22
Mikaya annabikɛyã vãni ona Ahabunɛ
À kà wɛ̃̀ aakↄ̃ kũ Sirianↄ kũ Isarailanↄ dí zĩ̀ ká kũ kↄ̃oro. A wɛ̃̀ aakↄ̃de pìi gũnn Yudanↄ kína Yosafata gɛ̀ɛ à Isarailanↄ kína lè. Isarailanↄ kína pì a gbɛ̃nↄnɛ: Á dↄ̃ kũ Ramↄ Giliada bi ó pↄ́mɛ yãroo? Ama ódi a sina Siria kínaa yã kɛkɛro. Akũ à Yosafata là à pì: Ĩni gɛ́ kũmao zĩ̀ ká kũ Ramↄ Giliadadenↄroo? Akũ Yosafata wèa à pì: Pↄ́ dokↄ̃nↄmɛ ó ũ, ma gbɛ̃nↄ bi n gbɛ̃nↄmɛ. Ma sↄ̃nↄ bi n sↄ̃nↄmɛ. Akũ à ɛ̀ra à pìnɛ: Ǹ Dikiri gbɛka ǹ ma gĩa. Akũ Isarailanↄ kína annabinↄ kàkara lán gbɛ̃nↄn wàa pla bà, akũ à ń lá à pì: Mà gɛ́ zĩ̀ ká kũ Ramↄ Giliadadenↄon yá, ke màsun gɛ́ro? Akũ ò wèa ò pì: Ǹ gɛ́! Dikiri ni ń nannɛ n ↄĩ. Akũ Yosafata pì: Dikiri annabi ke kú la ò a laroo? Akũ Isarailanↄ kína wèa à pì: Gↄ̃gbɛ̃ ke kun dↄ, a tↄ́n Mikaya, Imlã nɛ́mɛ. Ani fↄ̃ à yã gbɛkawɛrɛ Dikiria, ama má yeiro, zaakũ àdi yã mana omɛnɛ zikiro, séde a vãni. Akũ Yosafata pì: Ǹsun o lɛro kína! Akũ Isarailanↄ kína a ìbanↄ doke sìsi à pìnɛ: Ǹ gɛ́ ǹ Imlã nɛ́ Mikaya sísi à su likalika.
10 Isarailanↄ kína kũ Yudanↄ kína Yosafatao baadi a kíble'uta dana, ò vutɛna ń kíblegbaaa pↄ́wɛgbɛ̃ki kũ à kú Samaria bĩnilɛa, akũ annabii pìnↄn tɛn annabikɛyã o ń arɛ ń pínki. 11 Kenana nɛ́ Zedekia mↄ̀si pì lán bɛ̃nɛ bà à pì: Dikiri pì bɛ̃nɛ dínↄn ĩni Sirianↄ zↄ̃zↄ̃o ǹ ń dɛdɛ ń pínki. 12 Akũ annabii pìnↄn tɛn yã dokↄ̃nↄ o ń pínki òtɛn pi: Ǹ gɛ́ lɛ́tɛ Ramↄ Giliadaa, ĩni fuaro. Dikiri ni ń nánnɛ n ↄĩ.
13 Gbɛ̃ kũ à gɛ̀ɛ Mikaya sísi pìnɛ: N annabi dakenↄ lɛ́ kɛ̀ dokↄ̃nↄn yee! Yã nnan òtɛn o kínanɛ. Ǹ yã dokↄ̃nↄ pì o se ǹ yã nna onɛ. 14 Akũ Mikaya pì: Ma sì kũ Dikiri kunnaao, yã kũ Dikiri òmɛnɛn mani o kínanɛ.
15 Kũ à kà, akũ kína a là à pì: Mikaya, ò gɛ́ zĩ̀ ká kũ Ramↄ Giliadadenↄon yá, ke òsun gɛ́ro? Akũ à wèa à pì: Ǹ gɛ́ lɛ́tɛḿma! Ĩni fuaro. Dikiri ni ń nánnɛ n ↄĩ. 16 Akũ kína pìnɛ: Gɛ̃̀n ũgban mani n da ǹ sí kũ Dikirio kũ yãpuran ĩni omɛnɛɛ? 17 Akũ Mikaya pì: Ma Isarailanↄ è fãkↄ̃ana sĩ̀sĩnↄ kpadoa lán sã kũ ò dã̀ri vĩronↄ bà. Akũ Dikiri pìmɛnɛ, gbɛ̃ pìnↄn don'arɛde vĩro. Ń baadi tá a bɛa aafia. 18 Akũ Isarailanↄ kína pì Yosafatanɛ: Ńdi ma gweroo? Mádi onnɛ kũ àdi yã nna omɛnɛ zikiro, séde a vãni? 19 Akũ Mikaya ɛ̀ra à pì: Ǹ Dikiri yã ma! Ma Dikiri è vutɛna a kpatan, ludambɛ zĩ̀karinↄ zɛzɛ a sarɛ ń pínki ↄplai kũ ↄzɛo. 20 Akũ Dikiri pì: Dí mɛ́ ani ↄ̃ndↄ̃ kɛmɛnɛ Ahabunɛ à gɛ́ lɛ́tɛ Ramↄ Giliadaa de à ga gwee? Akũ gbɛ̃ke pì la, gbɛ̃ke pì la dↄ. 21 Akũ nini ke bò à sù à zɛ̀ Dikiri arɛ à pì: Makũ mɛ́ mani gɛ́ ↄ̃ndↄ̃ kɛnɛ. Akũ Dikiri a là à pì: Ĩni kɛ deramɛɛ? 22 Akũ à wèa à pì: Mani gɛ́ mà kɛ nini ɛ́kɛde ũ mà yã sóso mà ká a annabinↄnɛ ń lɛ́n. Akũ Dikiri pì: Ĩni ↄ̃ndↄ̃ kɛnɛ, ĩni fuaro. Ǹ gɛ́ kɛ lɛ. 23 Lɛn Dikiri tò nini ɛ́kɛde pì yã sòso à kà n annabi dínↄnɛ ń lɛ́n lɛ ń pínki. Sunyĩn Dikiri kpànyĩ. 24 Akũ Kenana nɛ́ Zedekia gɛ̀ɛ à Mikaya sãn kɛ̀ à pì: Bↄrɛn Dikiri Nini bòma à gɛ̀ɛ à yã ònnɛɛ? 25 Akũ Mikaya wèa à pì: Ĩni dↄ̃ zĩ kũ n bàa lɛ̀ n gɛ utɛ kpɛ́nɛn. 26 Akũ Isarailanↄ kína pì: À Mikaya kũ à tá kãao wɛ̃tɛ kína Amↄ kũ ma nɛ́ Yoasio kĩnaa, 27 á ońnɛ ma pì ò a da kpɛ́siran, ògↄ̃ burodi kpáa kũ ío fítifiti ari mà gɛ́ suo aafia. 28 Akũ Mikaya pì: Tó n gɛ n su aafia, séde adi kɛ Dikiri mɛ́ à yã ò ma gãiro. Akũ Mikaya ɛ̀ra à pì: Asa á baadi pínki ma yã pìi màa?
Ahabu gana zaa Ramↄ Giliada
29 Isarailanↄ kína kũ Yudanↄ kína Yosafatao gɛ̀ɛ Ramↄ Giliada. 30 Akũ Isarailanↄ kína pì Yosafatanɛ: Mani ma zĩda litɛ mà si zĩ̀n. Mↄkↄ̃n sↄ̃, ǹgↄ̃ kú la kũ n kíble'utao dana. Akũ Isarailanↄ kína a zĩda lìtɛ à sì zĩ̀n. 31 Siria kína gĩnakɛ sↄ̃ à ò a sↄ̃go don'arɛde gbɛ̃nↄn baraakuri awɛɛplanↄnɛ à pì: Àsun arɛ dↄ gbɛ̃kea zĩ̀nlo, bee dímɛ, séde Isarailanↄ kína ado. 32 Kũ sↄ̃go don'arɛde pìnↄ Yosafata è, òtɛn da Isarailanↄ kínamɛ. Kũ ò sↄ̃ dàa, akũ Yosafata wiki lɛ̀. 33 Kũ ò è Isarailanↄ kínanlo, akũ ò a tò gwe.
