2
Yinni Gusunɔ
u koo Mɔɑbubɑ sɛɛyɑsiɑ
Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ,
Mɔɑbubɑn torɑnu nu kpɛ̃ɑ.
Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ gɔsiɑmɔ.
Domi bɑ Edɔmun sinɑ bokon kukunu dɔ̃ɔ mɛni nu kuɑ torom.
Yen sɔ̃, kon de bu Mɔɑbubɑn tem dɔ̃ɔ mɛni
kpɑ u ben wuu Keriɔtun dii geenu di mɑm mɑm.
Kpɑ Mɔɑbu be, bu kɑm ko tɑbu gberɔ,
sɑnɑm mɛ tɑbu swĩɑ bɑ kɔbi soomɔ, bɑ kuuki mɔ̀.
Kon ben sinɑ boko kɑ win tɑbu sinɑmbu kpuro kpeerɑsiɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
Yinni Gusunɔ
u koo Yudɑbɑ sɛɛyɑsiɑ
Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ,
Yudɑbɑn torɑnu nu kpɛ̃ɑ.
Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ gɔsiɑmɔ.
Domi bɑ nɛn woodɑbɑ yinɑ.
Bɑ ǹ ye mɛm nɔɔwɛ.
Mɑ bɑ bũnun weesu swĩi, ni ben bɑɑbɑbɑ bɑ rɑɑ swĩi.
Mɑ nu derɑ bɑ gɛrɑ nɛn swɑɑn di.
Yen sɔ̃, kon de bu ben tem dɔ̃ɔ mɛni.
Kpɑ u ben wuu Yerusɑlɛmun dii geenu di mɑm mɑm.
Yinni Gusunɔ
u koo Isirelibɑ sɛɛyɑsiɑ
Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ,
bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛn torɑnu nu kpɛ̃ɑ.
Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ gɔsiɑmɔ.
Domi i gemgibu dɔrɑ i kɑ bɛɛn dibu wɑ i mwɑ.
Mɑ i kɑ sɑ̃ɑrobu bɑrɑnun gobi kɔsinɑmɔ.
I rɑ n kĩwɑ i wɔnwɔndobu tɑɑre
kpɑ bɑ n wiru tuɑ sɑ̃ɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
Kpɑ i n bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu dɑm dɔremɔ.
Bii kɑ bɑɑ bɑ kɑ kurɔ turo mɛnnɑmɔ.
Nge mɛyɑ i kɑ nɛ, Yinni Gusunɔn yĩsi dɛɛrɑru sɑnkumɔ.
I rɑ n kpĩ kpĩ bɛɛn bũnun nuunɔ
yɑ̃nu wɔllɔ ni i tɔrubɑ mwɑ,
kpɑ i n tɑm nɔrumɔ mɛ i yokumɑ.
Kɑ mɛ, nɑ Amɔrebɑ kɑm koosiɑ mɑm mɑm bɛɛn sɔ̃,
be, be bɑ gunu nge dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru.
Mɑ bɑ dɑm mɔ nge dɑ̃ɑ dɑmgiɑ.
10 Mɛyɑ nɑ bɛɛ yɑrɑmɑ Egibitin tem di.
Mɑ nɑ bɛɛ kpɑrɑ gbɑburɔ wɔ̃ɔ weeru
n kɑ bɛɛ Amɔre ben tem wɛ̃.
11 Nɑ sɔmɔbu seeyɑ bɛɛn bibu sɔɔ.
Mɑ nɑ gɑbu gɔsɑ nɛn sɔ̃ bɛɛn ɑluwɑɑsibɑ sɔɔ,
mɑ bɑ mɑn tii wɛ̃ bɑ bɔ̃ruɑ bu ku tɑm nɔ.
Bɛɛ Isirelibɑ geemɑ? Nge weesɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni bikiɑmɔ.
12 I derɑ be nɑ gɔsɑ mi, bɑ tɑm nɔrɑ.
Mɑ i nɛn sɔmɔbu woodɑ wɛ̃ i nɛɛ,
bu ku mɑɑ tɔmbu nɛn gɑri sɔ̃.
13 Wee tɛ̃, kon bɛɛ munku muku muku
nge mɛ nɑɑ kɛkɛ ye yɑ dĩɑnu sɔɔwɑ yɑ rɑ tem kɔsuku.
14 Yen dɔmɑ te, wɑsi kɑsɑnugibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu dukɑ su.
Dɑmgibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu ben dɑm dendi bu kɑ gɑ̃ɑnu ko.
Mɛyɑ tɑbu durɔ dɑmgibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu ben wɑ̃ɑru wɔrɑ.
15 Tɛn towobɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu kɑ tii yinɑ.
Be bɑ mɑɑ nɑɑsu sɑ̃u, bɑ ǹ kisirɑmɔ.
Mɛyɑ mɑɑsɔbɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu we ben dumin dukin sɑɑbu.
16 Be bɑ sɑ̃ɑ tɑbu durɔ dɑmgibu be sɔɔ dɔmɑ te,
bɑ koo ben tɑbu yɑ̃nu kɔ̃wɑ bu duki su nɔm dirɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.