MISE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Ãnabi Mise ku Isaia gↄↄɛ, à zĩkɛ̀ e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 740 e 700. Lá Isaia kɛ̀wa, à yã'ò Yudaↄnɛ gↄↄ pↄ́ Asili zĩgↄ̃ↄ lɛ́ gbãamↄnɛ́.
Mise lɛzà a gbɛ̃́piↄwa an bùsu ń ń mɛɛwiao yã́ musu, à mɛ̀ yã́ pↄ́ Isaili bùsu mɛɛwia Samali lè a ń le sↄ̃ɛ. Wà lɛ̀lɛ Samalipiwa e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 721. À mɛ̀ yã́ pↄ́ a ń lépi dɛ an duunaↄ gbɛ ũɛ, atɛ̃sa yã́zɛsai pↄ́ di ń guu. À yã́ↄ gbɛ̀amá Luaɛ, à yã́piↄ gbɛ̀a an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń gbãadeↄwa, àizɛɛdeↄ ń dↄaanaↄ ń yã́kpalɛkɛnaↄ ń sa'onaↄ. À zↄadↄ̀ ãnabi pↄ́ aaì gbɛ̃́ↄ sã́sã ń yã́ nana oanɛ́oↄwa, asa aali onɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛo.
Mise gbɛ̃́ↄ gbaa laai guu àlɛ wɛɛlɛ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a yãmaↄ làasookɛ, aa zɛ́ maa sɛ́, aai zĩkɛ Lua pↄeãwa, aaiↄ kↄ̃ yãma, aaiↄ yekↄ̃i (6.8). À ɛ̀a Lua a gbɛ̃́ↄ suabaa yã́ baokpànɛ́ lↄ.
Mise lá waaso lɛɛ plaↄ yã́ pɛ́lɛpɛlɛakↄ̃uɛ. Lua mɛ̀ á yã́kpalɛkɛ ń a gbɛ̃́ↄ, í ń swã́gaga (1-3, 6.1-7.7), ↄ̃ à suabaa lɛgbɛ̃̀nɛ́ lↄ (4-5, 7.8-20), à mɛ̀ á suńnↄ ń pá ziu à ń na kía pↄ́ a bↄ Davidi bui guuɛ a ↄzĩ (5.1-4).
1
Yã́kpalɛkɛa ń Samalideↄ ń Yelusalɛũdeↄ
Dii yã'ò Mↄlɛsɛ gbɛ̃́ Miseɛ Yudaↄ kíaↄ Yotaũ* 2Kia 15.32 ń Aazao 2Kia 16.1 ń Ezekiao 2Kia 18.1 gↄↄ. Yã́ pↄ́ ku Samali ń Yelusalɛũowa ↄ̃ Dii òɛ̀ à mɛ̀:
Bui píi, à swã́kpa,
dṹnia ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ,
à ma yãma ápii.
Dii Lua lɛ́ bↄbↄánↄ
za a bɛ pↄ́ a kua adoau.
Gwa! Dii bↄ̀ a kúkĩi,
à pìla, àlɛ táa'o dṹnia gulɛsĩↄwa.
Gbɛ̀sĩsĩↄ lɛ́ yↄ́ aà zíɛ
lán zↄsa pↄ́ kú tɛ́ saɛwa.
Aalɛ bàalɛ lán í pↄ́ lɛ́ pila sĩ̀sĩwawa,
mɛ́ guzulɛↄ lɛ́ wɛ̃aa.
Bee a kɛ píi Yakↄbu buiↄ tàae ń Yudaↄ duunao yã́iɛ.
Bↄ́mɛ Yakↄbu buiↄ tàae ũi?
An mɛɛwia Samali tã́aↄ nolo?
Yudaↄ tã́agbagbakĩi kú má ni?
An mɛɛwia Yelusalɛũ nolo?
 
Bee yã́i má tó Samali gↄ̃ bɛzia ũ,
iↄ dɛ gu pↄ́ wa vɛ̃ɛbu kɛu ũ.
Má a gbɛↄ kↄ́lɛ guzulɛu,
mí a ɛ̃daalɛkĩiↄ bↄ gupuau.
Wa a tã́aↄ wíwi píiɛ,
wi tɛsↄ̃ gba pↄ́ wà mↄ̀ò ń kpɛ́uↄwa.
Má aà diipiↄ dúuzↄ̃ píiɛ.
Lá wà gbapiↄ kã̀aa káaluaↄ asea ũ,
wa taò à ɛa gↄ̃ káaluaↄ asea ũ lↄɛ.
Ɔ̃ Mise mɛ̀:
A yã́i tò má ↄ́ↄlↄ, má búbuapɛ,
máↄ bɛ bṹu kyalesai.
Má wiilɛ lán gbɛ̃gbonawa,
má ↄ́ↄlↄ lán koowa.
An bↄ gↄ̃̀ bↄ̀kↄↄ ũɛ,
à ma gbɛ̃́ Yudaↄ lè
e Yelusalɛũ bĩ́ibↄlɛu.
10 Ásu o Gatadeↄnɛo,
ásu ↄ́ↄlↄ Akooo.
À gbeembo bùsuu Bɛtafla.
11 Safiideↄ, à gɛ̃zɛa bṹu ń wío.
Zaanadeↄ bↄlɛ á gwaio,
Bɛtɛsɛlideↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ,
aa ń gba zɛkĩio.
12 Malodeↄ lɛ́ kↄ̃dɛ aafia'eai,
asa Dii vãi zĩ̀máɛ
e Yelusalɛũ bĩ́ibↄlɛu.
13 Lakisideↄ, à godↄ sↄ̃́ↄnɛ.
Ámɛ á tò Siↄnadeↄ nà duunkɛawa,
á wɛ̃́lɛu ↄ̃ Isailiↄ tàaekɛ̀u káau.
14 A yã́i tò á kɛ̃́kↄ̃wa ń Mↄlɛsɛgatadeↄ.
Akazibudeↄ aaↄ dɛ Isailiↄ kíaↄnɛ yiongo lɛ́baa ũɛ.
15 Malesadeↄ, Dii a mↄ́wá ń gbãamↄnɛdeo,
Isaili bɛɛɛdeↄ gɛ gɛ̃ Adulaũ gbɛ̀'ɛu.
16 À á mi bo, í a gbáa lɛ́,
à ↄ́ↄlↄ á nɛ́ yenzideↄ musu.
À á mi kɛ gbáigbai lán yãamusuwa,
asa wàlɛ ń kũkũ zĩ̀zↄↄ ũɛ.

*1:1 2Kia 15.32

1:1 2Kia 16.1

1:1 2Kia 18.1