25
Yurusalɛmu kakatɛnaa
Zedekia kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndode gũn, a mↄ kuri gↄrↄ kuriden Babilↄnu kína Nɛbukanɛza sù lɛ́tɛ Yurusalɛmua, àpii kũ a zĩ̀karinↄ ń pínki. Ò bùraa pɛ̀tɛ a bĩni sarɛ, akũ ò gbà leinↄ dↄ̀ ò lìkai. Ò wɛ̃tɛ pì kaguraa kɛ̀ lɛ ari kína Zedekia kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛdode gũn. A mↄ siikↄ̃ gↄrↄ kɛ̃ndoden nà gbãna kpà wɛ̃tɛ pìn, gbɛ̃ke pↄ́ble vĩ doro. Kũ ò bĩni fↄ̃̀, bee kũ Babilↄnianↄn likana wɛ̃tɛ pìii, akũ Yuda zĩ̀karinↄ bàa sì ń pínki, ò bↄ̀tɛ kũ kínabɛ karaao ò bↄ̀tɛ wɛ̃tɛ gɛ̃kia gwãani, akũ ò pɛ̀tɛ Yoda sɛ̃̀n. Akũ Babilↄnia zĩ̀karinↄ pɛ̀tɛ kína pìii ò a lè sɛ̃̀n Yɛriko kpa. Kũ Zedekia zĩ̀karinↄ lɛ̀kↄ̃a ò a tòn, akũ ò a kũ̀ ò tà kãao Babilↄnu kínanɛ zaa Ribla, akũ ò yã dàala. Ò a nɛ́nↄ dɛ̀dɛ a wára, akũ ò a wɛ́ bòbo ò mↄ̀gotɛ̃ kpàtii kpànɛ ò tà kãao Babilↄnu.
Babilↄnu kína kíblena wɛ̃̀ baro donsaride gũn, a mↄ sↄↄro gↄrↄ supplade zĩ a ìba Nɛbuzaradã sù Yurusalɛmu. Àkũmɛ Nɛbukanɛza dogarinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. À tɛ́ nà Dikiri ↄnnwa kũ kínabɛo kũ Yurusalɛmu kpɛ́nↄ pínki. Kpɛ́ kũ à de kpɛ́ zↄ̃kↄ̃ ũ pínki, à tɛ́ nàa. 10 Akũ à tò Babilↄnia zĩ̀karinↄ ń pínki Yurusalɛmu bĩni gbòro. 11 À gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ wɛ̃tɛ pìi gũnnↄ kàkara à tà kũńwo Babilↄnu kũ gbɛ̃ kũ ò gɛ̀ɛ ò nà Babilↄnu kínaanↄ kũ gbɛ̃ kparanↄ. 12 Talakanↄn à tòn de ògↄ̃ geepi búnↄ kũ búgbɛnↄ sɛ̃̀ wa.
13 Babilↄnianↄ Dikiri ↄnn mↄ̀gotɛ̃ gbánↄ kũ tadibↄnↄ kũ íkaki zↄ̃kↄ̃ↄo wìwi ò tào Babilↄnu. 14 Ò túbukabↄnↄ kũ a sɛ́tɛbↄnↄ kũ fitiladɛbↄnↄ kũ gↄ̃mbↄnↄ kũ mↄ̀gotɛ̃ pↄ́ pãnde kũ òdi Dikiri zĩ kɛonↄ kàkara ò tào dↄ. 15 Akũ dogarinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pì takasonↄ kũ arusibↄnↄ kũ pↄ́ kũ ò pì kũ wuraao ke kũ andurufuuonↄ sɛ̀tɛ pínki. 16 Mↄ̀gba mɛ̀n pla kũ íkaki pìio kũ tadibↄ kũ Sulemanu pì Dikiri ↄn pↄ́ ũnↄ, òdi fↄ̃ ò a mↄ̀gotɛ̃ yↄ̃̀ kilooaro, a tìkisii kɛ̀ zↄ̃kↄ̃. 17 Mↄ̀gba pìnↄ lei kà gã̀sãkuru baro plansari, akũsↄ̃ a fùra kũ ò kú musunↄ lei kà gã̀sãkuru sↄↄro. Mↄ̀kakↄ̃ana tãna kũ ↄzĩ kũ ò kɛ̀ lán bísi nɛ́ bànↄn likana fùraa pìnↄi pínki. Mↄ̀gba mɛ̀n pla pìnↄn lɛɛlɛmɛ.
