SOFONI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Ãnabi Sofoni yã́ɛ bee ò e ãnabi Abaku àↄ gɛ́ ãnabikɛkɛi, à kà wɛ̃̀ 700 taawa e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii. Gↄↄ pↄ́ à yã́pi ò Kí Yosia i lousisiyã dafu zɛ́kalɛ a làao (2 Kíaↄ 23.1-28) mɛ́ Yudaↄ bùsu ku kai lɛ́zĩ gↄↄ beeɛ. Ãnabipi yã́zãsì gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ làasookɛ wàlɛ mɛ: Lua bàa gi kúwanↄ yã̀ mↄↄↄ? À lá Lua a mↄ yã́ↄ gↄ̃́gↄ̃ taaↄ onɛ́: A mↄ yã́kpalɛkɛ ń Yudaↄ ń Yelusalɛũdeↄ (1.1-2.3), i buipãle pↄ́ an bùsu liaa Yudaↄziↄ midɛ (2.4-15), i ɛa su ń Yelusalɛũo a pa ziu. A a gbɛ̃́ↄ vãi kɛ̃́má, i ń nↄ̀sɛ lilɛnɛ́ ń dṹnia gbɛ̃́pii pↄ́o (3.1-20).
Sofoni mɛ̀ lↄ Lua gbɛ̃́ↄ fↄ̃ ń Luapi nama ma gbɛ̃́ pↄ́ anzĩa yã́ lɛ́ dↄaanɛ́ↄ kaalɛsaio. Ãma a laaidↄ nↄ̀sɛdoũdeↄ ń wɛ̃nadeↄwa. (2.3, 3.12).
1
Dii yã́kpalɛkɛa ń dṹniao
Dii yã'ò Kusi nɛ́ Sofoniɛ gↄↄ pↄ́ Amↄ nɛ́ Yosia* 2Kia 22.1 dɛ Yudaↄ kía ũ. Sofonipiá Gedalia tↄũnaɛ, Amalia sĩ́wɛnaɛ, Ezekia sↄ̃kpaɛɛ.
Má pↄ́pii waa tↄↄlɛwa.
Ma Dii mámɛ má ò.
Má gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ waa píiɛ,
má bãↄ ń kpↄↄ waa píiɛ.
Má vãikɛnaↄ fu,
mí gbɛ̃nazĩnaↄ kaalɛ tↄↄlɛ.
Ma Dii mámɛ má ò.
Má ↄloo Yudaↄ ń Yelusalɛũdeↄla píiɛ.
Má guɛ bee zↄ̃ Baali gbàgbana pↄ́ gↄ̃̀ↄnɛ,
mí gulɛsĩ sa'onaↄ ń tã́a sa'onaↄ tↄ́ bãdɛ,
gbɛ̃́ pↄ́ aaì kúlɛ musupↄↄnɛ kpɛ́ musuↄ
ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì kúlɛmɛɛ
aaì lɛgbɛ̃ ń ma tↄ́o,
aaì ɛa gbɛ̃ ń tã́a Mↄlↄkuoↄ,
gbɛ̃́ pↄ́ pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀ aai tɛmazi lↄoↄ.
Aali ma kĩ́i wɛɛlɛ aa yãgbɛaao.
 
À kɛ kílikili Dii Lua aɛ,
asa Dii gↄↄ kãikũ̀.
À sa'obↄ dìlɛ Yudaↄ ũ,
à gbãbↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisiↄnɛ.
 
Ma gbagbagↄↄzĩ
má ĩada kíaↄ ń kíanɛↄwa
ń gbɛ̃́ pↄ́ buipãle pↄkasa daaↄ píi.
Gↄↄ bee má ĩada
gbɛ̃́ pↄ́ aaì vĩvĩ kpɛɛlɛ bèeↄwa,
gbɛ̃́ pↄ́ aaì ń dii kpɛ́ pa
ń yãpãsĩo ń mↄafilioↄ.
10 Ma Dii ma mɛ̀,
gↄↄpi zĩ́ wa ↄ́ gbãa dↄ Kpↄ̀ Bↄlɛu,
Fã́ani dafu a wã ń wiio,
mɛ́ wa zↄa zↄ̃ↄ ma gbɛ̀sĩsĩↄ musu.
11 Ɛlɛfãanideↄ, à wiipɛ,
asa laatanaↄ midɛ píiɛ,
mɛ́ ↄde gbãngbooↄ kaalɛ míↄmiↄɛ.
12 Zĩbeezĩ má Yelusalɛũ kɛɛlɛ ń filiaↄ,
mí ĩada gbɛ̃́ pↄ́ kálɛa we
lán wɛ̃ pↄ́ kú ń a gbↄ̃oↄwa.
Gbɛ̃́piↄ ì o ń sↄ̃ guu aa mɛ
má yãe kɛo, a maa ge a vãin nò.
13 Wa ń àizɛɛↄ naaa,
an bɛↄ i gↄ̃ yàaa.
Aa bɛkpakpa,
kási aa e zↄ̃lɛuo,
aa vɛ̃ɛli pɛ́pɛ,
kási aa e a imio.
14 Dii gↄↄ zↄ̃ↄ kãikũ̀,
À kà kãi, àlɛ ká ń bao.
Dii gↄↄ zↄa aↄ dↄ wɛ̃nannↄ,
baa nɛgↄ̃na a wiipɛ.
15 Gↄↄpiá kpɛ̃nɛmuugↄↄɛ,
taasi ń yeelɛao gↄↄɛ lↄ.
Músi ń gudɛao gↄↄɛ,
gubeebee gↄↄɛ, gu a siakũ,
lou guduuduu gↄↄɛ.
16 Zĩbeezĩ kã̀ae'ↄ ń zĩkawiio aↄ dↄ
wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ ń bĩ́ipi gulɛsĩↄu.
17 Má gbɛ̃nazĩnaↄ da taasiu,
aai táa'o lán vĩ̀aↄwa,
asa aa duunakɛ̀mɛɛɛ.
Wa ń au daada lán íwa,
an gɛↄ aↄ kpálɛa lán bìsawa.
18 An ã́nusu ge an vua a fↄ̃ ń bↄ
Dii kpɛ̃nɛmuugↄↄpi zĩ́o.
Aà zafɛ̃a tɛ́ a kṹ dṹniawa píiɛ,
a gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ midɛ kã́ndo.

*1:1 2Kia 22.1