23
Yosia zɛna kũ Dikiri bàka kunna kũ Isarailanↄ yão
Kína Yurusalɛmu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ Yuda gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sìsi, akũ ò kàkarai ń pínki. À gɛ̀ɛ kũńwo Dikiri ↄnn kũ sa'orinↄ kũ annabinↄ kũ Yurusalɛmudenↄ kũ Yudanↄ ń pínki, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, akũ à tò ò Dikiri bàka kunna kũńwo takada kũ ò lè a ↄnn pì kyó kɛ̀ ń wára pínki. Kína zɛna kpɛ́ gbɛ̀gba sarɛ, akũ à ɛ̀ra à zɛ̀ kũ Dikiri bàka kunna kũńwo yãnↄ. À pì á tɛ́ Dikirii, ánigↄ̃ a yãditɛnanↄ kũ a yãdannɛnanↄ kũna, ánigↄ̃ a ↄdↄki gwa kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo kũ a pↄyeinaao pínki, lákũ à kú takada pìi gũn nà. Akũ baadi pínki zɛ̀ kũ Dikiri bàka kunna kũńwo yão dↄ.
Kína pì sa'oriki Ilikianɛ kũ a kpàasiio kũ Dikiri ↄn zɛ́dãkpãrinↄ ò pↄ́ kũ ò kɛ̀ Baalinɛ kũ Asɛrao kũ susunɛnↄ sɛ́tɛ ò boo Dikiri kpɛ́n. Akũ à gɛ̀ɛ à tɛ́ nàa Yurusalɛmu bĩni kpɛ Kidironu guvutɛ búgbɛn, akũ ò a túbu sɛ̀tɛ ò tào Bɛtɛli. Akũ kína pɛ̀ tãna sa'orinↄa kũ Yudanↄ kínanↄ ń dítɛ ò sa o Yuda wɛ̃tɛ tãnagbagbakinↄa kũ pↄ́ kũ ò lìka Yurusalɛmuinↄ ń pínki kũ sa'ori kũ ò sa ò Baalianↄ kũ ifãntɛ̃o kũ mↄvuraao kũ susunɛ tↄ́denↄ kũ susunɛ kparanↄ pínki. À Asɛra lípɛtɛ sɛ̀ à bòo Dikiri ↄnn à gɛ̀ɛ à tɛ́ nàa Yurusalɛmu bĩni kpɛ zaa Kidironu guvutɛn, akũ à a tí bò à a fã̀fã talakanↄ miranↄa. À gↄ̃gbɛ̃ karuanↄ kpɛ́ kũ à kú Dikiri ↄnnnↄ gbòro dↄ. Kpɛ́ pìnↄ gũnn nↄgbɛ̃nↄ dì Asɛra kuta bizanↄ tãn. À tò sa'ori kũ ò kú Yuda wɛ̃tɛnnↄ sù Yurusalɛmu, akũ à tãnagbagbaki kũ ò bò kũ sa'orinↄ sa òanↄ gbã̀a lɛ̀ sɛna zaa Gɛba ari Bɛsɛba. À tãnagbagbaki kũ ò kú wɛ̃tɛ don'arɛde Yↄsua gãnu lɛ́a wɛ̃tɛ pì bĩnilɛ ↄzɛinↄ gbòro. Bee kũ tãnagbagbaki sa'orii pìnↄ dì sa ò Dikiria Yurusalɛmuro, òdi burodi futɛnasari só kũ ń sa'ori dakenↄ. 10 À tò sa'oki kũ à kú Tofɛti, Bɛninↄmu guvutɛn gbã̀a lɛ̀, de gbɛ̃ke sún sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o Mↄlɛkia kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke a nɛ́nↄgbɛ̃o doro. 11 À sↄ̃ kũ Yudanↄ kínanↄ sa kɛ̀ ifãntɛ̃ pↄ́ ũnↄ Dikiri kpɛ́ kpɛ́lɛlɛa gò, akũ à sↄ̃ pìnↄ gónↄ kpàta. Sↄ̃ pìnↄn kú gbãnade Natãmɛlɛki kpɛ́ sarɛ. 12 À sa'oki kũ Yudanↄ kínanↄ bò Aza kpɛ́ musuanↄ gbòro kũ a kũ Manase bò Dikiri ↄn mɛ̀n pla gũnnↄo. À wìwi búgubugu, akũ à a bùruu sɛ̀tɛ à kↄ̀tɛ Kidironu guvutɛn. 13 Isarailanↄ kína Sulemanu tãnagbagbakinↄ bò yã Sidↄ̃denↄ tãna Asatorɛnɛ kũ Mↄabunↄ tãna Kɛmↄsio kũ Amↄninↄ tãna Mↄlɛkio Yurusalɛmu ifãboki kpa zaa Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛrɛɛi gɛ̀nↄmidↄki kpa, akũ Yosia tãnagbagbaki pìnↄ gbã̀a lɛ̀. 14 À a gbɛ̀pɛtɛnↄ wìwi à a lípɛtɛnↄ zↄ̃̀zↄ̃, akũ à bisãsiri gɛ̀wanↄ fã̀kↄ̃a gu pìnↄla.
