YÁASIƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ bee guu wà yáasiↄ ń ↄ̃nↄ yãdanɛↄ òu, ↄ̃ wà Salomↄↄ tↄkpàɛ, asa Isailiↄ Salomↄↄ dↄ̃ ↄ̃nↄna pↄ́ tↄbↄ̀ ũ.
Yáasi láá lá pↄ́ wà Isailiↄ fɛlɛkaa ↄ̃nↄyãↄ kɛ̃̀uↄ doɛ. Wa fↄ̃ lápi kpaalɛ lɛɛ àaↄ̃:
A sɛ̃́ia lɛ́ ài pↄ́ ↄ̃nↄ ì inɛ́ bↄↄlɛkɛ (1-9). Gueↄ ↄ̃nↄ ì yã'o lán gbɛ̃nazĩnawa (8.12-36), ì azĩa dilɛ Lua zĩkɛna ũ.
A plaade mɛ́ lápi guoguo yã́ ũ, gu pↄ́ yáasiↄ kuu (10-29). Salomↄↄ mɛ́ yáasipiↄ kɛ̀ ge a kã̀aa gudoũ (10.1-22.16, 25.1-29.27), mɛ́ wà ↄ̃nↄna pãleↄ yáasiↄ kã̀fĩ a guu lↄ (22.17-24.22, 24.23-34).
A àaↄ̃de (30-31) guu ↄ̃nↄyã pↄ́ gbɛ̃pãleↄ kɛ̃̀ↄ kuu.
Yáasi lá i yãzi ge Isailiↄ yã́ↄ o lán Bibeli lá kĩniↄwao. A yãdanɛↄá wá baade píi pↄ́ɛ, mɛ́ a lɛdamaↄ ì to gbɛ̃́ kua àↄ na, iↄ Lua pↄeã kɛ ń pↄnao. Ɔ̃nↄyã pↄ́ kú lápi guuá wá kua lá gu lɛ́ dↄ yã́ɛ. Lua mɛ́ iko vĩ. Vĩakɛaɛ̀ mɛ́ dↄ̃a zĩ́na ũ, ì mↄ́ ń yãmaakɛao ń kuanao. Músi ì gbɛ̃vãiↄ ń sↄũↄ ń ↄdeↄ le, ãma gbɛ̃maaↄ ń ↄ̃nↄnaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì wɛ̃nadↄ̃ taasideↄnɛↄ ì ń maakɛa gbɛ e.
Yáasi lá kyokɛa ì to wà Isailiↄ kua gbadↄ̃ ń ↄ̃nↄ pↄ́ aa vĩↄ. Wì e lá an ↄ̃nↄnaↄ ì wá gbɛ̃nazĩnaↄ yã́ↄ ń wá yã'ↄ̃maↄ dↄdↄ. Ɔ̃nↄpi dɛ gↄↄpii yã́ ũɛ, mɛ́ à gì ku e ń a gbão.
1
Yã́ pↄ́ a yã́i wì yáasikɛi
Yáasi pↄ́ Davidi nɛ́ Salomↄↄ,* 1Kia 5.12
Isailiↄ kía kɛ̀,
kɛ́ gbɛ̃́ↄ e ↄ̃nↄkũ, aaↄ laai vĩ,
aai dↄ̃ayã dada,
aai gↄ̃ wɛzɛ̃n làasoodeↄ ũ,
maakɛa ń yã́zɛdeo ń náaio yã́ musu.
Yáasipiↄ ì nↄ̀sɛdoũde gba laai,
ì to ɛ̀waaso àↄ ku a dↄ̀ↄwa ń dↄ̃ao.
Laaide i ma, aà yãdadaa i gɛ́ aɛ,
nↄ̀sɛde i lɛdama e a guu,
i yáasi ń yãlɛɛũanɛo midↄ̃
ń ↄ̃nↄdeↄ yã'oao ń ń faai yã́ↄ.
Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ dↄ̃a zĩ́na ũ, Yob 28.28, Soũ 111.10
gbɛ̃́ pↄ́ ì saka ↄ̃nↄ ń yãdadaaoguá sↄũɛ.
Laaikaa gbɛ̃vãiↄ kↄ̃nii
Ma nɛ́, nìli n mae yã'onɛ ma,
ńsu pãkpa n da lɛdamaio.
Aↄ dɛ fùa kɛfɛna ũ n miwa,
aↄ dɛ yàbaa ũ n nↄɛ.
 
