LEVII BUIƆ
Mↄizi lá àaↄ̃de
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Lápi dↄ̀ↄ sɛ̃́ia guu Lua lɛzù Mↄizizi za kpaaũkpɛu ↄ̃ à yã'òɛ̀. Lápi guu Lua a ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ á dìlɛdilɛ Isailiↄnɛↄ ò Mↄiziɛ píi ń lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀nɛ́o à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ yã́piↄ kũa mɛ́ aↄ ku a sabai. (18.5) Lomadeↄ 10.5 gwa lↄ.
Apii guu Lua lɛ́ dada Isailiↄnɛ lá aali kɛ wàↄ dɛ a gbɛ̃́ↄ ũ, lá aali kɛ wà kúlɛɛ sĩana. Sema aaliↄ sa'o Luapiwa lá a dìlɛnɛ́wa (1-7), sa'onaↄ líↄ ńzĩa kũa dↄ̃ (8-10), Isailiↄ baade lí ɛ̃ pↄ́ gbãlɛaↄnɛ (11-16) ń pↄ́ pↄ́ dɛ tɛ̃ ũↄ ń gbãsĩkɛao (17-27).
Lua kua adoaɛ, a yewázi, mɛ́ wɛ̃nikpamadeɛ, ↄ̃ a ye wá kua líↄ adoa (19.2), kɛ́ wapiↄ sↄ̃ wà wɛ̃ni kpámá, wíↄ yekↄ̃i. Bee yã́i à ikoyãɛ bee dìlɛnɛ́. Ikoyãpi ↄ̃ Yesu ɛ̀a a yã́ dↄ̀ a ìwaↄgu à mɛ̀: Àliↄ ye a gbɛ̃́deezi lá ázĩa wɛ̃niwa. (19.18) Mat 22.39 gwa lↄ.
Tó tiadeↄ lɛ́ ikoyãpiↄ kyokɛ, ì bↄ ń saɛɛ, ãma ikoyãpiↄ ìↄ naɛ luanaaikɛnaↄwa gↄↄpii aaↄ tɛ Luazi a zɛ́wa ń nↄ̀sɛmɛndoo.
1
Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ
Dii lɛzù Mↄizizi, ↄ̃ à yã'òɛ̀ kpaaũkpɛu à mɛ̀, aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ. Ɔ̃ Mↄizi ònɛ́: Tó á gbɛ̃e lɛ́ mↄ́ pↄ́ kpái Diiwa, aàli mↄ́ ń zu ge pↄtuo kelenao, aà aà gba.
Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o ń zuo, aàli mↄ́ ń swana sãasaio kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, kɛ́ Dii e aà wɛgwa yã́i. Aàli ↄna sa'obↄpi miwa, kɛ́ Dii e si aà gɛ̃ɛ ũ, i aà duuna kɛ̃wà. Aàli a kòlokpa Dii aɛ, sa'ona Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ sa'okĩiwa aa liai kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ we. Aàli a báa bo, i goaagoaa. Sa'ona Aalona nɛ́ↄ i tɛ́ka sa'okĩi, aai yàakau, aai nↄ̀ↄpi ka yàaa sa'okĩi tɛ́u ń a mio ń a sálanao. Aàli a guupↄↄ ń a koeↄ pípi, sa'ona i apii kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.
10 Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o ń são ge ble, aàli mↄ́ ń a sà sãasaio, 11 i a kòlokpa Dii aɛ sa'okĩi gugbãntoo oi, sa'ona Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ aa lia sa'okĩipizi. 12 Aàli goaagoaa, sa'ona i ka yàaa sa'okĩi tɛ́u ń a mio ń a guupↄ nísiↄ. 13 Aàli a guupↄↄ ń a koeↄ pípi, sa'ona i sa'o ń a píio, i kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.
14 Tó sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ àlɛ o Diiwa ń bão, aàli mↄ́ ń felenkↄpunao ge felenguulu a sa'obↄ ũ, 15 sa'ona i gɛò sa'okĩi, i a mi wo à kpasa sa'okĩiwa, i a au yo sa'okĩi saalowa. 16 I a sɛsɛ bↄ, i a kã́ wolo kↄ́lɛ tufua sa'okĩi gukpɛ oi. 17 I a gã̀sĩaↄ kṹ, i goaa, asu paa plao. Sa'ona i ka yàaa sa'okĩi tɛ́u à kpasa sa pↄ́ wì kátɛu à tɛ́kũ, a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ.