21
Levii buiↄ wɛ̃́lɛↄ
(1Lad 6.39-66)
1-2 Levii bui uabeleↄ gɛ̀ sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui kĩni uabeleↄ lè Silo, aa ònɛ́: Dii dà Mↄiziɛ, ↄ̃ a òɛ́ à wɛ̃́lɛↄ kpáwá wàↄ kuu ń wá pↄ́ↄ dã́dãkɛkĩio.* Nao 35.1-8 Ɔ̃ Isailiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ ń a dã́dãkɛkĩiↄ kpà Levii buipiↄwa ń pↄ́ ũ. Kɛata buiↄ ↄ̃ gbɛlaa sɛ̃́ia ń sɛ́ káau, ↄ̃ wà Yuda buiↄ ń Simɛↄ buiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛ'aaↄ̃ↄ kpà Levii bui pↄ́ aa dɛ sa'ona Aalona bui ũↄwa daɛdaɛ ń kpaalɛ ũ. Ɔ̃ wà Ɛflaiũ buiↄ ń Dã buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛ mɛ̀n kwiↄ kpà Kɛata bui kĩniↄwa ń kpaalɛ ũ. Ɔ̃ wà Isakaa buiↄ ń Asɛɛ buiↄ ń Nɛfatali buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do pↄ́ kú Basana bùsuuↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛ'aaↄ̃ↄ kpà Geesↄ̃ buiↄwa ń kpaalɛ ũ. Ɔ̃ wà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Zabulↄni buiↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛplaↄ kpà Mɛlali buiↄwa daɛdaɛ ń kpaalɛ ũ. Màa Isailiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kpà Levii buiↄwa ń a dã́dãkɛkĩiↄ, lá Dii dà Mↄiziɛ a òwa.
Yuda buiↄ ń Simɛↄ buiↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kpàmáↄ tↄ́n kɛ: 10 Levii nɛ́ Kɛata bui Aalona buiↄ mɛ́ vĩ, asa ampiↄ ↄ̃ gbɛlaa sɛ̃́ia ń sɛ́. 11 Wà Kiliataaba pↄ́ wì mɛ lↄ Hɛblↄ̃ ń dã́dãkɛkĩi pↄ́ liaio kpàmá. A ku Yuda buiↄ bùsu gusĩsĩdeuɛ. Aaba mɛ́ Anaki buiↄ dezi ũ. 12 À mↄ lè wà Hɛblↄ̃ buaↄ ń a bualoũↄ kpà Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuwa kↄ̀. 13 Màa wà Hɛblↄ̃ pↄ́ dɛ gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ ũ kpà sa'ona Aalona buiↄwa ń Libenao 14 ń Yatiio ń Ɛsɛmↄao 15 ń Olonao ń Dɛbiio 16 ń Ainio ń Yutao ń Bɛsɛmɛsio, wɛ̃́lɛpiↄ píi ń a dã́dãkɛkĩioɛ. Bui lɛɛ plapiↄ wɛ̃́lɛↄ kɛ̀ kɛ̃okwi. 17 Wà Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ kpàmá: Gabaↄ̃ↄ, Gɛba, 18 Anato ń Alemↄo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 19 Aalona bui sa'onaↄ wɛ̃́lɛ kɛ̀ píi kuɛ'aaↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio.
20 Wà Ɛflaiũ buiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ kpà Levii nɛ́ Kɛata bui kĩniↄwà ń kpaalɛ ũ. 21 Gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Sikɛũ pↄ́ kú gusĩsĩdeu ń Gɛzɛɛo 22 ń Kibezaiũo ń Bɛtolonio. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 23 Aa Dã bui wɛ̃́lɛↄ è mɛ̀n síiↄ̃ lↄ, Ɛleke, Gibetↄ̃, 24 Ayaloni ń Gata Limↄo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 25 Aa Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛↄ è pla, Taanaki ń Bileaũo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 26 Wà wɛ̃́lɛ mɛ̀n kwipiↄ kpà Kɛata bui kĩniↄwaɛ, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio.
27 Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛ mɛ̀n plaↄ kpà Levii nɛ́ Geesↄ̃ buiↄwa ń kpaalɛ ũ, Golana pↄ́ dɛ gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ ũ Basana bùsuu ń Bɛsɛtɛlao, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 28 Aa Isakaa buiↄ wɛ̃́lɛↄ è mɛ̀n síiↄ̃, Kisioni, Dabela, 29 Yaamu ń Ɛnganiũo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 30 Aa Asɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛↄ è lↄ mɛ̀n síiↄ̃, Misala, Abedↄ̃, 31 Ɛleka ń Leobɛo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 32 Aa Nɛfatali buiↄ wɛ̃́lɛↄ è lↄ mɛ̀n àaↄ̃, gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Kɛdɛsi pↄ́ kú Galile bùsuu ń Amↄdooo ń Kaatão, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 33 Geesↄ̃ buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀ kuɛ'aaↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio.
34 Levii nɛ́ Mɛlali buiↄ mɛ́ gↄ̃̀. Wà Zabulↄni buiↄ wɛ̃́lɛeↄ kpàmá ń kpaalɛ ũ, Yↄkenaũ, Kaata, 35 Dimɛna ń Naalalao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 36 Aa Lubɛni buiↄ wɛ̃́lɛeↄ è lↄ, Bɛzɛɛ, Yaaza, 37 Kedemↄ ń Mɛfaao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 38 Aa Gada buiↄ wɛ̃́lɛeↄ è lↄ, gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Lamↄtu pↄ́ kú Galada bùsuu, Maanaiũ, 39 Ɛsɛbↄ̃ ń Yazɛɛo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 40 Levii nɛ́ Mɛlali buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀ kuɛpla. 41 Levii buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ ku Isaili bui kĩniↄ bùsuuɛ. Aa kɛ̀ píi blakwi plasai, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 42 Wɛ̃́lɛpiↄ dɛ ń pↄ́ ũɛ ń dã́dãkɛkĩi pↄ́ lialiańziↄ. Màa wɛ̃́lɛpiↄ dɛ píi.
43 Dii bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ Isailiↄ deziↄnɛ kpàmá, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ, aa zↄ̃̀lɛu. 44 Dii ń gbá zɛ́ aalɛ kã́mabo gupiiu, lá à a lɛgbɛ̃̀ ń deziↄnɛwa. Bↄa 33.14, Ɛbɛ 4.1 An ibɛɛe i fↄ̃ ń gã fĩ̀o, Dii ń ibɛɛↄ nànɛ́ ń ↄzĩ píiɛ. 45 Yãmaa pↄ́ Dii ò Isailiↄnɛ kɛ̀ píi, a kee i lɛ́lɛ pão, baa do.

*21:1-2 Nao 35.1-8

21:44 Bↄa 33.14, Ɛbɛ 4.1