SAMUƐLI TAKADA KAAKU
Samuɛli 1:1-7:17
Solu 8:1-15:35
Solu kũ Daudao 16:1-31:13
1
Ɛlɛkana kũ a gbɛ̃nↄ
Gↄ̃gbɛ̃ ke kú Rama, Ɛflaimu bùsu gusĩsĩden. Zufu burimɛ, a tↄ́n Ɛlɛkana, Yeroamu nɛ́mɛ. Ɛflaimu buri kũ òdi pi Zufu pì mɛ́ à Tohu ì, akũ Tohu Ɛliu ì, akũ Ɛliu Yeroamu pìi ì. Ɛlɛkana nↄnↄ vĩ mɛ̀n pla, a káaku tↄ́n Ana, a plade tↄ́n Penina. Penina mɛ́ à nɛ́nↄ vĩ, Ana sↄ̃ à nɛ́ vĩro. Wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo gↄ̃gbɛ̃ pìi dì bo a wɛ̃tɛ gũn à gɛ́ donyĩ kɛ Dikiri Zĩ̀karidenɛ zaa Silo à sa oa. Ɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n planↄ Ɔfini kũ Finɛasio kú gwe Dikiri gbàgbarinↄ ũ. Gↄrↄ kũ Ɛlɛkana sa ò, àdi a nↄ̀bↄ kpá a nanↄ Peninaa kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ ń pínki, akũ àdi a lɛu pla kpá Anaa kũ à yei yãi, bee kũ Dikiri à kɛ̀ para ũ. A gↄ̃ba pì sↄ̃, àdigↄ̃ a fobo a parakɛna yãi, de à a nɛ̀sɛ futɛnɛ. Lɛn àdigↄ̃ kɛnɛ lɛ wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo. Tó Ana gɛ̀ɛ Dikiri kpɛ́ gũn, a gↄ̃ba pìi dì a fobo, akũ àdi ↄ́ↄ dↄ ari à fua à pↄ́ ble. Akũ a zã dì a lá: Ana, bↄ́ mɛ́ à n le, ntɛn ↄ́ↄ dↄ, ńdi pↄ́ bleroo? À kɛ̀ dera n nɛ̀sɛɛ yàkaa? Má dennɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n kurilaroo?
Zĩkea kũ ò kú Silo, ò pↄ́ blè ò làka, sa'ori Ɛli vutɛna gbàaa Dikiri kpɛ́ kpɛ́lɛlɛa, akũ Ana fùtɛ 10 kũ nɛ̀sɛyakana zↄ̃kↄ̃ↄo, à wɛ́ kɛ̀ Dikiria kũ ↄ́ↄdↄo manamana. 11 Akũ à lɛ́ kɛ̀ Dikiria à pì: Dikiri Zĩ̀karide, ǹ tó makũ n zↄ̀bleri yã dↄngu! Ǹ ma wɛ̃nda gwa! Tó ma yã dí sãnguro, akũsↄ̃ n ma gba nɛ́gↄ̃gbɛ̃, mani a kpámma n pↄ́ ũ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n, gɛ̃ ni na a mìia zikiro. 12 Kũ a wɛ́kɛna Dikiriaa pì tɛn lákaro, akũ Ɛli tɛni a lɛ́ gwa tíii. 13 Ana tɛn adua pì kɛ a swɛ̃̀ɛ gũn, a lɛ́ mɛ́ àtɛn kɛ zúkizuki, adi yã o à bò a lɛ́n gbɛ̃ke màro. Ɛli tɛn da wɛ̃ tɛni a dɛmɛ, 14 akũ à pìnɛ: Wɛ̃ nigↄ̃ n dɛ ari bↄrɛmɛɛ? Ǹ mì kɛ̃ wɛ̃a. 15 Akũ Ana wèa à pì: Adi kɛ lɛnlo Baa! Nↄgbɛ̃ pↄsiraden ma ũ, mádi wɛ̃ ke í gbãna ke miro. Matɛni ma yã'ũmmananↄ o Dikirinɛmɛ. 16 Ǹsun makũ n zↄ̀bleri ditɛ nↄgbɛ̃ pã ũro. Ma nɛ̀sɛ yakana kũ ma kunna bídi gũnwo mɛ́ à tò matɛn wɛ́ kɛ la ari tera. 17 Akũ Ɛli pìnɛ: Ǹ tá aafia. Isarailanↄ Luda n gba pↄ́ kũ n wɛ́ kɛ̀aa. 18 Akũ Ana pì: Ǹ tó makũ n zↄ̀bleri yã kángu. Akũ à tà à pↄ́ blè a ãnn wère.
Samuɛli inaa
19 Kũ gu dↄ̀, ò fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ ò gɛ̀ɛ ò donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ. Akũ ò ɛ̀ra ò tà ń wɛ̃tɛa Rama. Kũ Ɛlɛkana wùtɛ kũ a nanↄ Anao, a yã dↄ̀ Dikirigu. 20 Gↄrↄ birean à nↄ̀ↄ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, akũ à tↄ́ kpànɛ Samuɛli, zaakũ à pì: Ma a wɛ́ kɛ̀ Dikiriamɛ.
21 Akũ Ɛlɛkana fùtɛ kũ a bedenↄ ń pínki, ò ɛ̀ra ò gɛ̀ɛ sa kũ òdi o wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo o Dikiria, ò lɛ́ kũ ò gbɛ̃̀nɛ fĩna bo. 22 Ama Ana dí gɛ́ro. À pì a zãnɛ: Tó nɛ́ pìi kɛ̃̀, akũ mani gɛ́ a mↄ Dikirinɛ, anigↄ̃ kú gwe gↄrↄ sĩnda pínki. 23 Akũ a zã pìnɛ: Lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà ǹ kɛ. Ǹ mɛna ari à kɛ̃. Dikiri tó yã pì kɛ. Akũ nↄgbɛ̃ pì a nɛ́ gwà ari à gɛ̀ɛ à kɛ̃̀o.
24 Kũ à kɛ̃̀, akũ à a sɛ̀ à gɛ̀ɛ kãao Dikiri kpɛ́n Silo kũ zùsa wɛ̃̀ aakↄ̃o kũ wísitio konko do kũ sèwɛ̃o tùru do. Nɛ́ pìi kɛ̀ kɛfɛnna ũ. 25 Kũ ò zùsaa pìi kùtu kpà, akũ ò gɛ̀ɛ kũ nɛ́ pìio Ɛli kĩnaa. 26 Akũ Ana pìnɛ: Baa, ǹ gaafara kɛmɛnɛ! Kũ n kunnaao makũmɛ nↄgbɛ̃ kũ à zɛ la matɛn wɛ́ kɛ Dikiria n wára ũ. 27 Nɛ́ díkĩnan ma wɛ́ kɛ̀ Dikiria, akũ à ma gba pↄ́ kũ ma gbɛ̀kaaa pìi. 28 Abire yãin ma su a kpá Dikiria, de àgↄ̃ kun a pↄ́ ũ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n. Akũ ò donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ gwe.