TIMƆTI TAKADA PLADE
1
Pↄlu tɛ́kpana Timↄtigu
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀rii Luda pↄyenyĩnaa gũn wɛ̃̀ndi kũ à a lɛ́ sɛ̀ Kirisi Yesu gũn yã musu, makũ mɛ́ ma takada dí kɛ̃̀nnɛ, ma nɛ́ yenyĩde Timↄti. De Luda kũ ó Dikiri Kirisi Yesuo gbɛ̃kɛ kɛnnɛ kũ sùruuo, à n gba aafiaa.
Ma sáabu kɛ̀ ma dizinↄ Ludanɛ kũ madì doi kũ nɛ̀sɛpurao, zaakũ n yã dìgↄ̃ dↄmagu lakanaa sari ma aduakɛna gwãani kũ fãnantɛ̃oo gũn. Tó wɛ́tɛ̃ kũ à bòmma yã dↄ̀magu, madì n bɛgɛ kɛmɛ, madìgↄ̃ ye ò wɛ́ sikↄ̃lɛ, de ma pↄnna kɛ zↄ̃kↄ̃. N ludanaanikɛna kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo yã dↄmagu. N dai Loisi kũ n da Yunisio Luda náani kɛ̀ lɛ se, akũsↄ̃ má dↄ̃ sãnsãn kũ ntɛn kɛ lɛ se.
Abire yãi matɛn dↄngu, ǹ futɛ ǹ zɛ kũ gba kũ Luda dànnɛo gↄrↄ kũ ma ↄ nàmma, zaakũ Nini kũ àdi ó gba gbãna kũ yenyĩo kũ zĩdakũnadↄ̃naaon Luda kpàwá, adi kɛ nini vĩnadenlo. Abire yãi ǹsun wé'i kũ kũ ó Dikiri yã onnɛnaaoro. Ǹsun wé'i kũ kũ ma yãoro, makũ kũ ò ma da kpɛ́siran Kirisi yãi. Ǹ wari kũ òdi kɛ a baaru nna kpana yãi kɛ kũmao kũ Luda gbãnao. Àkũ mɛ́ à ó sura bà, à ó sísi o gↄ̃ a pↄ́ ũ. Adi kɛ yã kũ o kɛ̀ yãinlo, a zĩda pↄyenyĩna yãimɛ kũ gbɛ̃kɛ kũ à kɛ̀wɛrɛo zaade gↄrↄ dí naaro. 10 Gbɛ̃kɛ pìi bò gupuraa ó Surabari Kirisi Yesu pì sunaa gũn sà. À ga gbãna kàkatɛ, à wɛ̃̀ndi kũ mɛ̀vãnasarioo bòwɛrɛ gupuraa a baaru nna kũ òdi kpá gũn. 11 Luda ma ditɛ a zĩ̀ri ũ, de mà baaruu pìi kpàkpa kɛ mà a yã dańnɛ. 12 Abire yãin matɛn wari dí kɛi, ama wé'i dì ma kũro, zaakũ má gbɛ̃ kũ ma a náani kɛ̀ dↄ̃, akũsↄ̃ má dↄ̃ sãnsãn kũ ani fↄ̃ à yã kũ à nàmɛnɛ ma ↄĩ dãkpã ari a sugↄrↄ zĩ. 13 Ǹgↄ̃ yã kũ n mà ma lɛ́n ari a zĩniaa pì kũna yãzɛdedannɛna ágba ũ kũ ludanaanikɛnaao kũ yenyĩ kũ ó vĩ Kirisi Yesu gũnwo. 14 Ǹ yã mana kũ Luda nànnɛ n ↄĩ kũ gbãna kũ a Nini kũ à kú ó gũn gbãnao.
15 Ń dↄ̃ kũ Asia bùsudenↄ ma zukũna ń pínki. Figɛlu kũ Ɛmↄgɛnɛo kú ń tɛ́. 16 Dikiri wɛ̃nda dↄ̃ Ɔnɛsifↄru bedenↄnɛ! Zaakũ à sù à ma nɛ̀sɛ kpatɛnamɛnɛ lɛ́ vĩro, adi wé'i kũ kũ ma dana kpɛ́siran yãoro. 17 Kũ à sù Romu gↄ̃̀nↄ, à ma wɛtɛ ari à gɛ̀ɛ à bòma. 18 Dikiri wɛ̃nda dↄ̃nɛ yãkpatɛkɛgↄrↄ zĩ. Ń kpányĩ zↄ̃kↄ̃ kũ à kɛ̀mɛnɛ zaa Ɛfesu yã dↄ̃ sãnsãn.