KINANƆ TAKADA KAAKU
Sulemanu kíblenaa 1:1-2:46
Kína Sulemanu yã 3:1-11:43
Yudanↄ kũ Isarailanↄ kↄ̃kpaatɛnaa 12:1-16:34
Iliasu yã 17:1-22:54
1
Adonia a zĩda kana kína ũ
Kũ kína Dauda zĩ kũ̀ yúkuyuku, bee tó ò bizanↄ kùala, ĩa dì gí àgↄ̃ a dɛmɛ. Akũ a ìbanↄ pìnɛ: Ó dikiri kí, ǹ tó ò nↄkpare wɛtɛnnɛ, àgↄ̃ zĩ kɛnnɛ àgↄ̃ n gwa, àgↄ̃ wutɛ n sarɛ de ĩa sún n dɛ doro. Akũ ò gɛ̀ɛ ò kpátɛ kɛ̀ nↄkpare manai Isarailanↄ bùsun pínki, akũ ò bò Sunɛmu nↄgbɛ̃ Abisagaa, ò a sɛ̀ ò sù kãao kínanɛ. Nↄkpare pì bi nↄ manamɛ. Àdigↄ̃ kína gwa àgↄ̃ zĩ kɛnɛ, ama kína dí a dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro.
Dauda nanↄ Agi nɛ́ Adonia a zĩda dìtɛ kũ a ka, akũ à pì ákãa mɛ́ áni kí ble sà. Akũ à sↄ̃gonↄ sɛ̀ kũ sↄ̃denↄ kũ gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn bupla akuri kũ onigↄ̃ bàa lɛ́ ògↄ̃ tɛ́nɛ arɛnↄ. A de dí kpãkɛ̃i ziki à pi, à kɛ̀ dera ntɛn kɛ lɛɛro. Àpi sↄ̃ bi kɛfɛnna manamɛ. Abusalomu mɛ́ à yↄ̃ mì à kpàa. Akũ à lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ̀ kũ Zeruya nɛ́ Yoabuo kũ sa'ori Abiatao, akũ ò zɛ̀ kãao. Ama sa'ori Zadↄki kũ Yoyada nɛ́ Bɛnayao kũ annabi Natão kũ Simɛio kũ Dauda gbɛ̃nnanↄ kũ a dogarinↄ dí zɛ kãaoro. Adonia sa ò kũ sãnↄ kũ zùnↄ kũ zùnɛ mɛ̀kpananↄ Gbɛ̀mlɛ̃ kũ à kú Ɛnlogɛli sarɛa. À a dakũna kínanɛnↄ sìsi ń pínki kũ Yuda kũ ò de kína ìba ũnↄ ń pínki. 10 Adi annabi Natã sísiro ke Bɛnaya ke Dauda dogarinↄ ke a zĩda dakũna Sulemanu.
11 Akũ Natã gɛ̀ɛ à Sulemanu da Basɛba là à pì: Ńdi ma kũ Agi nɛ́ Adonia kí blè ó dikiri kína Dauda dↄ̃naa sariroo? 12 Tↄ̀, ǹ tó mà lɛ́ damma sà lákũ ĩni kɛ nà, ǹ n zĩda mì sí kũ n nɛ́ Sulemanu pↄ́o. 13 Ǹ futɛ ǹ gɛ́ kína Dauda le ǹ pinɛ, kũ à la dànnɛ yã à pì n nɛ́ Sulemanu mɛ́ ani kí ble a gɛ̃nɛ ũ à vutɛ a gbàn sↄ̃ bi? À kɛ̀ dera Adonia gↄ̃̀ kína ũu? 14 Gↄrↄ kũ ń kpɛ́ ntɛn yã onɛ, mani gɛ̃ mà yã'i kara se. 15 Akũ Basɛba gɛ̀ɛ à kína lè a kpɛ́nɛ gũn, gu kũ Sunɛmu nↄgbɛ̃ Abisaga tɛni a gwan. Kína sↄ̃ à zĩ kũ̀. 16 Basɛba kùtɛ à mìi pɛ̀tɛnɛ, akũ kína a là à pì: Bↄ́n ń yeii? 17 À wèa à pì: Baa, mↄkↄ̃n mɛ́ n la dà makũ n zↄ̀bleriinɛ kũ Dikiri n Luda tↄ́o, n pì ma nɛ́ Sulemanu mɛ́ ani kí ble n gɛ̃nɛ ũ à vutɛ n gbàn. 18 Tera sↄ̃ ma dikiri kí, Adonia mɛ́ à kɛ̀ kína ũ, akũsↄ̃ ń a yã dↄ̃ro. 19 À sa ò kũ zùnↄ kũ zùnɛ mɛ̀kpananↄ kũ sãnↄ dasidasi, à n nɛ́nↄ sìsi ń pínki kũ sa'ori Abiatao kũ zĩ̀kari don'arɛde Yoabuo, ama adi n zↄ̀bleri Sulemanu sísiro. 20 Ma dikiri kí, mↄkↄ̃mmɛ Isarailanↄ sã dↄnyĩ ń pínki ò ma tó dí mɛ́ ani kɛ kína ũ n gɛ̃nɛ ũ. 21 Ma dikiri kí, tó n ka n dizinↄla, makũ kũ ma nɛ́ Sulemanuo, onigↄ̃ ó gwa taaridenↄ ũmɛ.
