LOMADEƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Kilisi gaa ń aà vuao gbɛa Yuda pↄ́ aa gↄ̃̀ Yesudeↄ ũↄ nà Yesu baonakpaawa Lomadeↄ mɛɛwia Loma guu, an gbɛ̃eↄn Pisii ń Akilasio ũ (Zĩnaↄ 18.2). Beewa Yesu gãli sɛ̃́ia dàalɛ we gↄↄ pↄ́ Pↄlu lɛ́ baonakpa Sili bùsuu ń Azi bùsu pↄ́ wì mɛ tia Tuukiio ń Gɛlɛsi bùsuo. Lua dìlɛ Pↄluɛ aà gɛ́ e dṹnia lɛ́wa. Bee yã́i Pↄlu ye gɛ́ Loma ń Ɛsipayã bùsuo lↄ. Gↄↄ pↄ́ àlɛ a wɛ̃́lɛgɛapi sↄukɛ, à lakɛ̃̀ Yesude pↄ́ aa ku Loma (1.7), aaì kↄ̃kãaa Pisii ń Akilasio bɛↄnɛɛ (16.3-5).
Láɛ bee guu Pↄlu lɛ́ zĩ pↄ́ álɛ kɛ buipãleↄ guu bↄↄlɛkɛ Loma Yesudeↄnɛ. Yã́ pↄ́ Pↄlu ì dadanɛ́ kú láɛ bee guu wásawasa à mɛ̀: Yesu baonaá gbãa pↄ́ Lua ì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a náaikɛↄ suabaòɛ, atɛ̃sa Yudaↄ, an gbɛa buipãleↄ (1.16).
Yudaↄ ń buipãleↄ kua ń kↄ̃oá yã'ĩaɛ Yesude káauↄnɛ, atɛ̃sa lá buipãle Yesudeↄ lɛ́ e Mↄizi ikoyã musu. Yã́pi ku Galatiↄ lá guu lↄ. Lakĩi Pↄlu ò wásawasa à mɛ̀ Yesu baona pↄ́ álɛ kpáá gbɛ̃́pii pↄ́ɛ (1.16). A ò lá Lua ì duunkɛna suaba, baa dén nò, à mɛ̀ luanaaikɛa yã́ɛ (1.18-8.39).
Bee gbɛa à lɛkã̀ Isaili pↄ́ aa gì Kilisi náaikɛiↄ yã́wa. Lua gbɛ̃́ↄn ń ũoa? À mɛ̀ an gia bee lɛ́ kpá Luaɛo, asa Lua gbɛ̃kɛ mɛ́ a zĩble (9-11). Tia kɛ́wa sùuu pↄ́ Lua vĩ ń wá buipãleↄ lɛ́ dadawɛ̃ɛ wà nↄ̀sɛ pãle da, wíↄ ku Lua pↄ́ ũ (12.1-15.13).
Lápi láakĩi Pↄlu mɛ̀ á ye da Loma zɛ́u, ↄ̃ à fↄkpàkpamá (15.14-16.27).
Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ wɛɛlɛ wà dↄ̃ lá Lua ì ń suaba Yesu Kilisi sabaiↄ, tó aa láɛ bee kyokɛ̀, aa e dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ Lua a zɛkàlɛↄ zↄ̃ↄ (11.33-36). Beewa aa e ńzĩa kpawà, aai kúlɛɛ̀ a zɛ́wa.
1
Pↄlu fↄkpaa Lomadeↄwa
Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zↄ̀blena, Lua ma sisi à ma dilɛ a zĩna ũ baona pↄ́ à dↄ̀aa à a lɛgbɛ̃̀ a ãnabiↄnɛ, aa kɛ̃̀ a yã́ taalau kpana ũ. 3-4 Aà Nɛ́ Yesu Kilisi wá Dii yã́ mɛ́ baonapi ũ. Aà dɛa gbɛ̃nazĩna ũ guu à bↄ̀ Davidi bui guuɛ. Aà luakɛ guu sↄ̃ aà bↄa gau ń gbãao mɛ́ ↄ̀lↄwɛ̃ɛ kɛ́ Lua Nɛ́n aà ũ. Kilisipi mɛ́ gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ à ma zĩ bui píi kĩ́i, kɛ́ aa e a náaikɛ, aai gↄ̃ a yãmanaↄ ũ, i tↄbↄ. Á kú ń guu sↄ̃, á gbɛ̃́ pↄ́ Yesu Kilisi á sisi à á sɛ́ↄ. Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ á Lomade pↄ́ Lua yeázi à á sisi, a gↄ̃ a gbɛ̃́ↄ ũ píiɛ. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
