4
Bɛɛ Sɑmɑrin tɔn kurɔbu,
bɛɛ be i dimɔ i bɔriɑmɔ nge Bɑsɑnin nɑɑ gbiibi
yi yi wɑ̃ɑ Sɑmɑrin guurɔ,
i wɔnwɔndobu dɑm dɔremɔ,
i bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu tɑki dimɔ,
mɑ i bɛɛn durɔbu sɔ̃ɔmɔ bu kɑ tɑm nɑ i nɔ.
Tɛ̃, i swɑɑ dɑkio i nɔ.
Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ bɔ̃rumɔ kɑ nɛn tiin yĩsi dɛɛrɑru nɑ mɔ̀,
wee sɑɑ yɑ sisi yè sɔɔ bɑ koo bɛɛ kɑ bɛɛn bibun bweseru kɔkɔnu sɔre bu gɑwɑ nge swɛ̃ɛ.
Bɛɛn bɑɑwure u koo yɑri kururun di
kpɑ bu bɛɛ kubɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
Isirelibɑn gɔ̃ru bɔbunu
Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
bɛɛ Isirelibɑ, i doo yɑ̃ku yee ten mi Betɛliɔ,
kpɑ i n mɑn torɑrimɔ.
I doo Giligɑliɔ,
kpɑ i n mɑn torɑrimɔ nge mɛ̀n nɔɔ i ko kpĩ.
I n bɛɛn yɑ̃kunu mɔ̀ bururu bɑɑtere,
kpɑ i n kɑ bɛɛn kɛ̃nu nɑɑmɔ sɔ̃ɔ itɑ kɑ sɔ̃ɔ itɑ.
I bɛɛn siɑrɑbun yɑ̃kunu koowo kɑ pɛ̃ɛ ye bɑ seeyɑtiɑ doke.
Kpɑ i tɔmbu sɔ̃ mɑ i kɛ̃nu kuɑ kɑ kĩru.
Domi yerɑ bɛɛ Isirelibɑ i kĩru bo.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
Kirɔ ye yɑ kɑm kuɑ
N wee nɑ derɑ gɔ̃ɔrɑ duɑ bɛɛn wuu mɑrosu kpuro sɔɔ.
Mɑ i dĩɑnu biɑ bɛɛn yɛnusu kpuro sɔɔ.
Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ gɔsirɑmɛ nɛn mi.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
Nɑ yinɑ gurɑ yu nɛ ye n tie suru itɑ bu kɑ dĩɑnu gɛ̃.
Nɑ derɑ gurɑ yɑ nɑ wusu gɑsun mi.
Mɑ nɑ ǹ wure yu nɛ gɑsun mi.
Nɑ derɑ yɑ nɑ gbenu gɑnu sɔɔ.
Mɑ nɑ ǹ wure yu nɛ gɑnun mi.
Mɑ nu gberɑ.
Yerɑ bɛɛn wusu gɑsun tɔmbu bɑ dɑ wuu gɑgun mi
bu kɑ nim wɑ bu nɔ.
Adɑmɑ ben nim nɔru gɑ ǹ kpɑ.
Kɑ mɛ, i ǹ gɔsirɑmɛ nɛn mi.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
Nɑ derɑ bɛɛn dĩɑnu kusenu kuɑ,
mɑ twee yi nɑ yi bɛɛn gbeɑn dĩɑnu kɑ bɛɛn dɑ̃ɑ gbɑɑnun wurusu kpuro di.
Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ gɔsirɑmɛ nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinnin mi.
10 Nɑ mɑɑ bɛɛ kɛ̃si kɛ̃si bɑrɑru sure nge mɛ nɑ kuɑ Egibitiɔ.
Nɑ derɑ bɑ bɛɛn ɑluwɑɑsibɑ go tɑbu sɔɔ.
Mɑ bɑ ben dumi mwɛɛrɑ.
Nɑ derɑ i bɛɛn tɔn be bɑ gun nuburu nuɑ bɛɛn sɑnsɑniɔ.
Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ gɔsirɑmɛ nɛn mi.
11 Nɑ bɛɛ surɑ nɑ kɔsukɑ nge Sodomu kɑ Gomɔrɑ ye nɑ kɑm koosiɑ.
Mɑ i kuɑ nge dɑ̃ɑ nɔɔ ge bɑ wunɑ dɔ̃ɔn di.
Adɑmɑ kɑ mɛ, i ǹ gɔsirɑmɛ nɛ, Yinni Gusunɔn mi.
12 Yen sɔ̃nɑ bɛɛ Isirelibɑ kon bɛɛ sɛɛyɑsiɑ.
Ǹ n mɛn nɑ, i n sɔɔru sɑ̃ɑ i n kɑ nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinnin siribu mɑrɑ.
13 Domi nɛnɑ nɑ guunu mɔmɑ,
mɑ nɑ woo tɑkɑ kuɑ.
Nɑ rɑ nɛn bwisikunu tɔnu giɑsie.
Nɑ rɑ mɑɑ yɑm bururɑm gɔsie yɑm wɔ̃kuru,
kpɑ nɑ n sĩimɔ guunu wɔllɔ.
Nɛn yĩsirɑ Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni.