3
Mↄabunↄ ń zĩda sina Isarailanↄa
Yudanↄ kína Yosafata kíblena wɛ̃̀ baro plansaride gũnn Ahabu nɛ́ Yoramu kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ kuri awɛɛpla. À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, ama adi ká a de kũ a dao pↄ́ ũro. À Baali gbɛ̀ kũ a de pɛ̀tɛ wò, ama à zɛ̀ kũ durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnanwo, adi pãnɛro.
Mↄabu kína Mɛsa sã kpàsanↄ vĩ, àdigↄ̃ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ táfe bo Isarailanↄ kínanɛ dúbu basↄↄro kũ sãkaro dúbu basↄↄronↄ kão. Kũ Ahabu gà, akũ Mↄabu kína a zĩda sì Isarailanↄ kínaa. Gwe gↄ̃̀nↄ kína Yoramu bò Samaria à Isarailanↄ kàkara ń pínki. À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yudanↄ kína Yosafataa à pì: Mↄabu kína a zĩda sìma. Ĩni gɛ́ kũmao zĩ̀ ká kũ Mↄabunↄroo? À wèa à pì: Mani gɛ́, zaakũ pↄ́ dokↄ̃nↄmɛ ó ũ. Ma zĩ̀karinↄ bi n zĩ̀karinↄmɛ, ma sↄ̃nↄ bi n sↄ̃nↄmɛ.
Kũ Yosafata sù, akũ à Yoramu là à pì: Mákpan óni sɛ́tɛn ò lɛ́tɛḿmaa? Yoramu wèa à pì: Óni sɛ́tɛ Ɛdↄmu gbáranna kpamɛ. Akũ Isarailanↄ kína dà zɛ́n kũ Yudanↄ kínao kũ Ɛdↄmu kínao. Kũ ò lìka gui gↄrↄ suppla, akũ í làka zĩ̀karinↄa kũ ń pↄ́kãdenↄ. 10 Akũ Isarailanↄ kína pì: Yã gì! Dikiri ókↄ̃nↄ kína gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ kàkara à ó ná Mↄabunↄnɛ ń ↄĩ yá? 11 Akũ Yosafata pì: Dikiri annabi ke kú la à Dikiri gbɛkawɛrɛroo? Akũ Isarailanↄ kína ìbanↄ doke pì: Safata nɛ́ Ɛlisa kun. Àkũ mɛ́ àdi í kú Iliasunɛ a ↄa yã. 12 Akũ Yosafata pì: Dikiri kú kãao. Akũ Isarailanↄ kína kũ Yosafatao kũ Ɛdↄmu kínao gɛ̀ɛ Ɛlisa kĩnaa. 13 Akũ Ɛlisa pì Isarailanↄ kínanɛ: Ó bàka kú kũ kↄ̃o mámɛɛ? Ǹ gɛ́ n de kũ n dao tãnagbagbarinↄ kĩnaa. Akũ Isarailanↄ kína wèa à pì: Oi! Ókↄ̃nↄ kína gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ, Dikiri mɛ́ à ó kákara à ó ná Mↄabunↄnɛ ń ↄĩ. 14 Akũ Ɛlisa pìnɛ: Kũ Dikiri Zĩ̀karide kũ matɛn zĩ kɛnɛ kunnaao, tó adi kɛ Yudanↄ kína Yosafata yãinlo, mani wɛ́ sɛ́ mà n gwa sero. 15 À sumɛnɛ kũ mↄrↄlɛriio. Kũ mↄrↄlɛrii pìi nà a lɛnaaa, akũ Dikiri gbãna sù Ɛlisaa 16 à pì: Dikiri pì à wɛ̀ɛ yↄ̃yↄ̃ swawɛɛ díkĩnan. 17 Dikiri pì áni zàga'ĩa kũ legũo ero, ama í ni guvutɛ díkĩna pa, áni mi kũ á pↄ́kãdenↄ. 18 Dikiri kĩnaan yã pì zĩ'ũro. Ani Mↄabunↄ naárɛ á ↄĩmɛ dↄ. 19 Áni lɛ́tɛ ń wɛ̃tɛ mana bĩnidenↄa pínki. Áni lí kũ òdi a nɛ́ blenↄ zↄ̃zↄ̃ pínki. Áni ísɛ̃bokinↄ tata pínki. Áni búgbɛ mananↄ yaka kũ gbɛ̀ɛo pínki. 20 Kũ gu dↄ̀ sa kↄnkↄ ogↄrↄ, akũ í bò Ɛdↄmu bùsu kpa à dà zĩtɛla pínki.
21 Kũ Mↄabunↄ mà kína pìnↄ sù zĩ̀ ká kũńwo, ò gbɛ̃ kũ ò kà ò zĩ̀ kánↄ sìsi ń pínki nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, akũ ò ń kákara ń bùsu lɛ́zɛkia. 22 Kũ ò fùtɛ kↄnkↄ, ifãntɛ̃ dↄ̀ í pìia ń arɛ, à deńnɛ tɛ̃ɛ lán aru bà. 23 Akũ ò pì: Arun gwe fá! Kína pìnↄ arɛ dↄ̀kↄ̃a ò kↄ̃ dɛ̀dɛ! Mↄabunↄ, ò gɛ́ ò ń pↄ́nↄ sɛ́tɛ! 24 Kũ ò kà Isarailanↄ bùran, akũ Isarailanↄ fùtɛ ò lɛ̀tɛḿma, akũ Mↄabu pìnↄ fã̀kↄ̃a. Akũ Isarailanↄ sì ń bùsun ò ń dɛdɛ. 25 Ò ń wɛ̃tɛnↄ wìwi. Baadi gbɛ̀ɛ sɛ̀tɛ ò zùzu búgbɛ mananↄn, ò dà búgbɛɛ pìnↄla pínki. Ò ísɛ̃bokinↄ tàta pínki. Ò lí kũ òdi a nɛ́ blenↄ zↄ̃̀zↄ̃ pínki. Ń wɛ́ra Kirarɛsɛ mɛ́ à gↄ̃̀ lési ado, akũ gbɛ̀zurinↄ lìkai, òtɛn wɛ̃tɛ pì bĩni pápa kũ gbɛ̀ zↄ̃kↄ̃nↄ. 26 Kũ Mↄabu kína è ò ye ò zĩ̀ bleawa, akũ à fɛ̃nɛdadenↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ kũ basↄↄroo, de ò gbɛ̃nↄ kɛ̃ kùo gɛna Ɛdↄmu kína kĩnaa, ama ò fùa. 27 Akũ à a daudu kũ ani kí ble a gɛ̃nɛ ũ sɛ̀ à sa ò kãao bĩnia. Akũ vĩna Isarailanↄ kũ̀, ò gò Mↄabunↄla ò tà ń bùsun.