8
Kína Sunɛmu nↄgbɛ̃ bura ɛrananɛ
Ɛlisa pì nↄgbɛ̃ kũ à a nɛ́ fùtɛ pìinɛ à futɛ à tá bùsu pãnden kũ a bedenↄ à gↄrↄ pla kɛ gwe, zaakũ Dikiri dìtɛ nà ni gɛ̃ Isarailanↄ bùsun ari wɛ̃̀ supplamɛ. Akũ nↄgbɛ̃ pìi kɛ̀ lákũ Luda gbɛ̃ òarɛ nà. Àpii kũ a bedenↄ gɛ̀ɛ ò vùtɛ Filisitini bùsun ari wɛ̃̀ suppla. Wɛ̃̀ suppla pìi gbɛran à bò Filisitini bùsun à sù, akũ à gɛ̀ɛ wɛ́ kɛ kínaa a bɛ kũ a burao yã musu. Gↄrↄ birea kína tɛn fàai bo kũ Luda gbɛ̃ zĩkɛri Geazio à pì: Ǹ yã zↄ̃kↄ̃ kũ Ɛlisa kɛ̀nↄ babamɛnɛ. Gↄrↄ kũ àtɛni a gɛ̀futɛna yã o kínanɛ, akũ nↄgbɛ̃ kũ à a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ fùtɛnɛɛ pìi sù wɛ́ kɛ kína pìia, de à a bɛ kũ a burao ɛraarɛ. Akũ Geazi pì: Ma dikiri kí, nↄgbɛ̃ kũ Ɛlisa a nɛ́ fùtɛnɛɛ pìin dí kũ a nɛ́o. Kũ kína a làla yã pìii, akũ nↄgbɛ̃ pì yã pìi bàbanɛ. Akũ kína pì a ìbanↄ dokenɛ: Ǹ nↄgbɛ̃ pì pↄ́nↄ ɛranɛ kũ pↄ́ble kũ à kɛ̀ a buranwo zaa gↄrↄ kũ à fùtɛ la ari kũ a gbãrao.
Azaili kína Bɛnadada dɛnaa
Ɛlisa gɛ̀ɛ Damasuku gↄrↄ kũ Siria kína Bɛnadada tɛn gyã kɛ. Kũ ò ònɛ Luda gbɛ̃ sù la, akũ kína pì Azailinɛ: Ǹ gba sɛ́ ǹ gɛ́ dao Luda gbɛ̃lɛ ǹ kpáa ǹ onɛ à Dikiri gbɛkamɛnɛ, tó mani futɛ kũ gyã díkĩnao. Akũ Azaili Damasuku pↄ́ mananↄ sɛ̀tɛ lakumi aso bupla, akũ à gɛ̀ɛ dao Ɛlisalɛ. Kũ à kà a kĩnaa à pì: N zↄ̀bleri Siria kína Bɛnadada mɛ́ à ma zĩmma mà n gbɛka, tó áni futɛ kũ a gyão. 10 Akũ Ɛlisa wèa à pì: Ǹ gɛ́ ǹ onɛ ani futɛ kũ abireo, ama Dikiri mↄ̀mɛnɛ kũ ani gamɛ. 11 Akũ Luda gbɛ̃ wɛ́ pɛ̀ Azailia ari wé'i a kũ̀, akũ Luda gbɛ̃ nà ↄ́ↄdↄnaaa. 12 Akũ Azaili a là à pì: Ma dikiri, bↄ́yãin ntɛn ↄ́ↄ dↄi? À wèa à pì: Kũ má yã vãni kũ ĩni kɛ Isarailanↄnɛ dↄ̃ yãimɛ. Ĩni tɛ́ na ń zɛki gbãnanↄa, ĩni ń kɛfɛnnanↄ dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao, ĩni ń nɛ́nↄ yãmiyãmi, ĩni ń nↄ̀sindarenↄ nɛ̀sɛ fↄ̃fↄ̃. 13 Akũ Azaili pì: Makũ n zↄ̀bleri, gbɛ̃dan ma ũ, deran mani yã zↄ̃kↄ̃ bire taka kɛɛ? Akũ Ɛlisa pìnɛ: Dikiri mↄ̀mɛnɛ kũ ĩni gↄ̃ Siria kína ũ.
14 Kũ à bò Ɛlisa kĩnaa, à ɛ̀ra à tà a dikiriia. Kũ kína yã kũ Ɛlisa òo gbɛ̀kaa, akũ à pì: À òmɛnɛ ĩni futɛ aafia. 15 Kũ gu dↄ̀, Azaili biza gègetee sɛ̀ à yàku, akũ à kù kína ãnla ari à gà, akũ Azaili a gɛ̃nɛ blè.
Yudanↄ kína Yehoramu
16 Isarailanↄ kína Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ sↄↄrode gũn, Yudanↄ kína Yosafata nɛ́ Yehoramu nà kíblenaaa. 17 A wɛ̃̀ baraakuri awɛɛpladen à kí blè, à vùtɛ kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ sↄraakↄ̃. 18 À zɛ̀ kũ Isarailanↄ kínanↄ yãkɛnaao lán Ahabu bedenↄ bà, zaakũ à Ahabu nɛ́nↄgbɛ̃ sɛ̀ nↄ ũ, akũ à yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀. 19 Bee kũ abireo Dikiri dí we à Yudanↄ dúgu zↄ̃̀ro a zↄ̀bleri Dauda yãi, zaakũ à lɛ́ sɛ̀nɛ à pì, a buri nigↄ̃ kí ble gↄrↄ sĩnda pínki.
20 Yehoramu kíblegↄrↄan Ɛdↄmunↄ ń zĩda sì Yudanↄa ò ń zĩda kína kà. 21 Abire yãi Yehoramu gɛ̀ɛ Zai kũ a sↄ̃gonↄ pínki, akũ Ɛdↄmunↄ lìkai kũ a sↄ̃godenↄ. À fùtɛ à ń kɛ̃ kùo gwãani à tà, akũ a zĩ̀karinↄ bàa sì ò tà bɛ. 22 Ɛdↄmunↄ ń zĩda sì Yudanↄa ari kũ a gbãrao. Gↄrↄ birean Libinadenↄ ń zĩda sì Yudanↄa se. 23 Yehoramu yã kparanↄ kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 24 Yehoramu gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Ahazia a gɛ̃nɛ blè.
Yudanↄ kína Ahazia
25 Isarailanↄ kína Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛplade gũn Yudanↄ kína Yehoramu nɛ́ Ahazia nà kíblenaaa. 26 A wɛ̃̀ baro awɛɛplade gũn à kí blè, à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ domɛ. A da tↄ́n Atalia, Isarailanↄ kína Ɔmiri daikoremɛ. 27 Ahazia zɛ̀ kũ Ahabu bedenↄ yãkɛnaao, à yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lán Ahabu bedenↄ bà, zaakũ a anzurenↄmɛ. 28 À gɛ̀ɛ à nà Ahabu nɛ́ Yoramua, akũ òtɛn zĩ̀ ká lɛɛlɛ kũ Siria kína Azailio zaa Ramↄ Giliada. Kũ Sirianↄ Yoramu kĩ̀nna, 29 akũ à ɛ̀ra à tà Yɛzɛrili ari a bↄ̀ↄ pì gↄ̃ láka. Akũ Ahazia gɛ̀ɛ wɛ́ kpátɛi gwe.