WƐ̃NALƐ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Wɛ̃nalɛ láɛ bee lɛɛ sↄo píi lɛ́ Yelusalɛũ kaalɛa yã'o, kɛ́ an ibɛɛ Babiloni zĩgↄ̃ↄ lɛ̀lɛwà e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 587. Yudaↄ kpala midɛan we. A dɛ lán músipi lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ Davidiɛ ɛɛbòwa kɛ́ à mɛ̀: Aà buiↄ aaↄ kpalable gↄↄpii. Aà kpalapi aↄ láaa vĩo (2Sam 7.16).
Músi yã́ pↄ́ kɛ̀piↄ tò gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀uↄ lɛ́ làasookɛ, ↄ̃ aa wɛ̀ɛlɛ wà yã́pi bↄↄlɛ dↄ̃. Démɛ gɛ̃̀wázi ń yã́ɛò? Dii gↄ̃̀ azĩa gbɛ̃́ↄnɛ ibɛɛ ũ yã̀? Ń beeo gbɛ̃́ pↄ́ wà zĩblèmáↄ ń taaeↄ dↄ̃̀. A dↄńgu kɛ́ Dii wɛ̃nadↄ̃anɛ lí láao mɛ́ a náai vĩ zↄ̃ↄ (Wɛ̃n 3.22-23). Yã́ bee ↄ̃ an wɛ́ gi dↄi, baa kɛ́ aa yã́ è.
1
Wɛ̃nakɛa Siↄnaɛ
Wɛ̃́lɛ pↄ́ wa diu yãa gↄ̃̀ da gii sa bɛ!
À tↄbↄ̀ buiↄ guu yãa,
ↄ̃ à gↄ̃̀ lán gyaa gbɛ̃andowa.
À iko vĩ bùsuↄwa yãa,
ↄ̃ à gↄ̃̀ zĩ̀zↄ ũ.
Ìↄ búbuapɛ gwã́,
aà oa ì ya ń wɛ́'io.
Bui pↄ́ yeaàzi yãaↄ,
an gbɛ̃e lɛ́ aà nↄ̀sɛ niniɛ̀o.
Aà gbɛ̃napiↄ zĩbↄnkpɛkɛ̀ɛ̀,
aa gↄ̃̀ aà ibɛɛↄ ũ.
Yudaↄ ku zĩ gbãau ń taasio,
ↄ̃ wà tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ.
Aa ku buipãleↄ guu,
aali ĩ́ampakĩi eo.
An kua wɛ́tɛ̃apiu
an ĩadamadeↄ mↄ̀ lɛ̀lɛmá ḿpii.
Siↄna zɛ́ↄ gà píi,
gbɛ̃e lɛ́ sɛ́ à mↄ dikpɛkɛi lↄo.
A bĩ́ibↄlɛↄ gↄ̃̀ da gii,
a sa'onaↄ lɛ́ aaukɛ,
a wɛ̃́ndiaↄ ku pↄsiau,
wɛ̃́lɛpi ĩ́ikũ̀.
Aà ibɛɛↄ mɛ́ gↄ̃̀ aà vĩ,
aà wɛ̀lɛpiↄ kálɛa dↄdↄa.
Dii mɛ́ mↄ̀ ń pↄsia beeo
tàae zↄ̃ↄ pↄ́ Siↄnapi kɛ̀ yã́i.
Aà ibɛɛↄ a gbɛ̃́ↄ kpán'aɛkɛ̀
aa tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ.
Siↄna gawi làa píi.
A kíaↄ gↄ̃̀ lán tue pↄ́ kùa sɛ̃wawa.
Aa yɛ̃̀ɛɛ vĩo,
ↄ̃ aa bàalɛ̀ ń yanaↄnɛ.
Siↄnadeↄ lìaaliaa wɛ́tɛ̃a guu,
aalɛ ń pↄ́ maaↄ bɛɛkɛ.
Kɛ́ aalɛ gɛ̃ ń ibɛɛↄ ↄzĩ,
aai gbɛ̃e e à ↄdàmáo.
Kɛ́ Yelusalɛũ ibɛɛↄ aà wíwia è,
aa aà yáalↄ̀.
Yelusalɛũ duuna zↄ̃ↄ,
bee yã́ mɛ́ tò à gbãlɛ̀.
Aà kpɛlanaↄ lɛ́ aà kpɛbↄ sa
kɛ́ aa aà puizi è yã́i.
Aàzĩawa àlɛ aaukɛ,
àlɛ a mi pãpãu.
Aà gbãsĩ kú aà zwãawa,
i yã́ pↄ́ a a le dao.
Aà lɛ́lɛapi bↄ̀ gbɛ̃́ↄ saɛ,
gbɛ̃e i waiyookɛɛ̀o.
Ma taasi gwa Dii,
asa ma ibɛɛↄ lɛ́ yↄ̃̀ↄ kɛaɛ.
10 Aà ibɛɛↄ ↄpɛ̀lɛ aà àizɛɛↄwa.
Bui pↄ́ n ginɛ́ aa gɛ̃ n gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaauↄ,
a è buipiↄ gɛ̃̀ n kpɛ́u.
11 Aà gbɛ̃́ↄ lɛ́ aaukɛ ḿpii,
aalɛ pↄblea wɛɛlɛ.
Aalɛ ń àizɛɛↄ lɛũkpakɛ
ń pↄbleao wɛ̃ni badↄa yã́i.
Wɛ́sɛ ǹ gwa Dii,
wàlɛ ma kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ.
12 Á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ gɛ̃ laↄ,
ma yã́ lɛ́ kɛɛ́ yãe ũo lé?
À wɛ́sɛ à gwa tó yã'ↄ̃mae kà
pↄ́ pↄ́ wa kpàmaziɛwa.
Dii mɛ́ kpàmazi a pↄkũma pãsĩ bↄbↄaa gↄↄ.
13 Kua za musu à tɛ́ gbàɛa wawãwã ũ.
À ba kpàmɛɛ ma táa'ozɛu,
à ma sↄaa.
À ma kɛ bɛzia ũ,
à ma to ń aafiasaio gↄↄpii.
14 Dii ma tàaeↄ kàkↄ̃u,
a tã̀ zuu ũ.
A dàmɛɛ ma nↄɛ,
ↄ̃ ma gbãa bùsa.
À ma gbɛ̃́ↄ nà gbɛ̃́ pↄ́ aa fↄ̃ ń fuoↄnɛ ń ↄzĩ.
15 Dii sakà nɛgↄ̃na pↄ́ kú ma guuↄgu.
À gbɛ̃́ↄ kã̀aamazi,
aa ma ɛ̀waasoↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ.
Ma Yudaↄ mɛɛwia lɛ́so,
Dii ↄ̃zↄ̃̀a a vɛ̃ɛfɛ̃kĩiu.
16 Bee ↄ́ ↄ̃ málɛ dↄ,
ma wɛ́'i lɛ́ kwɛ́.
Nↄ̀sɛninina kumanↄ kãio,
wàlɛ wɛɛlɛ ma nisĩna suo.
Ma nɛ́ↄ gↄ̃̀ gii,
asa ibɛɛ gbãamↄ̀mɛɛɛ.
17 Ma Siↄna, ma ↄkpà,
ↄ̃ gbɛ̃e ku à ma nↄ̀sɛ nínimɛɛo.
Bui pↄ́ liaa Yakↄbu buiↄziↄ
ↄ̃ Dii dìlɛ aa gↄ̃ ń ibɛɛↄ ũ.
Ma Yelusalɛũ ma gↄ̃ ibɛɛpiↄnɛ lán pↄ́ gbãlɛawa.
18 Dii yã́ naɛ,
asa ma bↄ aà yã́ kpɛɛ.
Bui píi à swã́kpa,
í ma yã'ↄ̃ma ma.
Wà tà ń ma wɛ̃́ndiaↄ ń ma ɛ̀waasoↄ zĩ̀zↄↄ ũ.
19 Ma lɛzù bui pↄ́ yemaziↄzi,
ↄ̃ aa zĩbↄnkpɛkɛ̀mɛɛ.
Ma sa'onaↄ ń ma gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kɛ̀sai ma zɛaↄ guu,
gↄↄ pↄ́ aalɛ blɛ wɛɛlɛ,
aa ń wɛ̃ni ba dↄò.
20 Dii, ma taasikɛa gwa,
ma nↄ̀sɛ lɛ́ tɛ́kũ.
Ma túlu yà,
asa ma pã n yã́a maamaaɛ.
Zĩ ma gbɛ̃́ↄ blè gãaɛ,
mɛ́ gaga ku ua.
21 Wà ma aaukɛa mà,
kási má nↄ̀sɛninina vĩo.
Ma ibɛɛↄ ma taasikɛa bao mà,
aalɛ pↄnakɛ ń yã́ pↄ́ ń kɛ̀mɛɛo.
To gↄↄ pↄ́ n a yã'ò ká,
aai gↄ̃mawa.
22 Ǹ ń vãikɛa bↄnɛ́ gupuau,
ní kɛnɛ́ lá ń kɛ̀mɛɛwa ma tàae yã́i.
Ma aaukɛa zↄ̃ↄ,
ma sↄ̃ yɛ̃̀ɛɛ vĩ lↄo.