ZAAKI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Yesu dãuna Zaaki mɛ́ lápi kɛ̃̀. Yesu bↄ̀ mↄ̀wà a bↄa gau gbɛa (1Kln 15.7), ↄ̃ à gↄ̃̀ Yelusalɛũ Yesudeↄ dↄaana ũ (Gal 2.9). Zaaki lɛ́ zɛ'ↄlↄ Isaili bui kuɛpla pↄ́ fãaaaↄnɛ (1.1), Yuda Yesude pↄ́ bↄ̀lɛ Yelusalɛũ aa tà buipãleↄ bùsuↄ guu. À láɛ bee kɛ̃̀nɛ́, kɛ́ aaↄ laai vĩ kↄ̃tɛ̃ɛ yãkɛaↄ guu ń ń kua Yesusaideↄ guuo.
Yã́ↄ tɛ́tɛakↄ̃iɛ, a dàalɛ ↄ̃nↄyãwa à mɛ̀ ì bↄ Lua kĩ́iɛ, wì gbɛawà ń aà náaikɛaoɛ (1.2-8). Bee gbɛa à yãdàdanɛ́ ↄdekɛ ń taasidekɛo yã́ musu, yↄ̃aↄ ń gbãalɛgwaao, ń lousisia sĩana pↄ́ wì ↄlↄnɛ́ yãkɛaↄ guuo (1.9-27). À lɛkã̀ kↄ̃bↄbↄa'ↄsi yã́wa (2.1-13), bee gbɛa luanaaikɛa ń yãmaakɛao (2.14-26). À tɛ́ pↄ́ lɛ́na ì kpa mɛu yã'ò (3.1-12). À ɛ̀a sù ↄ̃nↄ̃ sĩandewa (3.13-18). À gbɛ̃́ pↄ́ aaì sòledaↄ lèle pãsĩpãsĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì gbɛ̃́kpa ń dṹniaoↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì gbɛ̃́ bɛ̃̀ɛboↄ. À zↄadↄ̀ ↄde pↄ́ aaì kible ń zĩkɛnaↄwaↄwa (4.1-5.6). A láakĩi à lɛdàmá aa mɛna fↄ̃, aaↄ wabikɛ láasai, aa dↄkↄ̃lɛ (5.7-20).
Yã́ pↄ́ a dìlɛ Yesudeↄnɛ ku wásawasaɛ: Yesu baona sĩana sia i mↄ́wáo, sema wá luanaaikɛa mↄ́ ń yãmaakɛaↄ, asa luanaaikɛa yãekɛsaiá gɛɛ (2.26).
1
Yↄ̃a
Mámɛmaa Zaaki,* Mat 13.55, Gal 1.19 Lua ń Dii Yesu Kilisio zↄ̀blena ma fↄkpà Isaili bui kuɛpla pↄ́ fãaaaↄwa.
Ma gbɛ̃́ↄ, taasi bui dasi. A pↄ́ pↄ́ sù á lé, à dilɛ pↄna yã́ ũ, asa á dↄ̃ lá wàlɛ á lɛ́ wàlɛ gwa á luanaaikɛa musu a mɛna iɛ́. Ásuli fu mɛnawao, íↄ dɛ gbɛ̃́ kàsaaↄ ũ wásawasa yãe kɛ̃́sãawá sai. Tó ↄ̃nↄ lɛ́ kɛ̃́sã á gbɛ̃ewa, aà wabikɛ Luawa, Yaa 2.3-6 a aà gba, asa ì gbɛ̃́pii gba pↄ́ bĩisai yã́gagasai. Tó à wabikɛ̀wà sↄ̃, aà aà náaikɛ seasai, asa seade dɛ lán ko vlã́waɛ. Gu pↄ́ ĩ́ana yɛ̀ɛlɛu, we ì gɛ́u. Gbɛ̃́ bee taa su àↄ e á pↄ́ e Diiwao, asa aà nↄ̀sɛ ku plaplaɛ, ↄ̃ ìↄ ku seasea yã́ pↄ́ àlɛ kɛ píi guu.
