DOKAGBƐSISINAA
Musa takada sↄↄrode
30
Dikiri Isarailanↄ ɛrana ń gwena zĩn
Tó arubarika kũ láari yã kũ ma dìtɛárɛ dínↄ á lé pínki, àgↄ̃ dↄn buri kũ Dikiri á Luda ni pɛ́áwa à á fãkↄ̃a ń tɛ́nↄ gũn. Tó ákↄ̃nↄ kũ á nɛ́nↄ ɛ̀ra ò arɛ dↄ̀ Dikiri á Ludaa, tó a a yã kũ matɛn ditɛárɛ gbãra mà pínki kũ nɛ̀sɛ doo kũ pↄyeinaao, Dikiri á Luda ni á wɛ̃nda gwa, ani ɛra à á kakara zaa buri kũ à á fãkↄ̃a ń tɛ́nↄ gũn à su kãáo á gwena zĩn. Bee tó à pɛ̀áwa à á fãkↄ̃a bùsu kũ ò kú ari andunia lɛ́anↄ gũn, ani á burinↄ kakara gwe à su kũńwo. Ani ɛra kũńwo bùsu kũ à de ń dizinↄ pↄ́ ũ gũn. Tó ò bùsuu pìi kũ̀, ani arubarikaa dańgu, ani tó ò dasi kũ de ń dizinↄla. Dikiri á Luda ni á swɛ̃̀ pípiárɛ kũ á burinↄ, á nini nigↄ̃ yei kũ nɛ̀sɛ doo de àgↄ̃ kú kũ wɛ̃̀ndiio. Dikiri á Luda ni láari dínↄ bo á ibɛrɛ kũ ò zã̀águ òtɛn wɛ́ tãáwanↄa, áni ɛra à Dikiri yã ma àgↄ̃ zĩ kɛ kũ a yãditɛna kũ matɛn oárɛ gbãranↄo. Dikiri á Luda ni arubarika daágu kũ á zĩ sĩnda pínkio, ani tó á nɛ́nↄ kↄ̃ kũ á pↄ́kãdenↄ kũ á burapↄnↄ. A pↄ ni ɛra à kɛáwa nna, ani yã mana kɛárɛ lákũ a pↄ kɛ̀ nna á dizinↄa nà. 10 Tó a Dikiri á Luda yã mà a a ↄdↄki gwà akũsↄ̃ á a yãditɛna kũ ò kú doka takada díkĩna gũnnↄ kũna, tó a arɛ dↄ̀ Dikiri á Ludaa kũ nɛ̀sɛ doo kũ pↄyeinaao, ani abirenↄ kɛárɛ pínki.
Wɛ̃̀ndi ke ga
11 Yã kũ matɛn ditɛárɛ gbãra pì zĩ'ũ de á gbãna lɛ́laro. À zã̀ kãáoro. 12 À kú ludambɛro, gbasa à pi, dí mɛ́ ani gɛ́ ludambɛ à kipao de à ma à zĩ kɛa. 13 À kú ísira bara direro, gbasa à pi, dí mɛ́ ani bikũ ísira bara à suo de à ma àgↄ̃ kũna. 14 Yã pì kú kãáo kãnikãni, à kú á lɛ́n kũ á nɛ̀sɛɛo de à le à zĩ kɛa. 15 À ma! Matɛn wɛ̃̀ndi kũ yã manao ditɛ á arɛ gbãra kũ gao kũ yã vãnio. 16 Matɛn ditɛárɛ gbãra, àgↄ̃ ye Dikiri á Ludai àgↄ̃ tɛ́ a gɛ̀sɛgbɛɛi, à a ↄdↄki gwa àgↄ̃ a yãditɛnanↄ kũ a dokayãnↄ kũna, de àgↄ̃ kun à kɛ̀ dasi, Dikiri á Luda ni arubarika daágu bùsu kũ átɛn gɛ́ sí gũn. 17 Ama tó a kpɛ lìnɛ akũsↄ̃ ádi a yã maro, tó a kɛ̃a akũsↄ̃ a tãnanↄ gbàgba a donyĩ kɛ̀ńnɛ, 18 matɛn oárɛ gbãra, a kakatɛn gwe! Áni gì kɛ bùsu kũ átɛn bikũ Yodaa átɛn gɛ́ sí gũnlo. 19 Ludambɛ kũ zĩtɛomɛ ma sèedadenↄ ũ gbãra á yã musu. Ma wɛ̃̀ndi kũ gao dìtɛ á arɛ, arubarika yãnↄ kũ láaribona yãnↄ. À wɛ̃̀ndi sɛ́ de ákↄ̃nↄ kũ á nɛ́nↄ le àgↄ̃ kun. 20 Àgↄ̃ ye Dikiri á Ludai àgↄ̃ a yã ma à naa, zaakũ àkũmɛ á wɛ̃̀ndi ũ. Ani tó à gì kɛ bùsu kũ à la dà á dizi Ibrahĩ kũ Isaakuo kũ Yakubuonↄnɛ, à pì áni kpáḿma gũn.