YOBU
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Yobu lá dàalɛ ń yã́ pↄ́ Yobupi lèoɛ (1-2). Yobuá gbɛ̃maaɛ mɛ́ dṹnia pↄ́pii pɛ̀ɛwà. Ń beeo a gi dɛ náaide ũ Luaɛ. Kɛ́ Lua báaadàaàgu yã́i yã̀? Gwa lá aà pↄ́piↄ mìdɛ píi, aà àizɛɛↄ ń aà nɛ́ↄ ń aafia pↄ́ a vĩo ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi. Baa kɛ́ àlɛ taasikɛ, à gì lɛ́ Lua náaikɛɛ.
Lua ì sɛ́wanↄ kpelewa ni? Lá Yobu ì yãkɛ a zɛ́wa, bↄ́yãi yãvãipi aà lèii? Aà gbɛ̃na gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ òɛ̀ aa mɛ̀, tàae pↄ́ a kɛ̀ go mɛ́ lɛ́ aà gbɛ̃. Beewa ↄ̃ aalɛ yã́gaga ń kↄ̃o, yã́pi ku lápi guoguo (3-31). Gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ lɛ́ fɛlɛkaayãↄ o'o. Yobu sↄ̃ à gì an yã́ pↄ́ aalɛ o beei, ↄ̃ à yã́zãsìmá à mɛ̀: Yã́zɛde kuo, vãikɛnaↄ yã́ mɛ́ ì gɛ́ aɛ. A gì yã́ pↄ́ a gbɛ̃naↄ zɛ̀opiↄi, ↄ̃ à zɛ̀ ń a tàaesaidekɛo.
Gbɛ̃pãle yãsɛ̀ lↄ, aà tↄ́n Ɛlihu (32-37), ↄ̃ àlɛ wɛɛlɛ à yã́ pↄ́ Yobu lɛ́ oↄ ɛɛbo. À mɛ̀ Lua ì yã'ĩa zĩ gbɛ̃nazĩnawa lɛzaawà yã́iɛ, gbɛ̃e a fↄ̃ o Luaɛ̀ aà azĩa yã́ↄ sɛ́lɛ siuɛ sↄ̃o.
Gbɛzã ↄ̃ Lua lɛdà yã́piu azĩa sa (38.1-42.6). I we Yobuwao, ãma à yãgbɛ̀agbɛawà. Yobu yã́ pↄ́ a zãwàↄ dↄ̃̀ sa, à yã́ pↄ́ á a gbadↄ̃o ò.
Lápi yã́ làa ń yã́ pↄ́ Yobu lè gbɛzãoɛ (42.7-17). Lua mɛ̀ Yobu yã́ na dɛ aà gbɛ̃napiↄ pↄ́la, ↄ̃ à ɛ̀a pↄ́ pↄ́ Yobu vĩ yãa kã̀fĩɛ̀ lɛɛ pla.
1
Setãu kↄ̃nikɛa Yobuɛ sɛ̃́ia
Gↄ̃ɛe ku yãa Uzu bùsuu, aà tↄ́n Yobu. Gbɛ̃maaɛ, a tàae vĩo. A Lua vĩa vĩ mɛ́ à mikɛ̃̀ yãvãiwa. A nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn sopla, nɛnↄɛↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃. A sãↄ vĩ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla, yiongoↄ ↄ̀aa gɛ̃o, zuↄ ↄ̀aa sↄo, zàa'ĩnaↄ ↄ̀aa pla ń basↄoo, mɛ́ aà zĩkɛnaↄ dasi maamaa. Aà zↄ̃ↄ dɛ gukpɛ oi gbɛ̃́piia. Aà nɛgↄ̃ɛↄ ì blɛkɛkↄ̃ɛ bɛ ń bɛo, aaì ń dãepiↄ sísi aa mↄ pↄble aa vɛ̃ɛmińnↄ. Tó aa blɛblè wa làa píi, Yobu ì ń sísi à gbãbↄnɛ́ɛ. Ì fɛlɛ kↄↄkↄↄ ì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o an baadeɛ, ì mɛ: Wìliↄ dↄ̃o ma nɛ́ↄ duunakɛ̀ aa dↄ̀ɛ ń Luao ń sↄ̃u. Màa Yobu ìↄ kɛ gↄↄpii.