22 Kũ à kpɛ́ àtɛn yã o kũ kínao, akũ annabi Natã sù. 23 Ò ò kínanɛ kũ annabi Natã kú la. Akũ Natã gɛ̃̀ à kùtɛ kínanɛ à wùtɛ a nɛ̀sɛlɛ kutɛna 24 à pì: Ma dikiri kí, mↄkↄ̃n mɛ́ n pì Adonia kɛ kína ũ à vutɛ kín n gɛ̃nɛ ũ yá? 25 Zaakũ à gɛ̀ɛ à sa ò gbãra kũ zùnↄ kũ zùnɛ mɛ̀kpananↄ kũ sãnↄ dasidasi. À n nɛ́nↄ sìsi ń pínki kũ n zĩ̀kari don'arɛdeo kũ sa'ori Abiatao. Òtɛn pↄ́ ble kãao, òtɛn í mi tera, òtɛn pi: Luda kína Adonia dↄ̃ kũ aafiaao! 26 Ama adi makũ n zↄ̀bleri sísiro ke sa'ori Zadↄki ke Yoyada nɛ́ Bɛnaya ke n zↄ̀bleri Sulemanu. 27 Ma dikiri kí, ase mↄkↄ̃n mɛ́ n kɛ̀ lɛ, akũ n gi gbɛ̃ kũ ani vutɛ kín n gɛ̃nɛ ũ oi ókↄ̃nↄ n zↄ̀blerinↄnɛ yá?
Sulemanu kana kína ũ
28 Akũ kína Dauda pì: À Basɛba sísimɛnɛ. Kũ Basɛba sù à gɛ̃̀, à sù à zɛ̀ kína arɛ. 29 Akũ kína la dànɛ à pì: Kũ Dikiri kunnaao! Àkũ mɛ́ à ma bo wari sĩnda pínki gũn. 30 Ladana kũ ma kɛ̀nnɛ kũ Dikiri Isarailanↄ Luda tↄ́o, ma pì n nɛ́ Sulemanu mɛ́ ani kí ble ma gbɛ̀n à vutɛ kín ma gɛ̃nɛ ũ, mani papa gbãra sãnsãmmɛ. 31 Akũ Basɛba kùtɛ à mìi pɛ̀tɛ zĩtɛ kínanɛ à pì: Ma dikiri kína Dauda, Luda n dↄ̃ kũ aafiaao gↄrↄ sĩnda pínki!
32 Akũ kína Dauda pì: À sa'ori Zadↄki sísimɛnɛ kũ annabi Natão kũ Yoyada nɛ́ Bɛnayao. Kũ ò sù kína kĩnaa, 33 à pìńnɛ: À ma ìbanↄ kakara á ma nɛ́ Sulemanu sɛ́ à a di ma baragbãsↄ̃a, á gɛ́ kãao Giↄ̃. 34 Gwen sa'ori Zadↄki kũ annabi Natão ni nísi kúa ò a ká Isarailanↄ kína ũ, á kuru pɛ́ à wiki lɛ́ à pi: Luda kína Sulemanu dↄ̃ kũ aafiaao! 35 Abire gbɛra á su kãao, a vutɛ gbàn àgↄ̃ kí ble ma gɛ̃nɛ ũ. Àkũmɛ ma dìtɛ Isarailanↄ kũ Yudanↄ don'arɛde ũ. 36 Akũ Yoyada nɛ́ Bɛnaya pì kínanɛ: À kɛ lɛ! Dikiri n Luda n lɛ́gbɛ sí ma dikiri kí! 37 Lákũ Dikiri kú kũnwo nà ma dikiri kí, àgↄ̃ kú kũ Sulemanuo lɛ, à a kíkɛ sɛ́ lei de n pↄ́la se.
