TIMƆTI TAKADA KAAKU
1
Yãdannɛrinↄ gbana laakarii
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀rii lákũ Luda ó Surabari kũ Kirisi Yesu kũ ó wɛ́ dↄiio dìtɛmɛnɛ nà, ma takada dí kɛ̃̀nnɛ Timↄti, ma nɛ́'ina Yesu zɛ́ gũn. De Luda kũ ó Dikiri Kirisi Yesuo gbɛ̃kɛ kɛnnɛ kũ sùruuo à n gba aafiaa.
Lákũ ma nakaramma nà gↄrↄ kũ matɛn gɛ́ Masedonia bùsun, ǹ gↄ̃ Ɛfesu ǹ o gbɛ̃kenↄnɛ òsun yã kũ àdi kↄ̃ sɛ́ kũ Luda yãoro dańnɛ doro. Òsun laakari dↄ gara kũ dizinↄ tↄ́ kↄ̃nↄwɛna kũ à lɛ́ vĩrooa doro. Abire dì su kũ lɛ́kpakↄ̃anaaoomɛ. Àdi tó Luda zĩ kũ àdi bo a náanikɛnaa gũn gɛ́ arɛro. Ma yã pìi dìtɛ de ògↄ̃ yenyĩ vĩ yãimɛ, yenyĩ kũ àdi bo nɛ̀sɛpura kũ laasunlɛna dokↄ̃nↄo kũ ludanaanikɛna manafikisarioo gũn. Gbɛ̃kenↄ pã̀ yã pìnↄnɛ ò gɛ̃̀ yã pãpã onan. Ò ye ògↄ̃ de Musa doka yãdannɛrinↄ ũ, ama ò yã kũ òtɛn o gbázɛ dↄ̃ro ke yã kũ ò zɛ̀anↄ.
Ó dↄ̃ kũ doka pì mana, tó gbɛ̃ tɛn zĩ kɛa a zɛ́a. Ó dↄ̃ dↄ kũ Luda dí doka ditɛ gbɛ̃ mananↄ yãiro, séde dokadarisarinↄnɛ kũ sãgbãnadenↄ kũ ludawɛkɛrisarinↄ kũ durunnakɛrinↄ kũ ludadↄ̃risarinↄ kũ donyĩrisarinↄ kũ de kũ dao dɛ̀rinↄ kũ gbɛ̃dɛrinↄ 10 kũ zinakɛrinↄ kũ pãpãbɛ̃nɛkɛrinↄ kũ lágilaginↄ kũ ɛ́kɛdenↄ kũ yãdimmarinↄ kũ gbɛ̃ kũ òdi bo yãdannɛna zɛ́de kpɛnↄo ń pínki. 11 Yãzɛde pì kↄ̃ sì kũ baaru nna gakuride kũ Luda arubarikade a kpanaa nàmɛnɛ ma ↄĩo.
Lákũ Luda gbɛ̃kɛ kɛ̀ Pↄlunɛ nà
12 Ma Kirisi Yesu ó Dikiri kũ à ma gba gbãna sáabu kɛ̀, zaakũ à ma náani kɛ̀ à ma sɛ mà zĩ kɛarɛ. 13 Ma a tↄ́ bɛ̃̀nɛɛ sì yã, ma wɛ́ tã̀ a gbɛ̃nↄa, ma gbãna mↄ̀ńnɛ. Bee kũ abireo à sùruu kɛ̀ kũmao, zaakũ ma kɛ̀ wɛ́sirakɛnaa gũmmɛ kũ a náanikɛnasario. 14 Akũ ó Dikiri gbɛ̃kɛ zↄ̃kↄ̃ↄ kɛ̀mɛnɛ, à tò ma a náani kɛ̀, akũ má yenyĩ kũ à de ó pↄ́ ũ kunna Kirisi Yesu gũn vĩ. 15 Yã díkĩna bi yãpuramɛ, à kũ̀ ò sí ↄplapla. Kirisi Yesu sù andunia gũn durunnakɛrinↄ surabana yãi. Makũ, ma durunna mɛ́ à de dakenↄ pↄ́la, 16 akũ Luda ma wɛ̃nda gwà, de mɛna zↄ̃kↄ̃ kũ Kirisi Yesu kɛ̀ kũ makũ durunnakɛri kàsaraao bo gupuraa, de àgↄ̃ de sèeda ũ gbɛ̃ kũ oni a náani kɛ ò wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro lenↄnɛ. 17 Luda mɛ̀n do légelege, gↄrↄ sĩnda pínki Kína kũ àdi garo akũsↄ̃ òdi a e kũ wɛ́oro gↄ̃ bɛ̀ɛrɛ vĩ kũ gakurio gↄrↄ sĩnda pínki, aami.
18 Ma nɛ́ Timↄti, lákũ ò gĩnakɛ ò annabikɛyã ò n yã musu nà, matɛn yã pì dannɛ, de ǹgↄ̃ kũna ǹ zĩ̀ mana káo 19 ludanaanikɛnaa gũn kũ laakariio kpátɛna. Gbɛ̃kenↄ yã pìnↄ kpà sãkoto, akũ ń ludanaanikɛnaa dì lɛ́ kútɛ. 20 Imɛnɛu kũ Alɛsandao kú ń tɛ́. Ma ń kpá Setanwa, de ògↄ̃ dↄ̃ kũ òdi dↄkɛ kũ Ludaoro.