18 Dogari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pì sa'oriki Seraya kũ̀ kũ a plade Zɛfanayao kũ zɛ́dãkpãri gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ. 19 À gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ à de zĩ̀kari don'arɛde ũ kũ̀ wɛ̃tɛ gũn kũ kína ìba gbɛ̃nↄn sↄↄro kũ à bòḿma wɛ̃tɛ gũnnↄ dↄ kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ takadakɛ̃ri kũ àdi gbɛ̃nↄ tↄ́ da sozanwo kũ a gbɛ̃nↄ gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ kũ ò bòḿma wɛ̃tɛ gũnnↄ. 20 Nɛbuzaradã ń kákara à tà kũńwo Babilↄnu kínanɛ zaa Ribla, 21 akũ Babilↄnu kína ń dɛdɛ Ribla gwe Amata bùsun. Lɛn ò Yudanↄ kàkara ń bùsun ò tà kũńwo lɛ.
Gedalia ditɛna Yudanↄ bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ
22 Babilↄnu kína Nɛbukanɛza Aikamu nɛ́ Gedalia, Safana daikore dìtɛ gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ Yudanↄ bùsunnↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. 23 Kũ zĩ̀kari don'arɛdenↄ kũ ń gbɛ̃nↄ mà Babilↄnu kína Gedalia dìtɛ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ, akũ ò sù a kĩnaa Mizipa. Nɛtania nɛ́ Sumaila kú ń tɛ́ kũ Karea nɛ́ Yoananao kũ Tanumɛ nɛ́ Seraya, Nɛtofa gbɛ̃o kũ Maaka gbɛ̃ nɛ́ Yazaniao kũ ń gbɛ̃nↄ. 24 Akũ Gedalia la dàńnɛ kũ ń gbɛ̃ pìnↄ à pì: Àsun vĩna kɛ Babilↄnia gbãnadenↄnɛro. À vutɛ ó bùsun la à zↄ̀ ble Babilↄnu kínanɛ, ánigↄ̃ aafia. 25 Ama a mↄ supplade gũnn Nɛtania nɛ́ Sumaila, Ɛlisama daikore kũ à de kínɛ ũ sù kũ gbɛ̃nↄn kurinↄ à Gedalia dɛ̀ kũ Yuda kũ ò kú kãao Mizipanↄ kũ Babilↄnia kũ ò kú kãao gwenↄ. 26 Akũ Yudanↄ fùtɛ, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ń pínki kũ zĩ̀kari don'arɛde pìnↄ, ò bàa sì ò tà Misila, kũ òtɛn vĩna kɛ Babilↄnianↄnɛ yãi.
Yoyakini gbarɛnaa
27 Yudanↄ kína Yoyakini tana Babilↄnu wɛ̃̀ baraakuri awɛɛsupplade, a mↄ kuri awɛɛpla gↄrↄ baraasↄↄro awɛɛpladen Babilↄnu kína Ɛvili Mɛrodaki a bò kpɛ́siran a kíblena wɛ̃̀ káaku gũn. 28 À yã mana ònɛ, akũ à vutɛki kpàa kũ à de a kína dake kũ ò kú kãao Babilↄnunↄ pↄ́la. 29 Akũ Yoyakini a kpɛ́sira uta bò à kàtɛ, àdigↄ̃ pↄ́ ble kũ kínao lɛɛlɛ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n. 30 Lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà kína dìgↄ̃ pↄ́ble kũ à yei kpáa ari à gɛ̀ɛ à gà.