SAMUƐLI TAKADA PLADE
Dauda kíblena Yudanↄa 1:1-4:12
Dauda kíblena Isaraila buri sĩnda pínkinↄa 5:1-12:31
Abusalomu bona Dauda kpɛ 13:1-20:26
Dauda kíblena kpɛkpɛ 21:1-24:25
1
Dauda Solu ga baarumanaa
Solu gana gbɛra Dauda sù kũ zĩ̀blena Amalɛkinↄaao, akũ à gↄ̃̀ Zikilaga gↄrↄ pla. A gↄrↄ aakↄ̃de zĩ gↄ̃gbɛ̃ ke bò Solu bùran à sù. A pↄ́kasanↄ kɛ̃kɛ̃na, bùsu ká a mìn. Kũ à kà Dauda kĩnaa, à kùtɛnɛ à wùtɛ a gbɛrɛa. Dauda a là à pì: N bo máa? À wèa à pì: Ma bo Isarailanↄ bùrammɛ. Akũ Dauda a là dↄ: À kɛ̀ dera gwee? Ǹ omɛnɛ. Akũ à wèa à pì: Isarailanↄ bò zĩ̀lan ò bàa lɛ̀. Ń daside lɛ̀tɛ ò gàga. Solu kũ a nɛ́ Yonatão gà dↄ. Akũ Dauda kɛfɛnna kũ àtɛn baaruu pì kpáarɛ là à pì: N kɛ deran ń dↄ̃ kũ Solu kũ a nɛ́ Yonatão gàa? À wèa à pì: À sù à lè má kú Giliboa kpi gɛrɛɛi gwemɛ, akũ ma Solu è, àtɛn gbãna e a sária. Sↄ̃godenↄ kũ sↄ̃denↄ tɛn ká kãao kĩni. Kũ à lìtɛ ma kpa, à ma e, akũ à ma sisi. Ma pì: Makũ dí! Akũ à ma la, makũmɛ dí ũu? Akũ ma wea ma pì Amalɛki burin ma ũ. Akũ à pìmɛnɛ mà naai mà a dɛ, zaakũ á kú ga lɛ́imɛ, bee kũ a wɛ́ kpɛ́ kɛ̃na fíti. 10 Akũ ma nai ma a dɛ̀, zaakũ má dↄ̃ ani fↄ̃ à ble a lɛtɛnaa gbɛra doro. Akũ ma a kífura kũ à kunaa sɛ̀ kũ zã kũ à danaao, akũ ma suonnɛ la ma dikiri. 11 Akũ Dauda a pↄ́kasanↄ gà à kɛ̃̀, akũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ ń pↄ́nↄ kɛ̃̀kɛ̃ se. 12 Ò Solu kũ a nɛ́ Yonatão gana ↄ́ↄ dↄ̀ kũ Dikiri gbɛ̃ Isarailanↄ, zaakũ zĩ̀ ń blé. Wɛ́'i bòḿma, akũ ò lɛ́ yĩ̀ ari ↄkↄsi.
13 Dauda kɛfɛnna kũ à baaruu pìi kpàarɛ là à pì: N bɛ kú máa? Akũ à pìnɛ: Bòasu nɛ́n ma ũ, Amalɛki buri. 14 Akũ Dauda a là à pì: À kɛ̀ dera kína kũ Dikiri kà dɛna vĩna dí n kũroo? 15 Akũ Dauda a kɛfɛnna ke sìsi à pì: Ǹ a lɛ́ ǹ dɛ se. Akũ à a lɛ̀ à dɛ̀. 16 Zaakũ Dauda gĩnakɛ à pìnɛ: N n zĩda dɛ̀mɛ. N zĩda lɛ́ mɛ́ à n da yãn, n pì n kína kũ Dikiri kàa dɛ̀.
Wɛ̃ndalɛ kũ Dauda sì Solu kũ Yonatão ga yã musu
17 Dauda wɛ̃nda lɛ̀ díkĩna sì Solu kũ a nɛ́ Yonatão ga yã musu. 18 À pì ò lɛ̀ɛ pìi dada Yudanↄnɛ. À kú Yasa takadan.
19 Isarailanↄ gakuridenↄ gàga sĩ̀sĩgɛrɛɛi,
gↄ̃sa gbãnanↄ i òmɛ fá!
20 Àsun a baaru kpá Gata zɛ́danlo,
de Filisitini nↄgbɛ̃nↄ sún a pↄnna kɛro yãi.
Àsun a kpàkpa kɛ Asakɛlↄniro,
de gyↄfↄrↄde nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sún ayuwii kɛro.
21 Plí sún kpá Giliboa gbɛ̀ɛa doro,
legũ sún ma bura kũ ò kú gwenↄn doro,
gwen ò ↄ sↄ̃̀ gↄ̃sa gbãnanↄ sɛ̃gbakonↄi,
nísi dↄkↄna Solu sɛ̃gbakoa lɛ́ zɛ̀!
22 Kũ òtɛn gↄ̃sa gbãna aru fã gua,
òtɛni ń gbɛrɛ para,
kàzuri pãsĩ Yonatã dì kpɛ gwaro,
fɛ̃nɛdade pãsĩ Solu dì su koriro.
23 Solu kũ Yonatão,
gbɛ̃ mana yenyĩdenↄmɛ!
Odi kɛ̃kↄ̃a wɛ̃̀ndi ke ganaa gũnlo.
Ń wãna de vãunↄla,
ń gbãna de músunↄla.
24 Isaraila nↄgbɛ̃nↄ,
à wɛ́'i bo Solu ga yã musu.
À biza tɛ̃ra yĩ̀árɛ kũ nↄmanablebↄnↄ,
à á pↄ́kasanↄ kɛ̀kɛárɛ kũ zãblebↄ kũ ò pì kũ wuraaonↄ.
25 Gↄ̃sa gbãnanↄ i ò zĩ̀lan fá!
Yonatã wutɛna gɛ̀ ũ sĩ̀sĩgɛrɛɛi.
26 Ma gbɛ̃ Yonatã,
ma gↄ̃ warikɛnaa gũn n yãi,
ń manamɛnɛ swáswa.
Yenyĩ kũ ń vĩ kũmao sára vĩro,
à de nↄ yenyĩla.
27 Gↄ̃sa gbãnanↄ i ò fá!
Ń zĩ̀kabↄnↄ kàkatɛ.