10 Tó duunkɛnaↄ lɛ́ kↄ̃nikɛnɛ,
ńsu weio, ma nɛ́.
11 Aaì mɛ:
Mↄ wà gɛ gbɛ̃́ↄ dã́dã wà ń dɛdɛ,
wà yãesaideↄ kpákpa wà ń kṹkũ.
12 Wà ń mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ lá mia ì kɛwa,
wà ń mↄ́ ĩ́i lá bɛda ì kɛwa,
13 wí pↄ́ ↄde bui píi e,
wá kpɛ́ↄ i pa ń pↄ́ pↄ́ wá nàaapiↄ.
14 Mↄ wà wá baa daaa,
wápii, wá mↄkpɛ iↄ doũ.
15 Ma nɛ́, ńsu gɛ́ńnↄo,
ńsu zɛ́sɛńnↄo.
16 Asa an kɛ̀sɛ lɛɛũ ń vãikɛaoɛ,
aa wãa ń gbɛ̃dɛao.
17 Bakpaa bãↄ wáaá pãɛ.
18 Aalɛ baikpá ńzĩaɛɛ,
an tòe mɛ́ a ń pui.
19 Ɔvãi'enaↄ zian we ḿpii,
an luaa pↄ́i mɛ́ ì ń wɛ̃ni bↄ.
Ɔ̃nↄ gbɛ̃́sisia
20 Ɔ̃nↄ lɛ́ wiilɛ gãaɛ,
aà lɛ́ dↄ zɛau.
21 Ì lɛzu zɛ́ pↄ́ wìli láauo miwa,
ì kpàwakɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄ guu à mɛ:
22 Ɔ̃nↄsaideↄ, áↄ kú ń ↄ̃nↄsaio e bↄɛ ni?
Ma láanikɛnaↄ, á zɛ ma láanikɛaɛ bↄɛ ni?
Sↄũↄ, áↄ za dↄ̃agu e bↄɛɛ?
23 Tó a ma lɛdama mà yãa,
dↄ̃ ma a nisĩna pìsiwá,
mí tó àↄ ma làasoo vĩ.
24 Lá ma á sisi, a gi swã́kpai,
ma ↄ pòoɛ́, á gbɛ̃e laai i kawào,
25 lá a ma lɛdama kpà swã́a píi,
i we laai pↄ́ ma á gbáio,
26 tó músi á lé, má á yáalↄɛ,
tó yã́ á lé, má á láanikɛɛ,
27 baa tó yã́ á lé lán zàa'ĩanawa,
mɛ́ músi á lé lán zàalolowa,
mɛ́ taasi ń yã'ↄ̃mao gɛ̃̀ázi.
28 Gↄↄ bee á gbasa lɛzumazi,
kási má weo,
á ma kĩ́i wɛɛlɛ, kási á ma eo.
29 Asa á za dↄ̃auɛ,
mɛ́ i zɛ ń vĩakɛa Diiɛoo.
30 I we ma lɛdamaio,
a sakà laai pↄ́ ma á gbáuɛ.
31 Á á dàa gbɛ'e,
yãvãi pↄ́ a zɛò a wi á musu.
32 Gia ↄ̃nↄi ì ↄ̃nↄsaideↄ dɛdɛ,
làasoosai ì sↄũↄ tↄ̀lↄzↄ̃.
33 Gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ kũa sↄ̃ aↄ dↄdↄa,
aↄ ku niɛ musu vãi kã̀akɛsaiɛ.

*1:1 1Kia 5.12

1:7 Yob 28.28, Soũ 111.10