Gↄↄewa luabɛ gbãadeↄ* Ń Ɛbɛlu yã́o wà mɛ̀ Lua nɛ́ↄ. Daa 6.2 gwa. mↄ̀ sĩ̀ Dii aɛ, mɛ́ Setãu kú ń guu. Ɔ̃ Dii ò Setãuɛ: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Málɛ bɛbɛ, málɛ liaa dṹniauɛ. Ɔ̃ Dii òɛ̀: N ma zↄ̀blena Yobu èa? Aà sáa kú dṹniauo. Gbɛ̃maaɛ, a tàae vĩo. A ma vĩa vĩ mɛ́ à mikɛ̃̀ yãvãiwa. Ɔ̃ Setãu Zia 12.10 ò Diiɛ: Yobu n vĩa vĩ pã nɛe? 10 Ni ↄliaaàzi ń aà bɛo ń pↄ́ pↄ́ a vĩ gupiiuↄo lé? N báaadà aà zĩu, ↄ̃ aà pↄ́ↄ lìgua. 11 Ɔbↄ na aà pↄ́ↄwa píi ǹ gwa, a yãvãi o n musuɛ. 12 Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ma aà pↄ́ↄ nànɛ ń ↄzĩ píi, ãma ńsu ↄkã aà mɛwao. Ɔ̃ Setãu bↄ̀ Dii kĩ́i.
13 Gↄↄewa Yobu nɛgↄ̃ɛↄ ń aà nɛnↄɛↄ lɛ́ pↄble, aalɛ vɛ̃ɛmi ń vĩ̀i bɛ. 14 Ɔ̃ gbɛ̃e mↄ̀ Yobu kĩ́i à mɛ̀: Zuↄ lɛ́ sapa mɛ́ zàa'ĩnaↄ lɛ́ sɛ̃ ble ń saɛ, 15 ↄ̃ Sebaↄ lɛ̀lɛmá aa ń naaa wà tàò, aa ń dãnaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 16 I yã'o a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: Lua sù n sã kpàsaↄwa, aa tɛkũ̀, an dãnaↄ gàga. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 17 I yã'o a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: Kaladeↄ kↄ̃kpaalɛ̀ gãli àaↄ̃, aa mↄ̀ lɛ̀lɛ n yiongoↄwa, aa ń dãnaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 18 I yã'o a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: N nɛgↄ̃ɛↄ ń n nɛnↄɛↄ lɛ́ pↄble, aalɛ vɛ̃ɛmi ń vĩ̀i bɛ, 19 ↄ̃ zàa'ĩan gbãa kàka à bↄ̀ guwaiwaiu, à sù ń kpɛ́ gola síiↄ̃wa, ↄ̃ à kwɛ̀ kà nɛ́piↄla, aa gàga. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ.
20 Yobu fɛ̀lɛ à a ula ga kɛ̃̀, à a mi bò. Ɔ̃ à wùlɛ a gbɛɛu à misìilɛ Luaɛ 21 à mɛ̀:
Ma bↄ ma da gbɛɛu ↄgiiɛ,
mɛ́ má ɛa ta ↄgiiɛ. 1Tim 6.7
Dii kpàa, ↄ̃ à ɛ̀a sìa,
ma sáaukɛ̀ ń Diio.
22 Apii guu Yobu i duunakɛo, i Lua tàae eo.

*1:6 Ń Ɛbɛlu yã́o wà mɛ̀ Lua nɛ́ↄ. Daa 6.2 gwa.

1:9 Zia 12.10

1:21 1Tim 6.7