PITA TAKADA KAAKU
1
Tãmaa kũ àdi ń nɛro
Makũ Pita, Yesu Kirisi zĩ̀ri mɛ́ à takada dí kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kũ ò de nibↄnↄ ũ andunia dí gũn, kũ ò fãkↄ̃ana bùsu díkĩnanↄ gũnnↄnɛ: Pↄntu, Galatia, Kapadosia, Asia kũ Bitiniao. De Luda gĩnakɛ à á dↄ̃, akũ à á sɛ́, a gↄ̃ a pↄ́ ũ kũ a Nini gbãnao, de à mì natɛ Yesu Kirisinɛ, a aru gbã̀ boárɛ. Luda gbɛ̃kɛ kũ aafiaao karaárɛ.
Ò Luda ó Dikiri Yesu Kirisi De sáabu kpá! A sùru zↄ̃kↄ̃ↄ gũn à ó í dufu kũ Yesu Kirisi vuna gan gbãnao, akũ ó tãmaa kũ àdi ń nɛro vĩ, zaakũ túbi kũ à ditɛnaárɛ ludambɛ pìi dì lákaro, àdi gbãsĩ kpáro, a mana dì lákaro. Luda soru kɛ̀ à làka de à á sura ba a náani kũ átɛn kɛ yãi, akũ àtɛni á dãkpã kũ a gbãnao ari à gɛ́ bo kũ surabanaa pìio gupuraa gↄrↄ kpɛde zĩ. Átɛn pↄnna kɛ kũ yã pìio, bee kũ áni wari kɛ gĩa fíti yↄ̃ogwana buri sĩnda pínki yãi. Lákũ òdi wura mana dↄ̃ tɛ́ gũn nà, lɛn òtɛni á ludanaanikɛna yↄ̃ à gwa lɛ, zaakũ á ludanaanikɛnaa pìi bɛ̀ɛrɛ vĩ de wura kũ a gakuri dì lákala manamana. Tó a bo mana, Luda ni á sáabu kpá Yesu Kirisi sugↄrↄ zĩ, ani á kpe ta kũ gakurio. Bee kũ ádi a ero, á yei. Bee kũ ádi wɛ́ kɛ pla kãao zikiro, átɛni a náani kɛ, akũ átɛn pↄnna zↄ̃kↄ̃ kũ à gɛ̃̀ onala kɛ, kũ átɛni á ludanaanikɛna gbɛ̀ le á surabana ũ yãi.
10 Annabinↄ gĩnakɛ ò gbɛ̃kɛ kũ Luda ni kɛ kãáo yã ò, ò surabanaa pì yã gwà, ò a tàasii kà. 11 Kirisi Nini kũ à kú ń gũn gĩnakɛ à wari kũ Kirisi pì ni kɛ òńnɛ kũ gakuri kũ ani le a gbɛrao, akũ ò wɛ̀tɛ ò yã pì zɛ́ dↄ̃ kũ a gↄrↄo. 12 Akũ Luda tò ò dↄ̃̀ kũ yã kũ òtɛn o pì de ń gↄrↄ pↄ́ ũro, á pↄ́mɛ. Tera sà baarunnakparinↄ yã pìi òárɛ kũ Luda Nini kũ Luda pìi zĩ̀ bona ludambɛ gbãnao. Bee malaikanↄ se òtɛn ↄsi ká yã pì dↄ̃naai.
Kunna adona
13 Abire yãi àgↄ̃ kú á laakariia, àgↄ̃ á zĩda kũna dↄ̃, á wɛ́ gↄ̃ dↄ gbɛ̃kɛ kũ Luda ni kɛárɛ Yesu Kirisi sugↄrↄ zĩi sikaa sari. 14 Lákũ á de Luda nɛ́ kũ òtɛni a yã manↄ ũ nà, àsun tó dà vãni kũ á vĩ yã á wɛ́siragↄrↄ doárɛ arɛro. 15 Luda kú adonamɛ. Lákũ à á sisi à á sɛ́ nà, àgↄ̃ kú adona á yãkɛna sĩnda pínki gũn lɛ se. 16 Zaakũ ò kɛ̃̀ Luda yãn ò pì:
Àgↄ̃ kú adona,
zaakũ má kú adonamɛ.
17 Zaakũ Luda dì yãkpatɛ kɛ kũ baadio a yãkɛnaaa ń wɛ́ gwanaa sari, tó átɛni a sísi De, à vĩna kɛnɛ á nibↄkɛnaa gũn la. 18 Á dↄ̃ lákũ Luda á bó kunna kori kũ à de á futɛokarayã ũ gũn nà. Luda dí á bo kũ pↄ́ kũ a gakuri dì lákaoro, lán wura ke andurufu bà, 19 à á bó kũ Kirisi aru gakurideomɛ, kũ à de lán sãnɛ bↄ̀rↄ kũ à mamberu vĩro à gbãsĩ vĩro bà. 20 Luda gĩnakɛ à a dìtɛ zaade adi andunia kátɛro, akũ à bòárɛ kãao gupuraa gↄrↄ kpɛde díkĩnanↄ zĩ. 21 A yã musun átɛn Luda náani kɛ. Luda a bò gan à gakuri kpàa, de à le à a náani kɛ, á wɛ́ gↄ̃ dↄi.
22 Lákũ mìnatɛna yãpuranɛɛ gbã̀ bòárɛ nà, akũ a gↄ̃ kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ manafiki sari, àgↄ̃ yekↄ̃i kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo. 23 Luda á í dufu kũ a yã wɛ̃̀ndide kũ àdigↄ̃ kun gbãnao. Yã pì de pↄ́buri kũ àdi ga ũro, pↄ́buri kũ àdi garomɛ.
24 Gbɛ̃ sĩnda pínki de lán sɛ̃̀ɛ bàmɛ,
ń gakuri de lán sɛ̃̀vu bàmɛ pínki.
Sɛ̃̀ɛ dì kori kɛ, a vú dì kↄ́tɛ,
25 ama Dikiri yã dìgↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínki.
Yã pì mɛ́ à de baaru nna kũ ò kpàárɛ ũ.