SALOMƆƆ LƐ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Salomↄↄ lɛá báasɛ̃ lɛɛ. We ↄ̃ gbɛ̃ↄn plaↄ lɛ́ ń báasɛ̃ ↄlↄukↄ̃ɛ n yã́ nana oakↄ̃ɛo widɛsai. Yã́pi ì di Bibeli kyokɛnaↄwa maamaaɛ. Bee yã́i za asĩnizĩ wà lɛpi dìlɛ Lua yea a gbɛ̃́ↄzi yãtaa ũ. Ń beeo gↄ̃ɛ ń nↄɛo báasɛ̃ ì bↄ Lua kĩ́iɛ, Lua gbaɛ. Ayãmɛto lápi kua Bibeli guu zɛvĩ.
Bↄ̃̀nↄblenapiↄ lɛ́ báasɛ̃ yã́ lɛɛũ ń buapↄ́ↄ. Gↄ̃ɛ ń nↄɛo yã'oa ń kↄ̃opi guu, zĩeↄ aaì kↄ̃ wɛɛlɛ aaì kↄ̃ e, zĩeↄ aaì kuakↄ̃wa ↄ̃ aaì ɛa wàↄ kↄ̃ wɛɛlɛ lↄ. Zĩeↄ gbɛ̃pãleↄ ì mↄ dúsakũkpanɛ́, sãdãnaↄ (ɛ̀waaso gbɛ̃naↄ) ge wɛ̃ndiapi da ge aà dãↄ ge aà gbɛ̃naↄ. Aaìↄ wɛɛlɛ wà lɛda gbɛ̃́piↄ yã́u, ãma báasɛ̃pi i bↄ ń kĩ́i no, Lua mɛ́ tò an nisĩna yekↄ̃i.
1
Lɛↄ mide pↄ́ Salomↄↄ dà.* 1Kia 5.12
Nↄɛ
Lɛ́pɛ ma lɛ́wa,
asa n yeamazi na dɛmɛɛ vɛ̃ɛa.
N tulaleↄ gĩ na.
N tↄ́ na lán tulale lɛ́kulɛa gĩwa.
Bee yã́ mɛ́ tò wɛ̃́ndiaↄ yenzi.
Ma sɛ wà ta kpakpa.
Kí, gɛ̃manↄ n kpɛ́u.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ
Kí, wálɛ pↄnakɛ n yã́ musu,
wálɛ yasenapa,
wá n yeańzi na bo dɛ vɛ̃ɛa.
Nↄɛ
Aaìↄ yenzi a zɛ́wa.
Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ,
má sia mɛ́ má kɛfɛũ.
Má sia lán Kedaa zwã̀akpɛↄwa,
má kɛfɛũ lán Salomↄↄ kpɛ́ zwãaↄwa.
Ásu àↄ ma gwa ma siakɛ yã́io,
ĩatɛ̃ mɛ́ ma lɛ.
Ma dãↄↄ pↄ pàmaziɛ,
ↄ̃ aa ma da vɛ̃ɛbugwaa zĩu.
Mi e ma azĩa pↄ́ kɛ̀kɛo.
N gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yenzi,
ǹ n sãↄ dã́dãkɛkĩi omɛɛ.
Mákĩi ni to aa ĩatɛ̃ dɛui?
Bↄ́yãi máↄ ku n gbɛ̃́ↄ sã waiↄ saɛ sã́sãai?
Kía
N gbɛ̃́ pↄ́ n nↄankɛ dɛ nↄɛↄla píi,
tó ń gupi dↄ̃o, tɛ sãↄ iai,
ní n blenɛↄ dã sãdãnaↄ bòo saɛ.
Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũmɛɛ
lán Falaↄ̃ↄ sↄ̃da pↄ́ ì godↄnɛ́ↄ dowa.
10 N gɛɛↄ maa, n swã́liↄ n sɛ,
n ↄ̃nɛɛↄ kↄ̃sì ń n nↄɛo.
11 Wá swã́liↄ pinɛ ń vuao,
wí ã́nusu pɛ́lɛpɛlɛu.
Nↄɛ
12 Gↄↄ pↄ́ kía gɛngɛsɛkɛa,
ma tulale gĩ dↄ.
13 Ma yenzide dɛmɛɛ
lí'ↄ gĩnana pↄ́ looa ma yↄ̃́ taau ũ.
14 Ma yenzide dɛmɛɛ ãyã ligↄ̃n vude
pↄ́ wà bↄ̀ò Ɛ̃ngɛdi vɛ̃ɛbua ũɛ.
Kía
15 Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ fá!
N wɛ́ kɛfɛũ lán felen wɛ́wa.
Nↄɛ
16 Ma yenzide, ń kɛfɛũ fá!
N zɛa maa!
Wá wúlɛkĩiá sɛ̃̀bↄlↄɛ,
17 wá kpɛ́ zaↄá sɛdɛ líↄnɛ,
wá kpɛ́ bala líↄá pɛ̃liↄnɛ.

*1:1 1Kia 5.12