NAOKƐA
Mↄizi lá síiↄ̃de
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Kɛ́ Isailiↄ ikoyã pↄ́ Lua kpà Mↄiziwa Sinai gbɛ musu yãmà, aa sↄukɛ̀ wà da bùsu pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀nɛ́ zɛ́u (1.1-10.10). Aa táa'ò wà kà Kadɛsi Baanɛa, we aa gɛ̃u bùsupiu, ↄ̃ aalɛ vĩakɛ bùsupi gɛ̃aɛ, aa ɛ̀a mipɛ̀ gɛↄmidↄkĩiwa, ↄ̃ aa kɛ̀ gbáau wɛ̃̀ bla. Tá gbã̀a oa gbɛa aa Mↄabu bùsu lè Ísia Wiside gukpɛ oi (10.11-21.35). Lápi yã́ gbɛzãↄ yã́ pↄ́ kɛ̀ Mↄabu bùsuuↄ òwɛ̃ɛ. Bↄa we gbɛzã ↄ̃ Isailiↄ è gɛ̃̀ Kanaa bùsuu (22.1-36.13).
Lápi tɛ Bↄa láiɛ, mɛ́ à Lua gbɛ̃́ↄ gbɛ̃nazĩnkɛ ↄ̀lↄwɛ̃ɛ. Zĩeↄ aaì Lua náaikɛ, zĩeↄ aaì seakɛ, zĩeↄ yãeↄ ì ń kã́si, zĩeↄ yãeↄ ì ń kãdɛ, zĩeↄ aaì ńzĩa sɛ lɛsĩ, zĩeↄ aaì lɛ́lɛ zĩ́lɛ. Lápi ↄ̀lↄwɛ̃ɛ lↄ kɛ́ Lua ìↄ dɛ a gbɛ̃́ↄnɛ náaide ũ gↄↄpii, ìↄ yãkɛ a zɛ́wa, ãma zĩeↄ ìↄ pãsĩńnↄ.
Yã́ zĩ'ũ Mↄizi lè a dɛa kↄ́ↄ ũ Dii ń a gbɛ̃́ↄ zãnguo yã́ musu. Ɔ̃mɛ Lua lɛdↄɛkɛna ũ, ↄ̃ ìↄ sↄ̃ Luazi. Ɔ̃mɛ ì awakpa Luaɛ a gbɛ̃́ↄnɛ, asa náaisaideↄnɛ.
1
Isailiↄ naokɛa Sinai guwaiwaiu
Isailiↄ bↄa Egipi wɛ̃̀ plaade, a mↄ plaade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, Dii yã'ò Mↄiziɛ kpaaũkpɛu Sinai guwaiwaiu à mɛ̀: À Isailiↄ naokɛ daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo, ní gↄ̃ɛↄ tↄ́ dalau píi. Mpi ń Aalonao à Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ kãaa, í gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaapiↄ nao gã ń gão. À gbɛ̃́ pↄ́ dɛ uabele ũↄ sɛ bui ń buio guu dodo aa dↄálɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ kúánↄpiↄ tↄ́n kɛ:
Lubɛni buiↄ guu Sedeu nɛ́ Ɛlizuu.
Simɛↄ buiↄ guu Zulisadai nɛ́ Selumiɛ.
Yuda buiↄ guu Aminadabu nɛ́ Naasↄ̃.
Isakaa buiↄ guu Zuaa nɛ́ Nɛtanɛli.
Zabulↄni buiↄ guu Heloni nɛ́ Ɛliabu.
10 Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ buiↄ guu Amihudu nɛ́ Ɛlisama.
Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu Pedazuu nɛ́ Gamaliɛli.
11 Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu Gidoni nɛ́ Abidã.
12 Dã buiↄ guu Amisadai nɛ́ Ahiɛzɛɛ.
13 Asɛɛ buiↄ guu Ɔkɛlana nɛ́ Pagiɛli.
14 Gada buiↄ guu Deuɛli nɛ́ Ɛliasafa.
15 Nɛfatali buiↄ guu Enana nɛ́ Ahila.
16 Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sɛ́ gbɛ̃́ↄ guu ń deziↄ buiↄ kía ũↄn we. Aamɛ Isaili bui dↄaanaↄ ũ. 17 Mↄizi ń Aalonao gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń tↄ́ dↄ̀dↄpiↄ sɛ̀, 18 ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ kã̀aa píi mↄ plaade gↄↄ sɛ̃́iazĩ. Aa gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ tↄ́ dàlau píi daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo. 19 Mↄizi ń nao Sinai guwaiwaiu lá Dii dìlɛɛwa.
20 Wà gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ nào, ↄ̃ wà gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaapiↄ tↄ́ dàlau dodo baade iawa daɛdaɛ ualɛ ń ualɛo.
21 Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni buiↄ guu, gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń sooloo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (46.500).
22-23 Simɛↄ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ mɛ̀ndosai ń ↄ̀aa do ń basↄooɛ (59.300).
24-25 Gada buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blasↄo ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń blakwioɛ (45.650).
26-27 Yuda buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (74.600).
28-29 Isakaa buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń síiↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (54.400).
30-31 Zabulↄni buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń soplao ń ↄ̀aa plaoɛ (57.400).
32-33 Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (40.500).
34-35 Yosɛfu nɛ́ Manase buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao ń ↄ̀aa dooɛ (32.200).
36-37 Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń sↄoo ń ↄ̀aa plaoɛ (35.400).
38-39 Dã buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń plao ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄooɛ (62.700).
40-41 Asɛɛ buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń mɛ̀ndoo ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (41.500).
42-43 Nɛfatali buiↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwi ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa plaoɛ (53.400).
44 Gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń Aalonao ń Isailiↄ kía gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ ń naoↄn we. Wà kíapiↄ sɛ̀ bui ń buio guu mɛ̀ndodoɛ. 45 Kɛ́ aa Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ nào ualɛ ń ualɛo, Isaili pↄ́ kà zĩkaapiↄ 46 gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa pla ń basoplakwioɛ (603.550).
47 Wì Levii bui uadeↄ da nao guuo, 48 asa Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 49 Ńsu Levii buiↄ naoo. Ńsu ǹ ń tↄ́ dalau ń Isaili bui kĩniↄo. 50 Ikoyã zwã̀akpɛ zĩ na Levii buiↄnɛ ń ↄzĩ ń a pↄkeleↄ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. Aamɛ aaliↄ zwã̀akpɛ sɛa ń a pↄkeleↄ píi, aaiↄ dɛ zwã̀akpɛpi zĩkɛnaↄ ũ, aali bòokpa aa liai. 51 Tó álɛ fɛlɛ, aamɛ aali zwã̀akpɛpi woɛwoɛ. Tó a ka bòokpakĩi, aali ɛa pɛ́ɛpɛɛ. Tó gbɛ̃pãle sↄ̃̀i, à gàɛ. 52 Isailiↄ lí bòokpakpa gã ń gão, baade ń a dàlapooo. 53 Levii buiↄ mɛ́ aali bòokpa aa lia ikoyã zwã̀akpɛi, kɛ́ másu pↄkũmabↄbↄ Isailiↄwao yã́i. Ikoyã zwã̀akpɛ gwaa mɛ́ Levii buiↄ zĩ ũ. 54 Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ lá Dii ò Mↄiziɛwa.