno, asa á dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũo mɛ́ má dɛ á Lua ũo.

*1:1 2Kia 14.21

1:1 2Kia 15.32

1:1 2Kia 16.1

§1:1 2Kia 18.1

*1:1 2Kia 14.23

1:4 2Kia 10.11