Wá gbɛ̃́ taaside pↄnakɛ, kɛ́ Lua aà kã̀fĩ yã́i. 10 Wá gbɛ̃́ ↄde sↄ̃ aà pↄnakɛ, kɛ́ Lua aà bùsa yã́i, asa ↄdeↄ gɛ̃zɛa lán lávu kwɛawaɛ. 11 Ĩatɛ̃ ì fɛlɛ ń a pusu gbãao, lá i giigaga, a vú i kwɛ́, a maa i láa. Isa 40.6-7 Beewa ↄde a kpagui a bↄↄlɛↄ guu.
12 Báaade gbɛ̃́ pↄ́ ì yↄ̃a fↄ̃́, asa aà bↄa maa gbɛa Lua a àizãna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ gbɛ̃́ pↄ́ yeaziↄnɛ kɛɛ̀ yàae ũ. 13 Tó yↄ̃a gbɛ̃́ lè, asu mɛ Luaɛo, asa wa fↄ̃ Lua yↄ̃ ń vãioo, mɛ́ aàpi lí gbɛ̃e yↄ̃ ń vãio sↄ̃o. 14 Baade yↄ̃a ì bↄ aà pↄnidɛa kĩ́iɛ, ↄ̃ ì aà wɛ́ ble, ì aà gálɛ. 15 Ɔ̃ pↄnidɛapi ì nↄsi à nɛ'i duuna ũ. Tó duuna zↄ̃ↄkũ̀ sↄ̃, ì ga iɛ.
16 Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásu ázĩa sã́são. 17 Gba maa sãasai píi ì bↄ musu Mae Lua gupuakũnaↄ Kɛna kĩ́iɛ. Ìli lilɛo, aà gupua iwesa vĩo. 18 À wá í ń a yã́ sĩandeo a pↄeãwa, kɛ́ wàↄ dɛ gbɛ̃́ sɛ̃́iaↄ ũ pↄ́ pↄ́ àlɛ kɛ dafuↄnɛ.
Yãmaa ń a kɛao
19 Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à yã́ɛ bee ma. Àli yãma kpaa ápii, ãma ásu yã'o kpaao, á pↄ su pa kpaao. 20 Asa gbɛ̃nazĩna pↄkũma lí mↄ́ ń yãmaa pↄ́ Lua yeioo. 21 A yã́i tò à ↄkpa dↄ́ɛ'ĩi ń yãvãi pↄ́ lìguaↄzi píi, í yã́ pↄ́ wa tↄ̃̀ á sↄ̃u a fↄ̃ á suaba sí ń zĩabusaao.
22 Ásu ázĩa sã́são, ásu yã́pi ma ń swã́o adoo, à zĩkɛwà. 23 Asa gbɛ̃́ pↄ́ ì yãma mɛ́ ìli kɛo dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a oa pↄ́ Lua dↄ̀ɛ gwa díi guuwaɛ. 24 Asa aàzĩa gwaa gbɛa, tó à gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ lá a dɛ ì sãaàgu gↄ̃̀ↄ. 25 Gbɛ̃́ pↄ́ ì wɛ́tɛ Lua ikoyã wásawasa pↄ́ ì to wà gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũi, mɛ́ ìↄ gɛò aɛ sↄ̃, ìli ma à sãaàguo, ì zĩkɛwàɛ, Lua a báaada adegu aà yãkɛa guuɛ.
26 Tó gbɛ̃́ dↄ̃ lousisinan a ũ, mɛ́ ìli a lɛ́ fↄ̃o, àlɛ azĩa sãsãɛ, àlɛ lousisi pãɛ. 27 Lousisia sĩana pↄ́ sãa vĩ Mae Luaɛon kɛ: Wà laaidↄ tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄwa ń gyaa gbɛ̃andoↄ an wɛ̃nakɛa guu,§ Isa 1.17 wíↄ wázĩa kũa dↄ̃ sãasai dṹnia yã́ musu.

*1:1 Mat 13.55, Gal 1.19

1:5 Yaa 2.3-6

1:11 Isa 40.6-7

§1:27 Isa 1.17