10
Ahabu burinↄ dɛdɛnaa
Ahabu burinↄn kú Samaria gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akuri. Akũ Yehu takada kɛ̃̀ à kpã̀zã Samaria gbãnadenↄnɛ kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ òtɛn Ahabu nɛ́ gwanↄ à pì: Tó takada díkĩna gɛ̃̀ á ↄĩ, zaakũ á dikiri Ahabu burinↄn kú kãáo akũsↄ̃ á sↄ̃gonↄ vĩ kũ sↄ̃nↄ kũ wɛ̃tɛ bĩnideo kũ zĩ̀kabↄnↄ, à á dikiri nɛ́ kũ à kɛ̀árɛ mana de gbɛ̃ kparanↄla ká a de gɛ̃nɛ ũ à zĩ̀ ká á dikiri pì bedenↄnɛ. Akũ vĩna ń kũ manamana ò pì: Zaakũ kína gbɛ̃nↄn planↄ dí fↄ̃ ò gìnɛro, ókↄ̃nↄ óni fↄ̃ ò gínɛ yá? Akũ kínabɛ dãkpãri kũ wɛ̃tɛ don'arɛdeo kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ nɛ́gwarii pìnↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yehua ò pì: N zↄ̀blerinↄmɛ ó ũ. Yã kũ n òwɛrɛ pínki óni kɛ. Óni gbɛ̃ke ká kína ũro. Ǹ kɛ lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà. Akũ Yehu takada pãnde kɛ̃̀ńnɛ à pì: Tó a zɛ kũmao, átɛni ma yã ma, à á dikiri Ahabu nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìnↄ mì zↄ̃zↄ̃ à suomɛnɛ Yɛzɛrili zia mandara'i.
Kínanɛ pìnↄ sↄ̃ ò kà gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akuri, ò kú kũ wɛ̃tɛ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ òtɛni ń tùtu kɛnↄ. Kũ takada pìi kà, akũ ò kínanɛ gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akurii pìnↄ kũ̀kũ ò ń dɛdɛ ń pínki, akũ ò ń mìnↄ zↄ̃̀zↄ̃ ò kàka tãnkon ò kpã̀zãnɛ zaa Yɛzɛrili. Kũ zĩ̀rii pìi kà, akũ à pì Yehunɛ: Ò sù kũ kínanɛ pìnↄ mìnↄo. Akũ Yehu pì ò kátɛ bĩnilɛa lɛu pla ari gu dↄ̀.
Kũ gu dↄ̀, akũ Yehu bò à gɛ̀ɛ à zɛ̀ gbɛ̃nↄ arɛ à pì: Ákↄ̃nↄ á yãke vĩro, makũ mɛ́ ma bo ma dikiri kpɛ ma a dɛ̀, ama dí mɛ́ à gbɛ̃ dínↄ dɛ̀dɛɛ. 10 Àgↄ̃ dↄ̃ sà kũ yã kũ Dikiri gĩnakɛ à ò Ahabu bedenↄ yã musu, a ke ni lɛ́tɛ pãro. Dikiri kɛ̀ lákũ à ò a zↄ̀bleri Iliasu gãi nà. 11 Akũ Yehu Ahabu bede kũ ò gↄ̃̀ Yɛzɛrilinↄ dɛ̀dɛ ń pínki kũ a ìba gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ a gbɛ̃nnanↄ kũ a sa'orinↄ. Adi a gbɛ̃ke tó kũ wɛ̃̀ndiioro.
12 Akũ à fùtɛ à dà Samaria zɛ́n. Kũ à kà sãdãrinↄ bùrakũkia, 13 akũ à dàkarɛ kũ Yudanↄ kína Ahazia danɛnↄ à ń lá à pì: Dínↄmɛ á ũu? Ò wèa ò pì: Ahazia danɛnↄmɛ ó ũ, o su fↄ kpá kína Yoramu bedenↄamɛ kũ a da Yɛzɛbɛli bedenↄ. 14 Akũ Yehu pì a gbɛ̃nↄnɛ: À ń kũkũ bɛ̃nɛ! Akũ ò ń kũkũ ò ń dɛdɛ bùraa pìn lↄ̀gↄↄ sarɛ. Ń gbɛ̃nↄn bupla awɛɛplamɛ, ń gbɛ̃ke dí boro.
15 Kũ à bò gwe, à dàkarɛ kũ Rekabu nɛ́ Yonadabuo, àtɛn su daalɛ. Akũ Yehu a là à pì: N swɛ̃̀ kúma lákũ ma swɛ̃̀ kúmma nà yá? Yonadabu wèa à pì: Ee! Akũ Yehu pì: Zaakũ lɛmɛ, ǹ n ↄ dↄmɛnɛ. Kũ à ↄ dↄ̀ Yehui, akũ Yehu a kũ̀ à gɛ̃̀ kãao a sↄ̃go gũn. 16 Yehu pì: Ò gɛ́ lɛɛlɛ, ĩni kokari kũ má vĩ kũ Dikiri yão e. Akũ à tò à gɛ̀ɛ kãao lɛɛlɛ a sↄ̃go gũn. 17 Kũ Yehu kà Samaria, à Ahabu buri kũ ò gↄ̃̀ gwenↄ dɛ̀dɛ ń pínki. À ń dúgu zↄ̃̀ lákũ Dikiri ò Iliasu gãi nà.
