NƐƐMII
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Nɛɛmii lá yã́ pↄ́ kɛ̀ Ɛzala lá guuↄ gbɛa yã́ dàu a sìuwɛ̃ɛ. Nɛɛmii láá yã́ pↄ́ a kɛ̃̀ azĩa yã́ musu láɛ. Nɛɛmii ku sa'ona Ɛzala gↄↄɛ, Pɛɛsiↄ kí Aatasasa ìwaↄ doɛ. Kípi aà gbà zɛ́ aà gɛ Yelusalɛũ kɛkɛ kálɛ. (1.1-2.10) Kɛ́ à kà we, baa kɛ́ gbɛ̃eↄ íbɛlɛsɛ̀aànↄ, aà bùsu gbɛ̃eↄ dↄ̀aàlɛ, ↄ̃ à Yelusalɛũ bĩ́i kɛ̀kɛ a bò. (2.11-7.72) À zɛ̀ ń Ɛzalao gↄↄ pↄ́ aa kãaaa zↄ̃ↄ kɛ, ↄ̃ Ɛzala Lua ikoyã kyokɛ̀. Levii buiↄ yã́pi bↄↄlɛkɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛ, ↄ̃ baade kɛ̀kɛ zɛ̀ ń Diio. (8.1-10.40) Wà yãeↄ gↄ̃̀gↄ̃ Isaili pↄ́ sù Yelusalɛũↄnɛ, (11.1-12.26) ↄ̃ Nɛɛmii dↄ̀aa Yelusalɛũ bĩ́i sakɛ̃a guu. (12.27-43) Bee gbɛa à kɛ̀kɛ Lua ikoyãeↄ zɛ́ kàlɛnɛ́. (12.44-13.31)
Láɛ bee guu wá è Nɛɛmiiá ãiadeɛ. A wↄ́ↄ vĩ mɛ́ gbɛ̃maaɛ. Yã́ pↄ́ à su lɛ́ kɛ píi guu ì wabikɛ Luawa a yã́ musuɛ.
1
Nɛɛmii Yelusalɛũ kã̀akɛa
Akalia nɛ́ Nɛɛmii yã́n kɛ: Aatasasa kpalablea wɛ̃̀ baode mↄ pↄ́ wì mɛ Kisele guu má kú kibɛ Susa mɛɛwiau. Ɔ̃ ma dãuna Anani bↄ̀ Yuda bùsuu à mↄ̀ ń gbɛ̃eↄ. Ma yãlàlamá Yuda gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛuↄ ń Yelusalɛũo musu. Aa wèa aa mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛu aa tà Yuda bùsuuↄ lɛ́ taasikɛ maamaaɛ, wàlɛ ń láanikɛ, asa Yelusalɛũ bĩ́i gbooaɛ, mɛ́ a bↄlɛ gbaↄ tɛ́kũa. Kɛ́ ma yã́pi mà, ma zↄ̃lɛ, ↄ̃ wɛ́'i bↄ̀a. Ma ↄ́ↄlↄ̀ gↄↄpla, málɛ lɛye, málɛ wabikɛ Lua Musudewa ma mɛ̀: N yã́ na Dii Lua Musude. Lua zↄ̃ↄ pↄ́ ì tó ń mɛ séenatan n ũ. Gbɛ̃kɛ guu n bàa ìↄ kú ń gbɛ̃́ pↄ́ yenzi aaìↄ n yãdilɛaↄ kũaↄ. Wɛ́tɛ mapi n zↄ̀blenai. Swã́kpa wabi pↄ́ málɛ kɛma fãanɛ ń gwãasĩnao n zↄ̀blena Isailiↄnɛzi. Málɛ duuna pↄ́ wá kɛ̀nɛ o. Baa mapi ń ma de bɛdeↄ wa duunakɛ̀ sↄ̃ɛ. Wa yãvãikɛ̀nɛ maamaaɛ, wi n yãdilɛaↄ dao, wi n ↄtondↄkĩi gwao, wá n ikoyã pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena Mↄiziɛ kũao. To yã́ pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena Mↄiziɛɛ bee dↄngu. N mɛ̀ tó wa bↄ n kpɛ, ńyↄ̃ wá fãaa buipãleↄ guuɛ. N mɛ̀ lↄ, tó wa ɛa suma, mɛ́ wá n yãdilɛaↄ kũa wálɛ zĩkɛwà, baa kɛ́ n wá yá e dṹnia lɛ́wa, ńyↄ̃ wá kãaa, ńyↄ̃ suwanↄ gu pↄ́ ń sɛ̀ n tↄ́ kuwàu.* Iko 28.64, 30.2-5 10 Gbɛ̃́piↄá n zↄ̀blenaↄnɛ, n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bó ń n iko zↄ̃ↄo ń n gã̀sa gbãaoↄnɛ. 11 N yã́ na Dii, swãdↄ mapi n zↄ̀blena wabikɛai ń n zↄ̀blena pↄ́ n yã́ ì kɛnɛ́ na aa n vĩa vĩↄ wabikɛao. Mapi n zↄ̀blena ma daɛ ń gòmio gbã, kí i ma wɛgwa.
Gↄↄ bee sↄ̃ kípi vɛ̃ɛbↄlɛnan ma ũ.

*1:9 Iko 28.64, 30.2-5