TƐSALONIKADENƆ TAKADA KAAKU
1
Tɛsalonikadenↄ zɛ́mↄnnɛnaa
Makũ Pↄlu kũ Silasio kũ Timↄtio, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada díkĩna kɛ̃̀ Tɛsalonika sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú De Luda kũ Dikiri Yesu Kirisio gũnnↄnɛ. Luda gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa. Ó aduakɛnaa gũn á yã dìgↄ̃ dↄógu gↄrↄ sĩnda pínki, odìgↄ̃ Luda sáabu kpá á pínki yã musu. Lákũ átɛn zĩ kɛ á ludanaanikɛnaaa nà, átɛn kokari kɛ yenyĩ gũn, akũsↄ̃ átɛn mɛna kɛ wɛ́dↄna ó Dikiri Yesu Kirisii yãi, yã pìnↄ dìgↄ̃ dↄógu Luda ó De arɛ. Ó gbɛ̃ Luda yenyĩdenↄ, ó dↄ̃ kũ Luda á sɛ́, zaakũ kũ o baaru nna kpàárɛ, ódi su kũ yã'onaao adoro, o su kũ Luda Nini gbãnaomɛ, yã pì ó kũna gbãna manamana. Á dↄ̃ lákũ ó kú á tɛ́ nà á aafia yãi, akũ a gↄ̃ ókↄ̃nↄ kũ Dikirio dàdarinↄ ũ. Wari zↄ̃kↄ̃ↄ gũn a yã pìi sì kũ pↄnna kũ Luda Nini dàáguo, akũ a zɛ́ mↄ̀ Yesude kũ ò kú Masedonia bùsu gũnnↄnɛ kũ Girisi bùsuuo pínki. Dikiri yã bò á kĩnaa, adi zɛ Masedonia kũ Girisio adoro, á Yesu náanikɛna yã dàgula pínki, à baarukpana vĩ doro. Òtɛn o lákũ o zɛ́ lè á kĩnaa nà, lákũ a kpɛ lì tãnanↄnɛ, a arɛ dↄ̀ Ludaa nà, akũ átɛn do Luda Wɛ̃̀ndide Yãpuradei, 10 átɛni a Nɛ́ Yesu kũ à a fùtɛ bona gan dã ari à bo ludambɛ, à su ó sí pↄfɛ̃ kũ Luda ni kipaḿmaa.