Sɛ̃́ia gĩa ma Lua sáaukɛ̀ ń Yesu Kilisi gbãao ápii yã́ musu, kɛ́ á luanaaikɛa lì dṹniaa píi yã́i. Tó málɛ wabikɛ píi, á yã́ lí sãmaguo. Lua mɛ́ ma seelade ũ. Aàpi málɛ zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, málɛ aà Nɛ́ baokpa. 10 Miↄ wabikɛwà aà zɛkɛkɛmɛɛ lá a yeiwa, mà e mↄ á gwai sa, 11 asa wɛsiaálɛ ni lɛ́ ma dɛ maamaaɛ, kɛ́ mà Lua Nisĩna gbae daɛ́ á zɛdↄa yã́i. 12 Beewa á luanaaikɛa ń ma pↄ́o a wá baade gba sↄ̃. 13 Ma gbɛ̃́ↄ, má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ miↄ dilɛ mↄ̀ↄmↄↄ mà mↄ á gwai* Zĩn 19.21 kɛ́ mà a zĩ gbɛ e á guu, lá má è buipãleↄ guuwa, ↄ̃ e tia mi zɛ'eo. 14 Gɛlɛki yãmanaↄ ń Gɛlɛki yãmansaiↄ píi, ladↄ̃naↄ ń ladↄ̃nsaiↄ píi, an yã́ gↄ̃̀ ma yã́ ũɛ. 15 Bee yã́i ma mɛ wã̀ mà baonapi kpá á Lomadeↄnɛ sↄ̃. 16 Mili widɛ ń baonapi yã́oo. Maa 8.38 Ɔ̃mɛ gbãa pↄ́ Lua ì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a náaikɛↄ suabaò ũ, atɛ̃sa Yudaↄ, an gbɛa buipãleↄ. 17 Baonapi ì owɛ̃ɛ lá Lua ì to yã́ bↄńnↄ na. A dɛ luanaaikɛa yã́ ũ adoɛ, lá wa kɛ̃̀ lá guuwa wà mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i aↄ ku. Abk 2.4
Gbɛ̃nazĩnaↄá tàaedeↄnɛ Luaɛ
18 Za musu ↄ̃ Lua ì a pↄkũma bↄbↄ gbɛ̃nazĩna pↄ́ an vãikɛa ì zɛzↄ̃ sĩanaɛↄwa an pãkpaaazi ń ń vãikɛao yã́i. 19 Yã́ pↄ́ wa fↄ̃ dↄ̃ Lua yã́ musu ulɛanɛ́o, Lua mɛ́ yã́pi bↄ̀nɛ́ gupuau. 20 Za gↄↄ pↄ́ à dṹnia kàlɛ, aà gbãa láasai ń aà luakɛ pↄ́ wìli e ń wɛ́oo bↄ̀ gupuau aà zĩↄ guu wásawasa. Ayãmɛto gbɛ̃nazĩna awa vĩo. 21 Aa Lua dↄ̃, ãma aali aà kpɛla a zɛ́wa aa aà sáaukpào. An làasooↄ sↄũkũ̀, ↄ̃ aa gↄ̃̀ gusiau an mìsai yã́i.§ Ɛfɛ 4.17-18 22 Aa ńzĩa dìlɛ ↄ̃nↄnaↄ ũ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ mìsaideↄ ũ. 23 Aaì kúlɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́ ì gaↄ ń bãↄ ń nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ taaɛ Lua pↄ́ lí gao gbɛu.* Iko 4.16-18
24 Ayãmɛto Lua ń kpá gbãsĩkɛaa, aa wisaiyã kɛ ń kↄ̃o, lá aalɛ a nidɛ ń nↄ̀sɛ guuwa. 25 Aa Lua sĩande lɛũkpakɛ̀ ń ɛɛo. Aaì kúlɛ Lua pↄkɛaↄnɛ aa zↄblenɛ́ Lua pↄ́ pↄ́pii kɛ̀ gbɛu. Ɛ̀fãaiden aà ũ gↄↄpii! Ãmi.
26 Ayãmɛto Lua ń kpá wisaiyã nidɛaa. Baa an nↄɛↄ yã́ pↄ́ wì kɛ lɛũkpakɛ̀ ń yã́ pↄ́ wìli kɛoo. 27 Màa gↄ̃ɛↄ sↄ̃ aa yã́ pↄ́ wì kɛ ń nↄɛↄ tò, aaì luakↄ̃i. Gↄ̃ɛ ń gↄ̃ɛo aaì wisaiyã kɛ ń kↄ̃o, aaì a gbɛ'e ńzĩawa an sã́sãa lɛ́u. 28 Lá aai we zɛ̀ ń Lua dↄ̃aoo, ↄ̃ à ń kpá làasookpaanlayãa, kɛ́ aaↄ yã́ pↄ́ dɛ wà kɛoↄ kɛ. 29 Yãvãi píi pɛ̀ɛmá: Nↄ̀sɛpãsĩ, bĩi, ĩ́isɛa ń kↄ̃o, wɛdↄakↄ̃ɛ, gbɛ̃dɛa, sòle, gbɛ̃blea ń kↄ̃nikɛao. Gupɛaanaↄn ń ũ, 30 gbɛ̃yaanaↄ, Lua ibɛɛↄ, gbɛ̃́ taiinkɛnaↄ, yↄ̃̀ↄdeↄ, ĩ́andãnaↄ, vãi làasookɛnaↄ, de ń dao yãmansaiↄ, 31 mìsaideↄ, náaisaideↄ, gbɛ̃́yãkɛnsaiↄ, sósobisaideↄ. 32 Aa dↄ̃ Lua dìlɛ kɛ́ yãbeetaakɛnaↄ kà wà ń dɛdɛ, kási aali zɛ ń a kɛao adoo, aaì tɛ́kpa a kɛnaↄgu lↄɛ.

*1:13 Zĩn 19.21

1:16 Maa 8.38

1:17 Abk 2.4

§1:21 Ɛfɛ 4.17-18

*1:23 Iko 4.16-18