34 Kũ gbɛ̃ke kàa gbàrɛ, akũ à gɛ̀ɛ à Isarailanↄ kína pà, à gɛ̃̀ a mↄ̀'uta pɛkɛrɛki dagura. Akũ à pì a sↄ̃godenɛ: Ǹ sↄ̃ lɛ́ litɛ ò bo zĩ̀n, ò ma kĩnnamɛ gwe. 35 Zĩ̀i pì gbãna kpà zĩ birea, akũ ò kína pì kũkũna a sↄ̃go gũn, ò arɛ dↄ̀ Sirianↄa. Gu kũ ò a kĩ̀nnan pì tɛn aru bo àtɛn kↄ́tɛ sↄ̃go gũn. Zĩ pìia ↄkↄsin à gà. 36 Kũ ifãntɛ̃ tɛn gɛ̃ kpɛ́n, zĩ̀karinↄ wiki kàkara ò pì, baadi tá a bùsun ari a bɛ wɛ̃tɛn. 37 Lɛn kína pìi gà lɛ, akũ ò a gɛ̀ɛ sɛ̀ ò sùo Samaria ò a vĩ̀. 38 Ò a sↄ̃go pìpi Samaria íkakia, gu kũ karuanↄ dì zú on, akũ gbɛ̃danↄ sù ò a aru sã̀sã lákũ Dikiri ò nà.
39 Ahabu yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛna takadan, yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kũ kpɛ́ kũ à bò kũ wisa sakaao kũ wɛ̃tɛ kũ à kɛ̀kɛ à kàtɛnↄ. 40 Kũ Ahabu gà, akũ a nɛ́ Azia vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
Yudanↄ kína Yosafata
41 Isarailanↄ kína Ahabu kíblena wɛ̃̀ siikↄ̃de gũnn Asa nɛ́ Yosafata kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. 42 A wɛ̃̀ baraakuri awɛɛsↄↄrode gũnn à kɛ̀ kína ũ, akũ à kí blè Yurusalɛmu wɛ̃̀ baraasↄↄro. A da tↄ́n Azuba, Sili nɛ́mɛ. 43 À zɛ̀ kũ a de Asa yãkɛnanↄ zɛ́ sĩnda pínki gũn, adi pãnɛro, à yã kũ Dikiri yeii kɛ̀. Bee kũ abireo adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo. Ò kpɛ́ òtɛn sa oa òtɛn turaretiti kpáta gwe.
44 Yosafata kũ Isarailanↄ kínao kú kũ kↄ̃o aafia. 45 A yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛna takadan, a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ kũ zĩ̀ kũ à kànↄ pínki. 46 Tãnagbagbaki karua kpara kũ ò gↄ̃̀ a bùsun zaa a de Asa gↄrↄanↄ, à pɛ̀ḿma gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄo ń pínki. 47 Ɛdↄmu bùsu kína vĩ gↄrↄ birearo, séde gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ Yudanↄ kína dìtɛ.
48 À gó'itɛ lagatabↄnↄ kɛ̀ de ò gɛ́ wura sɛ́ Ofi, ama odi le ò bo kũ táo ísiralaro, zaakũ gó pìnↄ wìwi zaa Ɛziↄ̃ Gɛba. 49 Gↄrↄ birean Ahabu nɛ́ Azia pì Yosafatanɛ à tó a gbɛ̃nↄ da ísira musu kũ a gbɛ̃nↄ lɛɛlɛ, ama Yosafata dí wero. 50 Kũ Yosafata gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ a dizi Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Yoramu vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
Isarailanↄ kína Azia
51 Yudanↄ kína Yosafata kíblena wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplade gũnn Ahabu nɛ́ Azia kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ pla. 52 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ a de kũ a dao yão kũ dↄ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu kũ à Isarailanↄ dà durunnakɛnan yão. 53 À dò Baalii, à a gbàgba, akũ à Dikiri Isarailanↄ Luda pↄ fɛ̃̀nɛ lákũ a de kɛ̀ nà.