NAUŨ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ́ bee dↄ̀aa à lɛ́lɛa Asili pↄ́ Isailiↄ lɛ́ falubↄnɛ́ↄ bùsu mɛɛwia Ninivawa yã'ò. Nauũ lápi kɛ̃̀ e Babiloniↄ aaↄ gɛ́ Niniva dúuzↄ̃i e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 612.
Lápi daalɛa (1.2-8) lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ kɛ́ Lua mɛ́ iko vĩ dṹnia pↄ́piiwa mɛ́ ↄ̃mɛ a yã́kpalɛkɛ ń dṹniao. A gbɛa (1.9-2.3) lá Lua gbãapi a zĩkɛ bùsuↄ yã́ musu Nauũ gↄↄ. Niniva a kaalɛ, Yudaↄ i gↄ̃ ńzĩa vĩ. A gbɛa lↄ (2.4-3.19) Nauũ Niniva gbãa pↄ́ a vĩ midɛa dàu à sìuwɛ̃ɛ, àlɛ pↄnakɛò.
Ãnabipi yã́ pↄ́ àlɛ yá gbãa dɛ Niniva kaalɛa yã́a. Ninivaá mɛɛwia pↄ́ ĩ́andãa kↄ̃̀uɛ. A gbɛ̃́ↄá dàakɛn lalasideↄnɛ. Gbɛ̃́ bee taaↄ kaalɛ píiɛ.
1
Dii pↄpaa Ninivadeↄzi
Niniva* Sof 2.13-15 yã́ pↄ́ Ɛlekosi gbɛ̃́ Nauũ è taalan kɛ:
Dii nↄ̀sɛ ì fɛlɛ à tↄsimá,
Dii ì tↄsimá, pↄfɛ̃den aà ũ,
Dii ì tↄsi a ibɛɛↄwa,
ìↄ fɛ̃a a wɛ̀lɛↄzi.
Dii pↄ lí pa kpaao,
a gbãa vĩ zↄ̃ↄ,
ìli tó tàaede bↄ̀ pão.
Dii ku zàa'ĩana ń zàao guu,
luabɛpuana dɛ aà kɛ̀sɛ luutɛ̃ ũ.
Ì ísia lele, gugii i bↄ,
ì to swa píi í ba,
Basana ń Kaamɛlio i gↄ̃ wɛ̃nannↄ,
Libã bùsu sɛdɛ lá bↄlↄↄ i giigaga.
Gbɛ̀sĩsĩↄ ì deedee Dii aɛ,
sĩ̀sĩↄ ì yↄ́,
dṹnia ì lualua aà yã́i,
tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ píi.
Démɛ a fↄ̃ gí aà kpɛ̃nɛmuuii?
Démɛ a fↄ̃ àↄ zɛa
aà pↄkũma pãsĩ bↄbↄmagↄↄi?
Aà pↄfɛ̃ ì bↄ lán tɛ́waɛ,
gbɛsiↄ i wi aà aɛ.
Dii maa,
a dɛ mikpakĩi ũ wɛ́tɛ̃agↄↄ,
gbɛ̃́ pↄ́ nàaàziↄ ↄ̃ a ń yã́ dↄ̃.
A a wɛ̀lɛↄ midɛ ń idaaguao,
a a ibɛɛpiↄ ya ń kpá gusiau.
Lɛ́ kpele aalɛ kpaaĩ Diizii?
A a midɛ,
aa wɛ́tɛ̃amↄɛ́ gɛ̃n plao.
10 Aa igbɛ̃ aa kã́, aai gↄ̃ ye lɛu,
tɛ́ i kṹmá míↄmiↄ lán sɛ̃̀ giiwa.
11 Niniva gbɛ̃e lɛ́ lɛ́ gia da gbɛ̃́ↄwa,
àlɛ lɛkpaaĩ ń gbɛ̃́ↄ Diizi.
12 Ma Dii ma mɛ̀:
Baa tó an zĩgↄ̃ↄ mↄ̀ ń dasilɛu,
wa ń kwɛ́ɛ, aai sãalɛ.
Baa kɛ́ ma á swãgàga yãa,
má gága lↄo.
13 Má zuu pↄ́ aa dàɛ́ gboo,
má mↄ pↄ́ aa kàwá kɛ̃́kɛ̃.
14 Yã́ pↄ́ ma Dii má ò Niniva yã́ musun kɛ:
N gbɛ̃e a gↄ̃ n tↄ́ aↄ kuwà lↄo.
Má pↄ́ ãaↄ ń pↄ́ kásaa pↄ́ kú n tã́akpɛuↄ wíwi,
mí mia'ɛ yↄ̃nɛ, asa wɛ̃́lɛ gian n ũ.

*1:1 Sof 2.13-15