KƆRINTIDENƆ TAKADA PLADE
Pↄlu kũ Kↄrinti Yesudenↄ 1:1-7:16
Yudea Yesudenↄ kámazakɛnaa 8:1-9:15
Pↄlu gina kũ a zĩdao 10:1-13:14
1
Laakarikpatɛnaa
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀rii Luda pↄyenyĩnaa gũn kũ ó gbɛ̃ Timↄtio, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀ sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú Kↄrintinↄnɛ kũ Luda gbɛ̃ kũ ò kú Girisi bùsunnↄ ń pínki. Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa.
Ò Luda ó Dikiri Yesu Kirisi De sáabu kpá, De Luda wɛ̃ndadↄ̃nnɛri nɛ̀sɛkpatɛrii pìi. Àdi ó laakari kpátɛwɛrɛ ó wɛ́tãmmana sĩnda pínki gũn, de ò le ò gbɛ̃ kũ ò kú bee wɛ́tãmmana kpate taka buri gũnnↄ laakari kpátɛńnɛ se kũ laaakarikpatɛbↄ kũ Luda ó laakarii kpàtɛowɛrɛo. Lákũ wari kũ Kirisi kɛ̀ɛ dì liwái nà, lɛmɛ dↄ ó laakarii dì kpátɛ manamana Kirisi yãi. Tó ótɛn wari dↄ, á laakarikpatɛna kũ á surabanaao yãimɛ. Tó Luda ó laakarii kpàtɛ, á laakarikpatɛna yãimɛ, de à le à wari dokↄ̃nↄ kũ ótɛn kɛ fↄ̃. Ó tãmaa vĩ á yã musu sikaa sari, zaakũ ó dↄ̃ lákũ á bàka kú kũoo warikɛnaa gũn nà, lɛn á bàka kú kũ ó laakarikpatɛnaao lɛ dↄ.
Ó gbɛ̃nↄ, ó ye àgↄ̃ dↄ̃ lákũ ò ó wɛ́ tã̀ Asia bùsun nà. Ò mɛ̀ɛ ũ̀wá manamana de ó gbãna lɛ́la, bee ó wɛ̃̀ndi ó wɛ́ dↄi sero. Yã dàóla, ótɛn da o gamɛ. Abire ó lé, de òsun zɛ kũ ó zĩda gbãnaoro, séde Luda kũ àdi gɛ̀nↄ vu gbãna. 10 À ó bó kari zↄ̃kↄ̃ↄ gũn, akũsↄ̃ ani ó bon. Àpiin ó wɛ́ dↄi à ó bon dↄ 11 adua kũ átɛn kɛwɛrɛ gãi. Lɛmɛ gbɛ̃nↄ ni sáabu kɛnɛ dasi ó yã musu gbɛ̃kɛ kũ à kɛ̀wɛrɛ yãi gbɛ̃ dasinↄ aduakɛna sabai.
Pↄlu tá gboronaa
12 Yã kũ odì a ĩa dãn dí: Ó laasun tɛn owɛrɛ, kũ Luda gbãnao ó kú kũ nɛ̀sɛpurao manafiki sari andunia gũn, atɛ̃nsa á kĩnaa. Andunia ↄ̃ndↄ̃n ó kúoro, séde Luda gbɛ̃kɛ. 13 Odì takada ke kɛ̃árɛro, séde a kũ áni a kyó kɛ à dↄ̃ baasiro. 14 Lákũ á ó dↄ̃ nà fíti tera, má ye à ó dↄ̃ sãnsãn, de à ĩa dã ó yã musu Dikiri Yesu sugↄrↄ zĩ, lákũ óni dã á yã musu nà.
15-16 Yã pì náanikɛnaa gũn ma dìtɛ yã, tó matɛn gɛ́ Masedonia, mà bↄtɛ á kĩnaa mà á gwa káaku, mà ɛra mà su kũ á kĩnaao de à arubarika le gɛ̃̀n pla, gbasa à kpámai ma Yudea gɛnaa gũn. 17 Kũ ma tá bire dìtɛ, ma yã futɛ kɛ̀n yá? Tó ma dìtɛ mà yã kɛ, andunia yã dì domɛnɛ arɛ mà pi, ee, ee ke oi, oin yá? 18 Lákũ Luda náani vĩ nà, yã kũ o òárɛ bi eemɛ, adi kɛ oinlo. 19 Luda Nɛ́ Yesu Kirisi kũ makũ kũ Silasio kũ Timↄtio o a yã waazi kɛ̀árɛ bi gbɛ̃ kũ àdi pi eemɛ, adi kɛ oinlo, àkũmɛ Luda ee ũ. 20 Zaakũ lɛ́ kũ Luda gbɛ̃̀ sĩnda pínki yãpura dì kɛ a gũmmɛ. Abire yãi kũ Yesu Kirisi tↄ́o òdi pi, aami, Luda tↄ́bona yãi. 21 Luda mɛ́ à ó zĩni pɛ̀tɛ Kirisi gũn kũ ákↄ̃nↄ, à ó dítɛ a pↄ́ ũ, 22 à a sèedaa kɛ̀wá, à a Nini dà ó swɛ̃̀n pↄ́ kũ óni le zɛnkpɛkɛ ũ.
23 Luda ma nɛ̀sɛ dↄ̃, àkũmɛ ma sèedade ũ. Kũ má ye mà á bobo á dànlo yãin mádi gɛ́ Kↄrinti doro. 24 Adi kɛ ótɛn gbãna mↄárɛ á ludanaanikɛnaa musunlo, zaakũ a zĩni pɛ̀tɛ kↄ̀, ótɛn zĩ kɛ kãáo á pↄnna yãimɛ.