ZĨRINƆ YÃKƐNANƆ
Yesu tana ludambɛ 1:1-1:26
Luda Nini kipanaa 2:1-2:47
Yudanↄ Yesu yã sinaa 3:1-12:25
Pↄlu wɛ̃tɛgɛna káakude 13:1-14:28
Pↄlu wɛ̃tɛgɛna gɛ̃̀n plade 15:1-18:22
Pↄlu wɛ̃tɛgɛna gɛ̃̀n aakↄ̃de 18:23-21:16
Pↄlu gɛna Romu 21:17-28:31
1
Lɛ́sɛna Luda Nini yã musu
Tiofilu, ma ònnɛ ma takada káaku gũn lákũ Yesu kɛ̀ nà kũ yã kũ à dàńnɛnↄ pínki zaa a naana gↄrↄ ari gↄrↄ kũ à yã dìtɛ a zĩ̀rinↄnɛ kũ Luda Nini gbãnao, akũ Luda a sɛ̀ à tà kãao a kĩnaa. Zaakũ a ganaa gbɛra à a zĩda mↄ̀ńnɛ à sèedayãnↄ kɛ̀ńnɛ dasi kũ à tò ò dↄ̃̀ sikaa sari kũ à bɛ̃nɛ. À a zĩda mↄ̀ńnɛ gↄrↄ bupla à kpata kũ à bò Luda kĩnaa yã òńnɛ. Kũ ò kakarana, akũ à pìńnɛ: Àsun bo Yurusalɛmuro. Àgↄ̃ lɛ́ kũ ma De sɛ̀árɛ dã, lákũ ma a yã òárɛ nà. Zaakũ Yahaya gbɛ̃nↄ da'itɛ kɛ̀ í gũmmɛ, ama gↄrↄ pla la mani á da'itɛ kɛ Luda Nini gũn.
Tana kũ Yesuo ludambɛ
(Maa 16:19-20, Luk 24:50-53)
Kũ ò kakarana lɛ, akũ ò a là ò pì: Dikiri, gↄrↄ dí gũnn ĩni Isarailanↄ kpata ɛrańnɛ yá? À wèḿma à pì: Á zɛ́ vĩ àgↄ̃ gↄrↄ kesↄ̃ gↄrↄ zaka kũ ma De dìtɛ kũ a zĩda ikooo dↄ̃ro. Tó Luda Nini kìpaáwa, áni gbãna le àgↄ̃ de ma sèedadenↄ ũ Yurusalɛmu kũ Yudea bùsu gu sĩnda pínkio kũ Samaria bùsuuo ari à gɛ́ pɛ́ andunia lɛ́a. Yã bire onaa gbɛra Luda a sɛ̀ ń wára ari à gɛ̀ɛ à sã̀tɛ ń wɛ́a ludambɛ lukun. 10 A tanaa gũn lákũ ń wɛ́ pɛ́ ludambɛa nà, akũ gbɛ̃nↄn pla kenↄ bò ò zɛ̀ ń sarɛ ò pↄ́kasa puranↄ dana. 11 Ò pì: Galili bùsudenↄ, à kɛ̀ dera á zɛna átɛn ludambɛ gwaa? Yesu kũ Luda a bò á tɛ́ à tà kãao a kĩnaa pìi, ani ɛra à su lákũ a è àtɛn tá gwe nà.
Yudasi gɛ̃nɛkɛnaa
12 Akũ ò kìpa Kùkpɛ sĩ̀sĩia ò sù Yurusalɛmu. Sĩ̀sĩi pìi zã̀ kũ Yurusalɛmuo à kà lán kiloo do taka bà. 13 Kũ ò kà, akũ ò dìdi kpɛ́ musu, gu kũ òdigↄ̃ kún. Pita kú gwe kũ Yuhanao kũ Yamisio kũ Anduruo kũ Filipio kũ Tomasio kũ Batↄlↄmiuo kũ Matiuo kũ Alafeu nɛ́ Yamisio kũ Simↄ Kokarideo kũ Yamisi nɛ́ Yudasio. 14 Ń pínki ń zĩda kpà aduakɛnaaa lɛɛlɛ kũ Mariama Yesu dao kũ Yesu dakũnanↄ kũ nↄgbɛ̃ kparanↄ.
15 Gↄrↄ birea Pita fùtɛ à zɛ̀ Yesu ìba kũ ò kà gbɛ̃nↄn basuddo takanↄ tɛ́ à pì: 16 Ma gbɛ̃nↄ, yã kũ Dauda ò kũ Luda Nini gbãnao Yudasi kũ à dò gbɛ̃ kũ ò Yesu kũ̀nↄnɛ arɛ yã musu, tilasimɛ Luda yã pì papa. 17 Ó gbɛ̃ domɛ yã a baka kú ó zĩ díkĩna gũn. 18 À zĩtɛ lù kũ ↄgↄ kũ à lè a vãnikɛnaa gũnwo. Gwen à bàkɛ̃ à lɛ̀tɛn, a nɛ̀sɛɛ pũ̀tã a nukãninↄ bↄ̀tɛ pínki. 19 Yurusalɛmudenↄ pínki yã pìi mà, akũ ò tↄ́ kpà gu pìinɛ Akɛlɛdama kũ ń buri yão. Tↄ́ pìi pì gbɛ̃dɛri zĩtɛ. 20 Ò a yã ò Zabura takada gũn ò pì:
A bɛ gↄ̃ bɛzĩ ũmɛ,
gbɛ̃ke súngↄ̃ kú a gũn doro.
Ò pì dↄ:
Gbɛ̃ pãnde gↄ̃ a gɛ̃nɛ ũ.
21-22 A yã mɛ́ à tò gbɛ̃ kũ òdigↄ̃ tɛ́wái gↄrↄ kũ ó kú lɛɛlɛ kũ Dikiri Yesuo zaa Yahaya gbɛ̃nↄ da'itɛkɛgↄrↄa ari gↄrↄ kũ Luda a bò ó tɛ́nↄ, ò ń gbɛ̃ do bo àgↄ̃ de a vuna gan sèedade ũ kũoo. 23 Akũ ò gbɛ̃nↄn planↄ bò, Yusufu kũ òdi pinɛ Baasaba òdi pinɛ dↄ Yusutu kũ Matiao. 24 Akũ ò adua kɛ̀ ò pì: Dikiri, ń gbɛ̃ sĩnda pínki nɛ̀sɛ dↄ̃. Gbɛ̃nↄn pla dínↄ tɛ́ ǹ gbɛ̃ kũ n bò mↄwɛrɛ, 25 de a bàka gↄ̃ kú kũ ókↄ̃nↄ zĩ̀rinↄ zĩ díkĩna gũn yãi, zĩ kũ Yudasi bòn à gɛ̀ɛ gu kũ kↄ̃ sɛ̀ kãao gũn. 26 Akũ ò kàpaa kpà gbɛ̃nↄn pla pìnↄ yã musu. Akũ líkpana Matia kũ̀, akũ ò a dà zĩ̀ri gbɛ̃nↄn kuri awɛɛdonↄ tɛ́.