TƐSALONIKADENƆ TAKADA PLADE
1
Yãkpatɛkɛna Kirisi sugↄrↄa
Makũ Pↄlu kũ Silasio kũ Timↄtio, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada díkĩna kɛ̃̀ Tɛsalonika sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisioo gũnnↄnɛ. De Luda kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa.
Ó gbɛ̃nↄ, à kũ̀ ògↄ̃ Luda sáabu kpá á yã musu gↄrↄ sĩnda pínki, lákũ à mana nà, zaakũ á ludanaanikɛna tɛn gɛ́ arɛ manamana, akũsↄ̃ yenyĩ kũ á baadi vĩ kũ kↄ̃o tɛn kara. Abire yãi odì lɛ́ gbɛ̃ á yã musu Luda sↄsinↄ gũn, lákũ átɛn wɛ́tãmmana kũ wari pínkio fↄ̃ nà kũ mɛnao kũ ludanaanikɛnaao. Abire mↄ̀wɛrɛ kũ Luda dì yã gↄ̃gↄ̃ kũ gbɛ̃nↄ a zɛ́amɛ. Abire yãi a ka à gɛ̃ kpata kũ à bò Luda kĩnaa gũn kũ átɛn wari kɛ a yãi. Luda dì yã kɛ a zɛ́amɛ. Ani wɛ́ tã gbɛ̃ kũ òtɛn wɛ́ tãáwanↄa, ani ákↄ̃nↄ kũ òtɛni wɛ́ tãáwanↄ gba ĩampaki kũ ókↄ̃nↄ, tó Dikiri Yesu bò ludambɛ kũ a malaika gbãnanↄ kũ tɛ́vuraao. Ani wɛ́ tã ludadↄ̃risari kũ odi ó Dikiri Yesu baaru nna síronↄa. Kakatɛna lakanasarin Luda ni wɛ́ tãoḿma. Oni ń kpakɛ Dikiri arɛ kũ a gbãna gakurideo. 10 Tó à sù gↄrↄ pì zĩ, ani tↄ́ bo a gbɛ̃nↄ yã musu, gbasa a náanikɛrii pìnↄ a mana bo ń pínki. Anigↄ̃ kú ń tɛ́, zaakũ a yã kũ o òárɛ sì.
11 Abire yãin odìgↄ̃ adua kɛárɛ baala'i, de ó Luda tó á kunna ká gwena kũ à á sísia, à yã mana kũ a zɛ kũ a kɛnaaonↄ kũ zĩ kũ átɛn kɛ a náanikɛnaa gũnnↄ pínki papaárɛ kũ a gbãnao. 12 Dikiri Yesu tↄ́ ni bo á musu, ákↄ̃nↄ sↄ̃ á tↄ́ ni bo a musu ó Luda kũ Dikiri Yesu Kirisi pìio gbɛ̃kɛ yãi.