MATIEE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Matiee baona pↄ a kɛ̃̀ ku zɛ́zɛ lán Maaku pↄ́waɛ:
Zãa da'ilɛna waasokɛa (3.1-12)
Yesu da'ilɛkɛa ń aà yↄ̃ao (3.13-4.11)
Yesu zĩkɛa Galile, gu pↄ́ à waasokɛ̀u bílaɛ à yãdanɛ́, à gyãeↄ gbã̀gbã (4.12-18.35)
Aà gɛa Yelusalɛ́ũ (19-20)
I gɛ̃gɛ̃o, ãsↄ̃a do taa, ↄ̃ wà Yesu kũ̀ wà yãdàaàla wà aà dɛ̀. Aà bↄa gau yã́ bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ à bↄ̀ mↄ̀ gbɛ̃́ↄwa (21-28).
Matiee Yesu buibↄkĩi yã́ bↄↄlɛkɛ̀ ń aà iao ń aà nɛgↄↄ yã́o (1-2). Yã́ beeↄ guu à gbɛ̃́ pↄ́ Yesu dɛ a ũ ò: Kíaɛ mɛ́ Suabanaɛ lá Lua a lɛgbɛ̃̀nɛ́wa, wì mɛ lↄ Emanuɛli. Bee mɛ̀ Lua kúwanↄ. Ɔ̃mɛ yã́ pↄ́ Lua ò a bàakuańnↄ káau lá guu pàpa.
Matiee Yesu yãdanɛↄ kã̀aa lɛɛ sↄo:
Yãdaanɛ́ sĩ̀sĩ musu lɛ́ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ luanaaikɛa ↄlↄwɛ̃ɛɛ (5-7).
Lɛdilɛa gbɛ̃́ pↄ́ aa kpalapi baokpanɛ́ↄnɛ (10).
Kpalapi asiiyã lɛɛũanɛ́. Kpalapi ulɛa gĩa, ãma a bↄ gupuau ń gawio zĩewa (13).
Kua ń kↄ̃o kpalapi guu (18).
Wɛdↄa kpalapi mↄai (24-25).
Baona pↄ́ Matiee kɛ̃̀ guu, Yesu mɛ́ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i Kía ũ, mɛ́ àlɛ yãdada gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gɛ̃ↄnɛ, kɛ́ aa e wàↄ dɛ a seeladeↄ ũ gbɛ̃́ↄnɛ.
1
Bui pↄ́ Yesu bↄ̀ ń guu
(Luk 3.23-38)
Davidi ń Ablahaũo bui Yesu Kilisi yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalaun kɛ: Ablahaũ Izaaki ì, Izaaki Yakↄbu ì, Yakↄbu Yuda ì ń a vĩ̀iↄ ń a dãunaↄ. Yuda Pɛlɛzi ń Zelao ì ń a na Tamaao, Pɛlɛzi Ɛzↄ̃nↄ ì, Ɛzↄ̃nↄ Alaũ ì. Alaũ Aminadabu ì, Aminadabu Naasↄ̃ ì, Naasↄ̃ Salamↄ ì, Salamↄ Bↄazu ì ń a na Lahabuo. Bↄazu Ɔbɛdi ì ń a na Lutuo, Ɔbɛdi Yɛse ì, ↄ̃ Yɛse kí Davidi ì.
Davidipi mɛ́ Salomↄↄ ì ń Uli nao, Salomↄↄ Lↄbↄaũ ì, Lↄbↄaũ Abia ì, Abia Asa ì, Asa Yosafa ì, Yosafa Yeholaũ ì, Yeholaũ Ozia ì. Ozia Yoataũ ì, Yoataũ Akazi ì, Akazi Ezekia ì, 10 Ezekia Manase ì, Manase Amↄ ì, Amↄ Yosia ì, 11 Yosia Yɛkↄnia ì ń a dãunaↄ gↄↄ pↄ́ wà gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ tàńnↄ Babiloni.* 2Kia 24.15
12 Taa ń gbɛ̃́ↄ Babiloni gbɛa ↄ̃ Yɛkↄniapi Salatiɛli ì, Salatiɛli Zolobabɛli ì, 13 Zolobabɛli Abiudu ì, Abiudu Ɛliakiũ ì, Ɛliakiũ Azↄↄ ì. 14 Azↄↄ Zadoki ì, Zadoki Akiũ ì, Akiũ Ɛliudu ì, 15 Ɛliudu Ɛleazaa ì, Ɛleazaa Matana ì, Matana Yakↄbu ì, 16 ↄ̃ Yakↄbu Maliama zã́ Yosɛfu ì. Maliamapi mɛ́ Yesu pↄ́ wì mɛ Mɛsii ì.
17 Za Ablahaũ lɛ́u e à gɛ̀ pɛ̀ Davidiwa, mae ń a nɛ́o ku gɛ̃o mɛ̀ndosaiɛ. Za Davidi lɛ́u e gↄↄ pↄ́ wà tà ń gbɛ̃́ↄ Babiloni, mae ń a nɛ́o ku gɛ̃o mɛ̀ndosaiɛ. Za taa ń gbɛ̃́ↄ Babiloni e à gɛ̀ pɛ̀ Mɛsiiwa, mae ń a nɛ́o ku gɛ̃o mɛ̀ndosaiɛ.
Yesu Kilisi ia
(Luk 2.1-7)
18 Lá wà Yesu Kilisi ìn kɛ: Aà da Maliamaá Yosɛfu nↄkpamaɛ. E àↄ gɛ́ zãkɛi à nↄsì ń Lua Nisĩna gbãao. 19 Aà gↄ̃kpama Yosɛfupiá gbɛ̃maaɛ, a ye widawào, ↄ̃ à zɛ̀ò á bↄ aà yã́u asii guuɛ. 20 Gↄↄ pↄ́ àlɛ làasookɛ yã́piwa, Dii malaikae bↄ̀ mↄ̀wà nana guu a òɛ̀: Davidi bui Yosɛfu, ńsu bílikɛ n nↄkpama Maliama sɛa yã́ musuo, asa nↄ pↄ́ a sia bↄ̀ Lua Nisĩna kĩ́iɛ. 21 A nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Yesu, asa a a gbɛ̃́ↄ bↄ ń duuna guu. 22 Bee kɛ̀ píi, kɛ́ yã́ pↄ́ Dii dà ãnabiɛ a ò e kɛ à mɛ̀:
23 Nↄɛ lɛ́so mɛ́ a nↄsi,
i nɛ'i gↄ̃ɛ ũ,
wi tↄ́kpaɛ̀ Ɛmanuɛli. Isa 7.14
Tↄ́ bee mɛ̀ Lua kúwanↄ.
24 Kɛ́ Yosɛfu vù, a kɛ̀ lá Dii malaikapi dìlɛɛwa, à a nↄpi sɛ̀. 25 Ãma i aà dↄ̃ nↄɛ ũo e à gɛ̀ nɛgↄ̃ɛpi ìò. Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Yesu.

*1:11 2Kia 24.15

1:23 Isa 7.14