KƆLƆSEDENƆ
1
Sáabukpana kũ aduakɛnaao
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀rii Luda pↄyenyĩnaa gũn kũ ó gbɛ̃ Timↄtio, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀ ó gbɛ̃ náanide kũ ò kú adona Kirisi gũn zaa Kↄlↄsenↄnɛ. Luda ó De gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa.
Gↄrↄ sĩnda pínki tó ótɛn adua kɛárɛ, odìgↄ̃ Luda ó Dikiri Yesu Kirisi De sáabu kpámɛ, zaakũ o á Kirisi Yesu náanikɛna baaruu mà kũ yenyĩ kũ á vĩ ó gbɛ̃nↄnɛɛo ń pínki, kũ á wɛ́ dↄ pↄ́ kũ à ditɛnaárɛ ludambɛi yãi. A yãpura yã mà zaa káaku baaru nna kũ o kpàárɛ gũn. Baaru nna pì tɛn nɛ́ i àtɛn dagula andunia gũn pínki, lákũ à kɛ̀ á tɛ́ nà zaa gↄrↄ kũ a mà, akũ a Luda gbɛ̃kɛ súsu dↄ̃̀. Ó gbɛ̃ yenyĩde ó zĩkɛri dake Ɛpafara mɛ́ à yã pìi dàárɛ ó gɛ̃nɛ ũ. Kirisi zĩkɛri náanidemɛ, àkũ mɛ́ à yenyĩ kũ Luda Nini á káa òwɛrɛ.
Abire yãi zaa gↄrↄ kũ o á baaruu mà, odìgↄ̃ wɛ́ kɛárɛ Ludaa lakanaa sari, de à tó à a pↄyenyĩna dↄ̃ swáswa, a Nini á gba ↄ̃ndↄ̃ kũ wɛ́zɛ̃o pínki, 10 de àgↄ̃ kun lákũ Dikiri yei nà, á yã sĩnda pínki káagu, de á yã mana sĩnda pínki kɛna gↄ̃ dagula, á Luda dↄ̃na gↄ̃ kara, 11 de àgↄ̃ gbãna yã sĩnda pínki gũn a gbãna gakuride lɛ́n, de à pↄ́ sĩnda pínki fↄ̃ kũ mɛnao kũ pↄnnao, 12 de àgↄ̃ De Luda sáabu kpá, zaakũ à ó ká baka kũ à dìtɛ a gbɛ̃nↄnɛ gupuranwa. 13 À ó bó gusira ikon, à ó ká a Nɛ́ mɛ̀n do yenyĩde kpatan. 14 A gãin o gↄ̃ zĩdadenↄ ũ, ó durunna kɛ̃̀wá.
Kirisi de pↄ́ sĩnda pínkila
15 Kirisi bi Luda kũ òdi e kũ wɛ́oro takamɛ,
Àkũmɛ daudu ũ Luda pↄ́kɛnanↄ tɛ́ pínki.
16 Luda pↄ́ kũ à kú musu kũ zĩtɛoo kɛ̀ pínki a gãi,
pↄ́ kũ òdi enↄ kũ pↄ́ kũ òdi eronↄ,
kpatablerinↄn yá ke dikirinↄ
ke gbãnadenↄ ke ikodenↄ.
Pↄ́ sĩnda pínki bò a kĩnaamɛ,
akũsↄ̃ ò kun a pↄ́ ũ.
17 À kun pↄ́ sĩnda pínki ã,
pↄ́ sĩnda pínki kun a gãimɛ.
18 Àkũmɛ sↄsi gbɛ̃ kũ ò de a mɛ̀ ũnↄ mì ũ.
Àkũmɛ naana ũ, gàavu káaku ũ,
de à gↄ̃ pↄ́ sĩnda pínki mìde ũ.
19 Zaakũ à kà Ludagu a kíkɛ pínki pɛkɛrɛa. 20 À tò pↄ́ sĩnda pínki kɛ̀ kãao nna a gãi, pↄ́ kũ ò kú zĩtɛ ke musunↄn yá. A aru kũ à kↄ̀tɛ lía mɛ́ à sù kũ kɛna nna pìio.
21 A kɛ̃ Ludaa yã. A ibɛrɛnↄn á ũ á laasun kũ á vãnikɛnanↄ yãi, 22 akũ Luda tò a kɛ kãao nna Kirisi gana a bisãsirikɛmɛɛ gũn yãi sà, de à á kpan'arɛ kɛ gbãsĩ sari, mamberu sari, taari sari, 23 tó á zɛna gbãna á ludanaanikɛnaa gũn yĩgãnaa sari gíngin, tó ádi kɛ̃kↄ̃a kũ tãmaa kũ á vĩ baaru nna kũ a màa gũnworo. Ò baaru nna pìi kpà gbɛ̃ kũ Luda kɛ̀ zĩtɛ lanↄnɛ pínki kũ makũ Pↄlu, ma gↄ̃ a kpàri ũ.
Pↄlu zĩkɛna sↄsi gbɛ̃nↄnɛ
24 Tera sà matɛn pↄnna kɛ kũ wari kũ matɛn kɛ á yãiio. Wari kũ Kirisi kɛ̀ sↄsi gbɛ̃ kũ ò de a mɛ̀ ũnↄ yãin matɛn pↄ́ kũ à gↄ̃̀ papa ma mɛ̀ɛ gũn. 25 Luda zĩ dàmɛnɛ, akũ ma gↄ̃ sↄsi gbɛ̃ pìnↄ kpanyĩri ũ. À ma zĩ mà a yã oárɛ papana. 26 Asiriyã kũ à utɛna gbɛ̃nↄnɛ zaa káaku zaade Luda dí andunia kátɛro mɛ́ à bò Luda gbɛ̃nↄnɛ gupuraa sà, 27 Luda ye ò dↄ̃ lákũ asiriyã pì gakuri zↄ̃kↄ̃ nà buri pãndenↄ kĩnaa. Asiri pìn dí: Kirisi kú á gũn, akũ á wɛ́ dↄ gakuria. 28 A waazin odì kɛ gbɛ̃ sĩnda pínkinɛ, odì lɛ́ daoḿma, odì yã dao gbɛ̃ sĩnda pínkinɛ kũ ↄ̃ndↄ̃ sĩnda pínkio, de ò gɛ́ kũ baadio papana Luda arɛ Kirisi gũn. 29 Abire yãi matɛn zĩ kɛ, matɛn kokari kɛ kũ a gbãna kũ àtɛn zĩ kɛ ma gũnwo gbãnagbãna.