Baali tãnagbagbarinↄ dɛdɛnaa
18 Yehu gbɛ̃nↄ kàkara ń pínki, akũ à pìńnɛ: Ahabu dò Baalii fítinlemɛ, makũ Yehu, mani doi manamana. 19 Ǹ Baali tãnadenↄ sísimɛnɛ ń pínki kũ a gbàgbarinↄ kũ a don'arɛdenↄ ń pínki. Ń gbɛ̃ke sún gí suiro, má ye mà sa zↄ̃kↄ̃ o Baaliamɛ. Gbɛ̃ kũ à gì sui, à gàmɛ. Yehu tɛn ↄ̃ndↄ̃ kɛńnɛ de à le à Baali gbàgbarii pìnↄ kakatɛmɛ. 20 Akũ à pì: À dikpɛ ditɛ Baali pↄ́ ũ. Akũ ò a kpàkpaa kɛ̀. 21 À lɛ́gbãzã kɛ̀ Isarailanↄ bùsun pínki, akũ Baali gbàgbarinↄ sù ń pínki, ń gbɛ̃ke dí gↄ̃ro. Kũ ò gɛ̃̀ Baali kpɛ́n, ò kpɛ́ pìi pà gíngin, gbápɛtɛki kunlo. 22 Akũ Yehu pì kpɛ́ pìi utakatɛki dãkpãriinɛ: Ǹ bↄtɛ kũ utanↄ Baali gbàgbarinↄnɛ ń pínki. Akũ à bↄ̀tɛńnɛ kũ uta pìnↄ. 23 Yehu kũ Rekabu nɛ́ Yonadabuo gɛ̃̀ Baali kpɛ́n, akũ Yehu pì Baali gbàgbarii pìnↄnɛ: À wɛ́ pá gbɛ̃nↄa à ń gwagwa manamana, de Dikiri gbàgbarinↄ súngↄ̃ kú kãáo laro, sé ákↄ̃nↄ Baali gbàgbarinↄ átɛ̃nɛ baasiro. 24 Akũ Yehu kũ Yonadabuo gɛ̃̀ de ò sa o. À sù à lè Yehu gĩnakɛ à gbɛ̃nↄ kàtɛkatɛ bàai gbɛ̃nↄn basiikↄ̃. À kpã̀kɛ̃ńyĩ à pì tó ń gbɛ̃ke tò gbɛ̃ kũ àtɛni ń nańnɛ ń ↄĩnↄ doke pìtiawa, à wɛ̃̀ndii musumɛ. 25 Kũ Yehu sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò à làka, akũ à pì dogarinↄ kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄnɛ: À gɛ̃ à ń dɛdɛ! Àsun tó ń gbɛ̃ke pitiáwaro. Kũ ò ń dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao ò ń gɛ̀nↄ kↄ̀tɛ bàai, akũ ò gɛ̃̀ Baali kúkia. 26 Ò Baali tãnakpɛ gbɛ̀ɛ sɛ̀ ò bòo ò tɛ́ sↄ̃̀a, 27 akũ ò wìwi ò a kpɛ́ gbòro, akũ ò gu pìi kɛ̀ bĩnikpɛkɛki ũ ari kũ a gbãrao.
28 Lɛn Yehu Baali tãnagbagbanaa mìi dɛ̀ lɛ Isarailanↄ bùsun. 29 Bee kũ abireo adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro, à tɛ́ wura zùsanɛ bↄ̀rↄ kũ ò kú Bɛtɛli kũ Dãonↄi. 30 Dikiri pìnɛ: Zaakũ n yã kɛ̀ mana, n yã kũ má yeii kɛ̀, n kɛ̀ Ahabu bedenↄnɛ lákũ ma zɛo nà, n buri nigↄ̃ kana Isarailanↄ kín ari n nasionↄa. 31 Ama Yehu dí zɛ kũ Dikiri Isarailanↄ Luda dokayãoro, adi laakari dↄa kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n dooro. Adi kpɛ li durunna kũ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
32 Gↄrↄ kũ̀a Dikiri tò Isarailanↄ bùsuu nà lagonaa. Azaili gbãna blè Isarailanↄ bùsu 33 kũ à kú Yoda ifãboki kpaa pínki sɛna zaa Aroa kũ à kú Anↄ swadↄrↄↄi ari Giliada kũ Basã bùsuuo. Gada burinↄ kũ Rubɛni burinↄ kũ Manase burinↄn kú gwe. 34 Yehu yã kpara kũ à kɛ̀nↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ pínki. 35 Yehu gà, ò a vĩ̀ Samaria, akũ a nɛ́ Yoaza kɛ̀ a gɛ̃nɛ ũ. 36 Yehu vùtɛ Samaria à kí blè Isarailanↄnɛ wɛ̃̀ baraakuri plansari.