15 Bee tãnagbagbaki kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu bò Bɛtɛli kũ a sa'okio à Isarailanↄ dào durunnakɛnan pìi, Yosia gbagbaki pì kũ a sa'okio gbòro. À gbagbaki pìi gbɛ̀nↄ wìwi à a tí bò à tɛ́ nà Asɛra lípɛtɛa dↄ. 16 Kũ à wɛ́ zù, à miranↄ è sĩ̀sĩia gwe, akũ à gɛ̀wanↄ bↄ̀tɛn à kpàta sa'oki pìia à a gbã̀a lɛ̀, lán Dikiri gĩnakɛ à ò nà Luda gbɛ̃ gãi. 17 Akũ kína pì: Dí miran ò sèedaa kɛ̀a zã̀ diree? Akũ wɛ̃tɛpidenↄ pì: Luda gbɛ̃ kũ à bò Yudanↄ bùsummɛ. Àkũ mɛ́ à gĩnakɛ à yã kũ n kɛ̀ Bɛtɛli sa'oki díkĩnanɛɛ pìi ò. 18 Akũ kína pì: À a tó gwe. Gbɛ̃ke sún a wá sɛ́ à sↄ̃sↄ̃oro. Akũ ò a wánↄ tò gwe kũ annabi kũ à bò Samaria wáo. 19 Tãnagbagbaki kpɛ́ kũ Isarailanↄ kínanↄ bò Samaria bùsu wɛ̃tɛnↄ gũn ò Dikiri pↄ fɛ̃̀onɛnↄn Yosia wìwi pínki lákũ à kɛ̀ Bɛtɛli pↄ́nɛ nà. 20 Akũ à gbagbaki pìnↄ sa'orinↄ kùtu kpàkpa sa'oki kũ òdi sa oanↄa ń pínki à bisãsiri gɛ̀wanↄ kpàtaa, akũ à ɛ̀ra à tà Yurusalɛmu.
21 Kína pì gbɛ̃ sĩnda pínkinɛ: À Vĩnla dikpɛ kɛ Dikiri á Ludanɛ lákũ à kú Dikiri bàka kunna kũoo takada dí gũn nà. 22 Zaa gↄrↄ kũ yãgↄ̃gↄ̃rinↄ dò Isarailanↄnɛ arɛ kũ gↄrↄ kũ Isarailanↄ kínanↄ kũ Yudanↄ kínanↄ tɛn kí bleo pínki, òdi Vĩnla dikpɛ pì kɛ à kà lɛro. 23 Kína Yosia kíblena wɛ̃̀ baro plansaride gũnn ò Vĩnla dikpɛ pìi kɛ̀ Yurusalɛmu. 24 Abire gbɛra à gɛ̀sisirinↄ kũ wedekũnnadenↄ mìi dɛ̀ kũ kpɛ́ gũn tãnanↄ kũ ↄn tãnanↄ kũ tɛ̃̀ pↄ́ kũ ò è Yurusalɛmu kũ Yudanↄ bùsuuonↄ pínki, de à zĩ kɛ dokayã kũ ò kú takada kũ sa'oriki Ilikia bòa Dikiri ↄnn pìnↄa. 25 Kína kũ ò kú a ãnↄ kũ kína kũ ò kú a gbɛranↄ tɛ́, ń gbɛ̃ke dí arɛ dↄ Dikiria kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo kũ a pↄyeinaao pínki lákũ a bàro. À Musa doka kũna pínki a gbãna lɛ́n. 26 Bee kũ abireo Dikiri pↄfɛ̃na Yudanↄi kũ pɛ̃tɛ̃ pãsĩo yã vãni kũ Manase kɛ̀ yãi dí kpátɛro. 27 Dikiri pì: Mani pɛ́ Yudanↄa mà ń gomala lákũ ma pɛ Isarailanↄa ma ń gómala nà. Mani gí Yurusalɛmu kũ ma sɛ̀i kũ kpɛ́ kũ ma pì ma tↄ́ nigↄ̃ kúaao. 28 Yosia yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
29 Kína Yosia gↄrↄa kũ Misila kína Firi'auna Nɛko tɛn gɛ́ Asiria kína le Yuflati, akũ Yosia gɛ̀ɛ zĩ̀ ká kãao Mɛgido. Kũ ò kↄ̃ lè, akũ Nɛko a dɛ̀. 30 A ìbanↄ a gɛ̀ɛ sɛ̀ ò dà sↄ̃go gũn ò sùo Yurusalɛmu ò vĩ̀. Akũ Yudanↄ a nɛ́ Yoaza kà kína ũ a gɛ̃nɛ ũ.
Yudanↄ kína Yoaza
31 Yoaza wɛ̃̀ baro awɛɛ'aakↄ̃de gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu mↄ aakↄ̃. A da tↄ́n Amutali, Ilimia nɛ́, Libina gbɛ̃mɛ. 32 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a dizinↄ kɛ̀ nà. 33 Akũ Firi'auna Nɛko mↄ̀ↄ kàa Ribla, Amata bùsun, de àsungↄ̃ de kína ũ Yurusalɛmuro yãi, akũ à pì Yudanↄ fĩna boarɛ andurufu tↄn aakↄ̃ kũ a kusuo kũ wuraao kiloo baraakuri awɛɛsↄↄro. 34 Akũ à Yosia nɛ́ Ɛliakimu dìtɛ kína ũ a de gɛ̃nɛ ũ, akũ à a tↄ́ lìtɛnɛ Yoyakimu. Akũ à Yoaza sɛ̀ à tà kãao Misila, gwen à gàn. 35 Yoyakimu andurufu kũ wura kũ Firi'auna Nɛko gbɛ̀kaawa sì a bùsudenↄa baadi gbãna lɛ́n, akũ à kpàa.
Yudanↄ kína Yoyakimu
36 Yoyakimu wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ kuri awɛɛdo. A da tↄ́n Zebida, Pedaya nɛ́, Ruma gbɛ̃mɛ. 37 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a dizinↄ kɛ̀ nà.