38 Akũ sa'ori Zadↄki kũ annabi Natão kũ Yoyada nɛ́ Bɛnayao kũ dogarinↄ gɛ̀ɛ ò Sulemanu dì kína Dauda baragbãsↄ̃a, ò gɛ̀ɛ zɛnɛ Giↄ̃. 39 Akũ sa'ori Zadↄki nísi tùruu sɛ̀ Dikiri kpɛ́n, à nísi pìi kù Sulemanua. Akũ ò kuru pɛ̀, gbɛ̃ sĩnda pínki wiki lɛ̀ ò pì: Luda kína Sulemanu dↄ̃ kũ aafiaao! 40 Akũ gbɛ̃ sĩnda pínki bò ò tɛ̀i, òtɛn su òtɛn úra pɛ́, òtɛn pↄnna kɛ manamana ari zĩtɛ yĩ̀gã kĩni kũ òtɛn kɛ pì yãi.
41 Kũ Adonia kũ gbɛ̃ kũ à ń sisinↄ pↄ́ blè ò làka, òtɛn su futɛ, akũ ò kĩnii pìi mà. Kũ Yoabu kuru ũ pìi mà, akũ à pì: Bↄ́ zuka mɛ́ à dↄ wɛ̃tɛ gũn lɛɛ? 42 Adi yã pì o à làkaro, akũ sa'ori Abiata nɛ́ Yonatã kà gↄ̃̀nↄ. Akũ Adonia pì: Ǹ gɛ̃. Bɛ̀ɛrɛdemɛ n ũ, matɛn sí baaru nnan n suo. 43 Akũ Yonatã pì Adonianɛ: Lɛnlo! Ó dikiri kína Dauda Sulemanu kà kín. 44 À sa'ori Zadↄki kũ annabi Natão kũ Yoyada nɛ́ Bɛnayao kũ a dogarinↄ gbàrɛ ò gɛ́ kãao, akũ ò gɛ̀ɛ ò a dì kína baragbãsↄ̃a. 45 Akũ sa'ori Zadↄki kũ annabi Natão nísi kùa ò a kà kína ũ zaa Giↄ̃. Kũ ò bò gwe, ò sù kũ pↄnnakɛnaao, akũ wɛ̃tɛ lòko. Kĩni kũ a màn gwe. 46 Bee deramɛ Sulemanu vùtɛ kín kↄ̀. 47 Akũ ó dikiri kína Dauda ìbanↄ sù ò fↄ kpàa se, ò pì Luda tó Sulemanu tↄ́ bo de a pↄ́la! Luda a kíkɛ gba gbãna de a pↄ́la! Akũ Dauda mìi nàtɛ à donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ a gádoa 48 à pì: Ò Dikiri Isarailanↄ Luda sáabu kpá, kũ à tò ma wɛ́ sì ma gɛ̃nɛlɛ kana kína ũ gbãra.
49 Kũ gbɛ̃ kũ Adonia ń sisinↄn mà lɛ, akũ ń laakarii fùtɛ, baadi a zɛ́ kũ̀. 50 Kũ Adonia tɛn vĩna kɛ Sulemanunɛ yãi, akũ à fùtɛ à gɛ̀ɛ à nà Dikiri gbagbakii à a bɛ̃nɛ kũ̀. 51 Akũ ò pì Sulemanunɛ: Adonia tɛn vĩna kɛnnɛmɛ, à gɛ̀ɛ à nà Dikiri gbagbakii à a bɛ̃nɛ kũna, àtɛn pi ǹ la da akãa n zↄ̀bleriinɛ gbãra, kũ ĩni a dɛro. 52 Akũ Sulemanu pì: Tó à a zĩda kũna dↄ̃ gbɛ̃ mana ũ, bee a mìkã wɛ́n do ni lɛ́tɛ zĩtɛro. Tó ò sù ò yã vãni ke lèa sↄ̃, à gàmɛ. 53 Akũ kína Sulemanu gbɛ̃nↄ zĩ̀, ò Adonia gò Dikiri gbagbakia. Kũ Adonia pìi sù à kùtɛnɛ, akũ Sulemanu pìnɛ: Ǹ tá n bɛa.